První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DAPRIL 5 - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

DAPRIL 5


(lisinoprilum)
tablety k vnitřnímu užití

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Pokud si něčím nebudete jisti nebo pokud máte nějaké otázky, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.


CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O VAŠEM LÉKU

Váš lék se jmenuje Dapril, tablety. Je dostupný ve třech silách:
5 mg: Každá tableta obsahuje léčivou látku – lisinoprilum dihydricum 5,445 mg (což odpovídá 5 mg lisinoprilu),
10 mg: každá tableta obsahuje lisinoprilum dihydricum 10,89 mg (což odpovídá 10 mg lisinoprilu)
a 20 mg: každá tableta obsahuje lisinoprilum dihydricum 21,78 mg (což odpovídá 20 mg lisinoprilu)

Tablety obsahují také pomocné látky: mannitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, červený oxid železitý, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, stearan hořečnatý.

Držitelem registračního rozhodnutí a výrobcem Daprilu je:
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr.

Dapril patří do skupiny léčiv, které se nazývají inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE inhibitory). Dapril rozšířuje krevní cévy, čímž usnadňuje čerpání krve srdcem do všech částí těla. To pomáhá snížit vysoký krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháním Dapril pomáhá zlepšit srdeční činnost.

KDY SE DAPRIL UŽÍVÁ

Dapril se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, k léčbě srdeční nedostatečnosti a mohou jej též užívat pacienti po prodělaném srdečním infarktu.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

NEŽ ZAHÁJÍTE LÉČBU DAPRILEM

Pokud je Vám známo, že trpíte některými stavy uvedenými v následujících řádcích, měli byste informovat Vašeho lékaře dříve, než začnete Dapril užívat:
měli jste alergickou reakci při užívání inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu
vyskytlo se u Vás obtížné dýchání při užívání ACE inhibitoru
jste těhotná nebo plánujete otěhotnět
kojíte
V takovém případě nesmíte přípravek užívat.

Informujte lékaře, pokud máte průjem či zvracíte, máte onemocnění ledvin, zvláště chodíte-li na dialýzu nebo budete podstupovat desenzibilizační léčbu alergie, pokud trpíte výraznou hypotenzí (nízký krevní tlak), , oboustranným zúžením ledvinových tepen nebo zúžením ledvinových tepen u solitární (jedné) ledviny, významným zúžením krkavic ( tepen zásobujících mozek ), aortální či mitrální stenózou( zúžení srdečních chlopní ).
Dále byste měli informovat lékaře, jste-li na dietě s omezením soli nebo pokud užíváte doplňky draslíku.

Děti nesmí užívat přípravek Dapril.

INTERAKCE:

Účinky Daprilu a účinky dalších léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které užíváte, včetně léků, které si kupujete bez lékařského předpisu. Opatrnosti je třeba při současném užívání Daprilu s jinými léky snižujícími krevní tlak, neboť může dojít k prohloubení hypotenze (nízký krevní tlak). Totéž platí pro celková anestetika, sedativa (léky na uklidnění) a antidepresiva( léky užívané k léčbě deprese ). Účinek Daprilu oslabují nesteroidní antirevmatika (např. kyselina acetylosalicylová, indometacin). Současné užívání draslík šetřících diuretik a přípravků obsahujících draslík zvyšuje riziko hyperkalémie (nadměrná hladina draslíku v krvi). Dapril zvyšuje toxicitu lithia (lék užívaný k léčbě deprese).

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ DAPRILU


Váš lékař Vás poučí, jaké množství a jak často lék užívat. Dodržujte jeho instrukce. Pozorně si prostudujte příbalový leták. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

.
Dapril můžete užívat při jídle nebo mezi jídly, tablety zapíjejte vodou (nebo nealkoholickým nápojem).
Dapril užívejte každý den, přesně podle doporučení Vašeho lékaře. Je velmi důležité pokračovat v užívání léku Dapril, dokud Vám ho Váš lékař nadále předepisuje. Neužívejte více tablet než je předepsaná dávka.
Vysoký krevní tlak: Obvyklá doporučená počáteční dávka je 10 mg ( Dapril 10 ) užívaná 1krát denně.
Obvyklá dlouhodobá dávka je 20 mg ( Dapril 20 ) užívaná 1xdenně.
Srdeční selhání: Obvyklá doporučená počáteční dávka je 2,5 mg ( 1 tableta přípravku s obsahem 2,5 mg lisinoprilu ) užívaná 1xdenně. Obvyklá dlouhodobá dávka je od 5 mg do 20 mg užívaná 1xdenně.
Stav po srdečním infarktu: Obvyklá dávka je 5 mg ( Dapril 5 ) první a druhý den, dále 10 mg ( Dapril 10 ) 1xdenně.

Co dělat v případě vynechání dávky?
Měl(a) byste užívat Dapril, jak je předepsáno. Avšak pokud dávku vynecháte, neberte další dávku navíc. Pokračujte pouze dle Vašeho obvyklého schématu dávkování.


MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘI UŽÍVÁNÍ DAPRILU

Jako u většiny léků, i při užívání Daprilu se u některých lidí mohou vyskytnout nechtěné účinky. Ty se nazývají nežádoucí účinky.
Pokud se u Vás během léčby vyskytnou následující stavy, ihned léčbu přerušte a informujte Vašeho lékaře:
vážná závrať či pocit na omdlení
alergická reakce (vyrážka, zčervenání nebo šupinatá pokožka) nebo otok úst, tváře, rtů či otoky rukou, nohou nebo kotníků
sípání či potíže s dýcháním nebo polykáním.

Nejčastější nežádoucí účinky jsou:
závratě
bolesti hlavy
průjem
nevolnost
únava
kašel

Mezi další méně časté nežádoucí účinky patří: sucho v ústech, kožní vyrážka někdy svědící, zvýšená citlivost pokožky na sluneční paprsky, bolesti svalů a kloubů, horečka, únava, bušení srdce, snížení citlivosti či brnění konečků prstů, ztráta zájmu či výkonnosti při sexu.

Vzácně se vyskytuje žloutenka, změny nálady či zmatenost, slabší močení, pocení či padání vlasů.

Případný výskyt výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři či lékárníkovi.

UPOZORNĚNÍ

Pokud jdete do nemocnice nebo k zubnímu lékaři, vždy informujte lékaře, že užíváte Dapril. Je to velmi důležité v případě, že máte dostat anestetikum.

Pokud si náhodou vezmete více dávek, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud to není možné, navštivte nejbližší nemocnici. Nezapomeňte si s sebou vzít krabičku s Vaším lékem, aby v nemocnici věděli, jaký lék užíváte. Taktéž při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.


Dapril může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje tím, že způsobuje závratě a únavu. Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu svého lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25ºC v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


VAROVÁNÍ

Neužívejte lék po ukončení doby použitelnosti, která je uvedena na krabičce a na každém blistru s tabletami.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud Vám lékař řekne, že máte užívání přerušit, odneste zbylé tobolky do lékárny.
V této příbalové informaci není obsažena kompletní informace o Daprilu. Pokud chcete vědět více o tomto léku nebo pokud máte nějaké otázky týkající se léčby, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

PAMATUJTE, že lékař předepsal tento lék pouze VÁM. Nedávejte jej proto nikomu dalšímu.

Nevyhazujte tento leták dříve než ukončíte léčbu Daprilem. Možná si jej budete potřebovat znovu přečíst.

Balení:
5 mg: 30, 60 a 100 tablet
10 mg: 30, 60 a 100 tablet
20 mg: 30 a 60 tablet

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 18.2. 2009


Dapril je obchodní známka.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.