První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

QUESTAX 25 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Questax 25 mg

 

potahované tablety

quetiapini fumaras

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek QUESTAX a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek QUESTAX užívat
 3. Jak se přípravek QUESTAX užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek QUESTAX uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek QUESTAX a k čemu se používá

Questax patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika, která zlepšují příznaky určitých duševních nemocí.
Questax se používá k léčbě schizofrenie. Příznaky schizofrenie zahrnují halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost.
Questax se rovněž používá k léčbě mánie, jejíž symptomy (příznaky) zahrnují nepřiměřenou radost a zvýšenou energii a aktivitu. Tito pacienti se vyznačují sníženou potřebou spánku, překotným myšlením, příliš mnoho a rychle mluví. Avšak tito pacienti mohou být také nepřiměřeně podráždění.
Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu.


Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek QUESTAX užívat
Neužívejte přípravek QUESTAX

 • jestliže jste alergický/á na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže užíváte některé z následujících léčiv:
 • některé přípravky k léčbě HIV
 • azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)
 • erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí).
 • nefazodon (k léčbě deprese).

Neužívejte přípravek QUESTAX, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, než začnete užívat Questax


Upozornění a opatření
Před užitím přípravku QESTAX se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud:

 • Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, nebo užíváte léky, které ovlivňují činnost srdce.
 • Máte nízký krevní tlak.
 • Měl/a jste cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste staršího věku.
 • Máte onemocnění jater.
 • Měl/a jste záchvat křečí kdykoli v minulosti.
 • Máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo zvýšené riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, Váš lékař může v průběhu léčby přípravkem QUESTAX kontrolovat hladinu glukózy ve Vaší krvi.
 • Víte, že jste v minulosti měl/a nízké hladiny bílých krvinek (které mohly, ale také nemusely být vyvolány užíváním jiných léčiv).
 • Jste starší pacient s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud jste, neměl/a byste užívat QUESTAX, protože patří do skupiny léčiv, které zvyšují riziko mozkové mrtvice, v některých případech riziko smrti, u starších pacientů s demencí.
 • pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév ,embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.


Pokud se vyskytnou následující obtíže po užití přípravku QUESTAX, kontaktujte ihned lékaře :
Současně probíhající horečka, závažná svalová ztuhlost, pocení a snížený stav vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřeba
okamžitá lékařská pomoc.
Nekontrolovatelné (samovolné) pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka.
Závratě nebo silný pocit ospalosti. Mohou způsobit zvýšení rizika náhodného zranění (pádu) u starších pacientů.
Křeče (záchvaty)
Dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu).

Příznaky spojované s pankreatitidou (zánětem slinivky – zvýšené triglyceridy, žlučové kameny, konzumace alkoholu).
Tyto příznaky mohou být způsobeny tímto typem léčiva.


Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese
Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je
mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.
U pacientů užívajících QUESTAX bylo pozorováno přibývání na váze. Lékař i Vy byste měl/a pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.


Děti a dospívající
QUESTAX není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.


Další léčivé přípravky a QUESTAX
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.


Neužívejte QUESTAX , pokud užíváte následující léky:

 • některé přípravky k léčbě HIV.
 • azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí).
 • erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí).
 • nefazodon (k léčbě deprese).


Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky:

 • léky k léčbě epilepsie (jako fenytoin, valproát sodný nebo karbamazepin).
 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku.
 • barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání).
 • thioridazin (jiný antipsychotický lék).
 • Léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí).

Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.


QUESTAX s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek je možné užívat s jídlem a pitím.
Během léčby by se neměl pít alkohol, tato kombinace může způsobit ospalost.
Neužívejte QUESTAX spolu s grapefruitovou šťávou, může to ovlivnit účinnost přípravku.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neměla byste během těhotenství užívat QUESTAX bez porady s Vaším lékařem. QUESTAX se nemá užívat při kojení.
U novorozenců, jejichž matky užívaly QUESTAX v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek QUESTAX může způsobit ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje dokud nebudete vědět, jak na Vás lék působí.


Přípravek QUESTAX obsahuje laktosu
Přípravek QUESTAX obsahuje laktosu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím přípravku QUESTAX svého lékaře.


Vliv na vyšetření léčiv v moči
Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku QUESTAX k pozitivitě testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, pokud se použijí určité vyšetřovací metody. Přitom nemusíte užívat ani metadon, ani tricyklická antidepresiva.
Pokud se to stane, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou.


3. Jak se přípravek QUESTAX užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Celková denní dávka by měla být rozdělena na dvě. Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny (doporučuje se sklenice vody). Tablety můžete užít během jídla nebo mezi jídly. Tablety užívejte pokaždé ve stejnou hodinu.


Léčba schizofrenie (nemoc zahrnující změny v myšlení, cítění a vztahu ke světu):
Celková denní dávka je první den 50 mg, druhý den 100 mg a třetí den 200 mg a čtvrtý den 300 mg kvetiapinu. Doporučená denní dávka může být od čtvrtého dne postupně zvyšována z 300 na 450 mg.
V závislosti na individuální reakci a snášenlivosti pacienta může dávka kolísat v rozmezí 150–750 mg denně.


Léčba manických epizod (když zažíváte období neobvykle výrazného elánu a energie) :
Celková denní dávka pro první 4 dny je: první den 100 mg, druhý den 200 mg, třetí den 300 mg a čtvrtý den 400 mg. Dávky se mohou dále do šestého dne zvýšit až na 800 mg, ale denní přírůstek nesmí být větší než 200 mg.
Dávku může lékař u jednotlivých pacientů upravit podle jejich reakce a snášenlivosti. Dávka může kolísat v rozmezí 200–800 mg denně.
Váš ošetřující lékař rozhodne, jak dlouho bude trvat terapie přípravkem QUESTAX.


Použití u dětí a dospívajících:
Nejsou dostatečné zkušenosti s užíváním kvetiapinu, neexistují tedy žádná obecná doporučení pro tuto věkovou skupinu.


Starší pacienti:
U starších pacientů může lékař předepsat dávku přípravku QUESTAX podle reakce a snášenlivosti jednotlivých pacientů. Celková denní dávka by měla být nižší než u mladších osob a měla by být zvyšována pomaleji.


Pacienti s poruchou funkce jater:
Lékař může předepsat odlišnou dávku přípravku QUESTAX podle Vaší reakce a snášenlivosti.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku QUESTAX je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři.


Jestliže jste užil(a) více přípravku QUESTAX, než jste měl(a):
Pozorované příznaky předávkování odpovídají vystupňování známých účinků přípravku, jako je ospalost, útlum, zrychlená srdeční činnost, pokles krevního tlaku, změna elektrické aktivity srdce patrná na EKG (prodloužení QT intervalu), křeče (včetně epileptických záchvatů), poškození svalů, problémy s dýcháním, neschopnost se vymočit, zmatenost, delirium nebo agitovanost (pohybový neklid).
Pokud užijete více přípravku QUESTAX, neprodleně kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, nemocnici nebo lékárnu.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek QUESTAX:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokud si zapomenete vzít svoji obvyklou dávku, neberte si jí v okamžiku, kdy na to přijdete. Vezměte si až následující dávku, v obvyklý čas.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek QUESTAX:
Nepřerušujte užívání přípravku, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem. Mohlo by dojít k narušení úspěchu terapie. Po náhlém vysazení se může vyskytnout akutní reakce z vysazení, jako je nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, průjem, podrážděnost, závrať a nespavost. Proto je důležité vysazovat lék postupně, aby se předešlo této reakci. Váš lékař Vám řekne, jak postupně snižovat dávku, aby nedošlo k této nežádoucí reakci.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Velmi časté nežádoucí účinky (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • závratě, které mohou vést k pádu, bolest hlavy, sucho v ústech
 • ospalost (může vymizet při pokračování léčby), která může vést k pádu.
 • příznaky z vysazení léčby, tj. příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby přípravkem QUESTAX – nespavost, nucení na zvracení (nevolnost), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů.
 • přibývání na váze.

Časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • zrychlená tepová frekvence (tlukot srdce).
 • pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep.
 • ucpaný nos
 • zácpa, nechutenství
 • pocit slabosti, mdloby (může vést k pádu).
 • otékání paží a nohou.
 • nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu).
 • zvýšení hladiny krevního cukru
 • rozmazané vidění.
 • neobvyklé svalové pohyby zahrnující obtíže při zahájení pohybu svaly, třes, pocit neklidu nebo svalová ztuhlost bez doprovodné bolesti.
 • neobvyklé sny a noční můry.
 • zvýšená chuť k jídlu.
 • podrážděnost.
 • poruchy řeči a vyjadřování.
 • sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese.
 • dušnost.
 • zvracení (především u starších pacientů).
 • horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • křeče.
 • alergická reakce, která může zahrnovatvyvýšené podlitiny, otoky kůže a v okolí úst.
 • nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou).
 • obtížné polykání.
 • nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka.
 • sexuální poruchy.
 • zhoršení předchozího diabetu (cukrovky).
 • změna elektrické aktivity srdce patrná na EKG (prodloužení QT intervalu).
 • zpomalená činnost srdce (bradykardie).

Vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 10 z 1000 pacientů)

 • současně probíhající horečka, pocení, svalová ztuhlost, velmi značná ospalost nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“).
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka).
 • zánět jater (hepatitida)
 • přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus).
 • zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).
 • menstruační poruchy.
 • krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 • chůze, mluvení, jezení, či jíné činnosti během spánku.
 • snížená tělesná teplota (hypotermie).
 • zánět slinivky břišní.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži.
 • těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a rozvojem šoku.
 • rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, rtů a krku (angioedém).
 • nepatřičné vylučování hormonu, který řídí objem moči.
 • rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza)


Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

 • Vyrážka na kůži s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme).
 • Vážná, náhlá alergická reakce s příznaky jako jsou horečka a puchýře na kůži a odlupování se kůže (toxická epidermální nekrolýza).

Skupina léků, kam patří také QUESTAX, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta.
Některé nežádoucí účinky lze zjistit až při kontrolách krve . To zahrnuje změny hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol), hladinu krevního cukru, změny v objemu hormonu štítné žlázy v krvi, zvýšené hladiny jaterních enzymů, snížení hladiny určitého typu krevních buněk, snížení hladiny červených krvinek v krvi, zvýšení objemu krevní kreatininfosfokinázy (látky ve svalech), snížení objemu sodíku v krvi a zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi.


Zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi může způsobit:

 • Otok prsů s neočekávanou tvorbou mléka u mužů a žen.
 • Vymizení menstruace nebo nepravidelná menstruace u žen.

Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých.
Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících:
Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)
vzestup krevního tlaku.
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících.


Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 

 • vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vzácně vyvolat:
 • chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka.
 • u děvčat nepravidelné měsíčky, nebo nepřítomnost menstruace.
 • zvýšená chuť k jídlu.
 • neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.


5. Jak přípravek QUESTAX uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a na blistru za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek QUESTAX obsahuje
QUESTAX 25 mg, potahované tablety
Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras.
Pomocnými látkami jsou:
Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)


QUESTAX 100 mg, potahované tablety
Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras.
Pomocnými látkami jsou:
Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171),
makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172)


QUESTAX 200 mg, potahované tablety
Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras.
Pomocnými látkami jsou: Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400


Jak přípravek QUESTAX vypadá a co obsahuje toto balení
Questax 25, mg potahované tablety: broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 5 mm.
Questax 100 mg, potahované tablety: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 9 mm, s půlicí rýhou na jedné straně.
Questax 200 mg, potahované tablety: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 11 mm.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


Tento léčivý přípravek byl v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Dánsko: Quetiapine SVUS
Česká republika: Questax 25, 100, 200 mg, potahované tablety
Slovenská republika: Questax 25, 200, 100, 300 mg

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 23.1.2013

 

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.