První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FRAXIPARINE - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

FRAXIPARINE

injekční roztok
(Nadroparinum calcicum)

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek FRAXIPARINE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FRAXIPARINE používat
 3. Jak se přípravek FRAXIPARINE používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek FRAXIPARINE uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FRAXIPARINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek FRAXIPARINE se používá k prevenci (předcházení) tvorby krevních sraženin v žilách (trombózy a plicní embolie) nebo k léčbě krevních sraženin, v případě, že už došlo k jejich vzniku. FRAXIPARINE patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antikoagulancia, antitrombotika, nízkomolekulární hepariny.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT FRAXIPARINE POUŽÍVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

Nepoužívejte přípravek FRAXIPARINE

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na nadroparin nebo na kteroukoli další složku přípravku FRAXIPARINE.
 • jestliže u Vás dochází ke krvácení nebo trpíte poruchou krevní srážlivosti
 • jestliže trpíte infekčním onemocněním srdce
 • jestliže u Vás došlo po předchozí léčbě přípravkem FRAXIPARINE ke snížení počtu krevních destiček
 • jestliže jste prodělal(a) mrtvici způsobenou krvácením do mozku
 • jestliže trpíte onemocněním, které může způsobovat krvácení, jako je např. žaludeční vřed
 • jestliže se léčíte pro srdeční onemocnění a trpíte onemocněním ledvin
 • jestliže se léčíte pro krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) nebo v nohou (hluboká žilní trombóza) a trpíte onemocněním ledvin


Jestliže se domníváte, že se vás cokoli z výše uvedeného týká, nepoužívejte přípravek FRAXIPARINE dokud se neporadíte se svým lékařem.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FRAXIPARINE je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem FRAXIPARINE informujte svého lékaře:

 • jestliže je u Vás riziko krvácení, včetně těchto stavů:
 • žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
 • potíže spojené s krvácením
 • operace mozku, míchy nebo oka prodělaná v nedávné době
 • porucha sítnice nebo cévnatky oka
 • vysoký krevní tlak
 • jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater
 • jestliže je Vám více než 65 let
 • jestliže je Vám méně než 14 let
 • jestliže užíváte jiné přípravky, které ovlivňují krevní srážlivost
 • jestliže u Vás v minulosti došlo k poklesu krevních destiček v souvislosti s podáváním heparinů

Jestliže se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem.


Stavy, kterým je zapotřebí věnovat pozornost
Přípravek FRAXIPARINE může způsobit zhoršení současného zdravotního stavu nebo vyvolat vážné nežádoucí účinky. Během používání přípravku FRAXIPARINE si musíte dávat pozor na některé příznaky, abyste snížil(a) riziko případných komplikací. Viz odstavec „Stavy, kterým je zapotřebí věnovat pozornost“ v kapitole 4 této příbalové informace.


V průběhu léčby přípravkem FRAXIPARINE
Pokud podstupujete spinální (míšní) anestezii nebo lumbální punkci (odebrání mozkomíšního moku), budete pečlivě sledováni. Důvodem je skutečnost, že přípravek FRAXIPARINE může vyvolat krvácení do míchy v místě vpichu.


Budou Vám pravidelně prováděny krevní testy:
- ve vzácných případech může přípravek FRAXIPARINE způsobit snížení počtu krevních destiček v krvi
- přípravek FRAXIPARINE může zvyšovat hladinu draslíku v krvi. Pokud máte cukrovku (diabetes), závažné onemocnění ledvin nebo pokud užíváte další léky, které ovlivňují hladinu
draslíku, bude třeba provádět krevní testy
Stříkačky, ve kterých je přípravek FRAXIPARINE dodáván, mohou obsahovat latex.
Ochranný kryt jehly předplněné injekční stříkačky může obsahovat latex.
Jestliže jste alergický(á) na latex, sdělte to svému lékaři.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte jiné léčivé přípravky, které mohou ovlivnit srážení krve, společně s přípravkem FRAXIPARINE, pokud Vám je lékař nepředepíše.


Těhotenství a kojení
K dispozici jsou pouze omezené údaje vztahující se k bezpečnosti používání přípravku FRAXIPARINE u těhotných žen. Jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo pokud těhotenství plánujete, nepoužívejte FRAXIPARINE bez porady se svým lékařem. Váš lékař posoudí poměr prospěchu léčby přípravkem FRAXIPARINE pro Vás a možného rizika pro Vaše dítě.
Kojení se během léčby přípravkem FRAXIPARINE nedoporučuje. K dispozici jsou jen omezené informace o prostupu látek obsažených v přípravku FRAXIPARINE do mateřského mléka.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK FRAXIPARINE POUŽÍVÁ

Jaké množství přípravku používat
Vždy používejte přípravek FRAXIPARINE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku a objem přípravku FRAXIPARINE máte používat a jak dlouho máte přípravek používat.


Jak přípravek používat
Přípravek FRAXIPARINE se podává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožního záhybu ve spodní části břicha. Při léčbě některých typů srdečního infarktu Vám může být první dávka přípravku podána do žíly (intravenózně). Stříkačky jsou předplněné, někteří lidé ale mohou potřebovat upravit objem ve stříkačce. Váš lékař Vám sdělí, jestli je toto Váš případ. Podrobný návod k použití přípravku je uveden na konci této příbalové informace.


Přípravek FRAXIPARINE není určen k podání do svalu.
Jestliže jste použil(a) více přípravku FRAXIPARINE, než jste měl(a)
Pokud nedopatřením použijete více přípravku FRAXIPARINE, požádejte ihned o radu svého lékaře nebo lékárníka, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek FRAXIPARINE
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte vynechanou dávku jakmile si vzpomenete, pokud se již blíží čas podání další dávky, vyčkejte a použijte až následující dávku jako obvykle.


Nepřestávejte přípravek FRAXIPARINE používat bez porady s lékařem
Používejte přípravek FRAXIPARINE tak dlouho, jak Vám Váš lékař doporučil. Užívání neukončujte bez porady se svým lékařem.
Jestliže ukončíte užívání přípravku FRAXIPARINE dříve, než Vám to lékař doporučí, může se stát, že Vaše léčba krevních sraženin nebude dostatečná, případně se zvýší riziko tvorby dalších krevních sraženin v žilách dolních končetin nebo plic. Jestliže chcete ukončit léčbu přípravkem FRAXIPARINE, poraďte se nejprve se svým lékařem nebo lékárníkem.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FRAXIPARINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


Příznaky, kterým je zapotřebí věnovat pozornost
Reakce přecitlivělosti (alergické reakce): Tyto reakce se vyskytují u lidí užívajících přípravek FRAXIPARINE velmi vzácně. Příznaky zahrnují: vyrážku s pupínky a svěděním (kopřivku) otoky, někdy tváře nebo úst (angioedém), které způsobují potíže s dýcháním


Poškození kůže v místě vpichu (kožní nekróza)
Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Přestaňte přípravek FRAXIPARINE používat.


Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:

 • krvácení
 • malé krevní výrony v místě vpichu

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:

 • reakce v místě vpichu

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • zvýšení hodnot jaterních testů

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů:

 • vyrážka
 • svědění kůže
 • ukládání vápníku v místě vpichu

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • pokles nebo zvýšení počtu krevních destiček.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů:

 • reakce přecitlivělosti (alergické reakce)
 • poškození kůže v místě vpichu (kožní nekróza)
 • přetrvávající bolestivé ztopoření penisu (priapismus) – Pokud se u Vás vyskytne tento
 • nežádoucí účinek, vyhledejte ihned lékaře. Může být nutné zahájit léčbu, aby se předešlo
 • závažným komplikacím.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • zvýšení hladiny draslíku
 • zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie)

Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FRAXIPARINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek FRAXIPARINE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek nezmrazujte.
Neuchovávejte přípravek v chladničce.
Přípravek FRAXIPARINE uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FRAXIPARINE obsahuje
Léčivou látkou je nadroparinum calcicum 9 500 IU anti-Xa v 1 ml roztoku
Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková nebo roztok hydroxidu vápenatého pro úpravu pH, voda na injekci
Jak přípravek FRAXIPARINE vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek FRAXIPARINE je čirý, bezbarvý nebo slabě nažloutlý injekční roztok.
Je dodáván ve skleněných předplněných injekčních stříkačkách.


Velikosti balení:
Objem
Typ stříkačky
FRAXIPARINE
(IU anti-Xa)

Počet stříkaček v balení0,2 ml
0,3 ml
0,4 ml
0,6 ml
0,8 ml
1,0 ml
bez stupnice
bez stupnice
bez stupnice
se stupnicí
se stupnicí
se stupnicí
1 900
2 850
3 800
5 700
7 600
9 500
2, 10
2, 10
2, 10
2, 10
2, 10
2, 10
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie


Výrobce:
ASPEN Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l’Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1. 5. 2014
Vysvětlení cizojazyčných údajů uvedených na obalech:
Lot = Číslo šarže
EXP = Použitelné do


NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE
Části stříkačky:
Kryt jehly
Píst
Úchyt na horním konci těla stříkačky


Bezpečnostní kryt
Návod k použití
1. Umyjte si dobře ruce mýdlem a osušte je.
2. Vyjměte stříkačku z krabičky a zkontrolujte zda: neuplynula doba použitelnosti stříkačka není otevřená ani poškozená.
3. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte.


Vyberte si místo ve spodní části břicha, nejméně 5 cm od pupku (obrázek A).
Střídejte levou a pravou stranu břicha při každé injekci.
Pomůže to zmírnit nepříjemné pocity v místě vpichu.
Pokud není možné podat injekci do spodní části břicha, požádejte o radu lékaře nebo sestru.


Obrázek A
4. Očistěte plánované místo vpichu tamponem napuštěným alkoholovým desinfekčním prostředkem
5. Odstraňte kryt jehly tak, že krytem nejprve otočíte a pak jej stáhnete ve směru rovně od těla stříkačky (obrázek B).


Kryt jehly zlikvidujte.
Jestliže je ve stříkačce více roztoku než máte použít, musíte nadbytečný roztok odstranit před podáním injekce.
Držte stříkačku tak aby jehla směřovala přímo dolů.
Tlačte jemně na píst, dokud spodní část pístu není na úrovni značky odpovídající množství přípravku, které Vám předepsal lékař.
Přebytečný roztok vytlačený ze stříkačky zlikvidujte.
Stříkačka je nyní připravena k použití.


Důležitá poznámka:
Nedotýkejte se jehly a zabraňte tomu, aby se jehla před použitím čehokoli dotkla.
Ve stříkačce jsou viditelné malé vzduchové bublinky, to je normální. Nesnažte se tyto bublinky před podáním

Obrázek Binjekce odstranit – pokud se o to budete snažit, může dojít ke ztrátě části léčivého přípravku.
6. Jemně uchopte desinfikovanou kůži mezi palec a ukazovák a vytvořte kožní záhyb/řasu. Tento záhyb držte
mezi palcem a ukazováčkem po celou dobu podání injekce (obrázek C).
Obrázek C
7. Stříkačku držte pevně v prstech. Jehlu vpíchněte do kožního záhybu. Jehla musí vniknout do kožního záhybu v celé délce kolmo (nikoli ve směru tečny) (obrázek D).
Obrázek D
8. Podejte celý obsah stříkačky stlačením pístu do nejzazší možné polohy (obrázek E). Poté jehlu jemně vytáhněte
z kůže.
Obrázek E
9. Po aplikaci držte injekci jednou rukou za bezpečnostní kryt stříkačky a druhou rukou uchopte prsty úchyt na horním konci těla stříkačky a prudce za něj zatáhněte. To
bezpečnostní kryt uvolní. Stáhněte kryt z těla stříkačky, až zaklapne v pozici, ve které kryje jehlu. (obrázek F a text níže).
Obrázek F
Nevyhazujte použité stříkačky do domácího odpadu. Likvidujte je podle rady svého lékaře nebo lékárníka.
Toto balení obsahuje injekční stříkačky opatřené jednoduchým bezpečnostním systémem k ochraně jehly po aplikaci.
Před injekcí
Po injekci bezpečnostní kryt bezpečnostní kryt
Uchopit a fixovat bezpečnostní kryt v nové poloze
Uchopit a uvolnit bezpečnostní kryt
Držet v prstech
Po použití bezpečnostního systému


Po aplikaci injekce použijte bezpečnostní systém:
Držte stříkačku opatrně v jedné ruce za válcový plastikový kryt, prsty druhé ruky zatáhněte za horní konec těla stříkačky a uvolněte kryt. Posuňte kryt směrem k jehle až se ozve klapnutí zarážky a kryt je fixován.
Klapnutí při fixování
Klapnutí při uvolnění


Držte pevně v prstech a zatáhněte
Pro zvýšení bezpečnosti klade systém při překonávání zarážek běžný odpor.
Jehla je nyní zcela chráněna.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.