První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COLCHICUM-DISPERT 0,5MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Colchicum-Dispert a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Colchicum Dispert je kolchicin, přirozený alkaloid z ocúnu podzimního.


Colchicum Dispert je lék s protizánětlivými účinky, který se užívá u následujících stavů:
• akutní záchvat dny a prevence dnavých záchvatů u dospělých;
• familiární středomořská horečka (dědičná nemoc s opakovanými záchvaty horečky, bolesti a
otoku kloubů, bolesti břicha a zánětlivým postižením dalších orgánů);
• perikarditida (zánět osrdečníku, tenké blány obalující srdce) a prevenci opětovného výskytu
perikarditidy;
• Behcetova nemoc (chronické onemocnění projevující se zánětem cév v celém těle).
Při léčbě familiární středomořské horečky u dětí se Colchicum Dispert používá k prevenci záchvatů a
amyloidózy.
Léčba tímto přípravkem vyžaduje speciální intenzivní dohled lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Colchicum-Dispert užívat

Neužívejte přípravek Colchicum-Dispert
- jestliže jste alergický(á) na kolchicin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- pokud máte závážné onemocnění ledvin nebo jater a užíváte současně léky jako jsou
klarithromycin, erythromycin, telithromycin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, indinavir,
nelfinavir, ritonavir, sachinavir, aprepitant a verapamil nebo pijete větší množství grapefruitové
šťávy,
- jestliže užíváte cyklosporin,
- pokud jste na dialýze.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Colchicum-Dispert se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- máte-li problémy se srdcem, ledvinami, játry nebo trávicím traktem
- pokud trpíte onemocněním krve

Další léčivé přípravky a Colchicum Dispert
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Užívání jiných léků současně s přípravkem Colchicum Dispert může ovlivnit jejich účinek. Můžete se
vystavit vyššímu riziku nežádoucích účinků, především pokud trpíte poruchou ledvin, jestliže užíváte
současně s přípravkem Colchicum Dispert další léky, jako např. cyklosporin, statiny (léky na snížení
hladiny cholesterolu jako simvastatin, lovastatin), některé léky proti HIV, makrolidová antibiotika
(erythromycin, klarithromycin) nebo digoxin. Cimetidin (přípravek k léčbě vředů) nebo nadměrná
konzumace grapefruitové šťávy (1000 ml/den) může zvýšit hladiny kolchicinu v krvi, což může být
životu nebezpečné. Kolchicin také může narušit vstřebávání vitaminu B12. Bude třeba, abyste zvýšil(a)
příjem vitaminu B12, užíváte-li tablety kolchicinu ve vysokých dávkách nebo dlouhou dobu.
Užívání přípravku Colchicum-Dispert s jídlem a pitím
Obalené tablety se polykají vcelku a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Při užívání
přípravku Colchicum Dispert se vyhněte nadměrné konzumaci grapefruitové šťávy.

 

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství
Užívání léku Colchicum Dispert se nedoporučuje těhotným ženám nebo těm, které se snaží otěhotnět.

Kojení
Kolchicin se dostává do mateřského mléka. Nežádoucí účinky na kojené dítě nelze vyloučit. Během
léčby tímto přípravkem se proto kojení nedoporučuje.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie o vlivu kolchicinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Podání léku však může způsobit závratě, a tím ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se u
Vás závratě vyskytnou vyvarujte se řízení a obsluze strojů.


Důležité informace o některých složkách přípravku Colchicum-Dispert
Colchicum Dispert obsahuje laktózu a sacharózu.
Pokud Vás lékař informoval o tom, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje azobarviva E 104 a E 124, která mohou u přecitlivělých pacientů vyvolat alergické
reakce včetně záchvatu průduškového astmatu.
Alergické reakce se objevují častěji u pacientů přecitlivělých na kyselinu acetylsalicylovou.

3. Jak se přípravek Colchicum-Dispert užívá

Vždy užívejte přípravek Colchium-Dispert přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doporučená dávka přípravku je:


Léčba akutního záchvatu dny
• U dnavých záchvatů se užívají 2 obalené tablety a následně opakovaně, vždy s odstupem 1-2
hodin další 1–2 obalené tablety.
• Neužívejte více než 3–4 obalené tablety za 24 hodin. Poté můžete pokračovat s nízkou denní
dávkou 1–2 tablet do odeznění bolesti.

Prevence záchvatů dny
• Pro prevenci dalších dnavých záchvatů užívejte 1 tabletu jednou či dvakrát denně.
• Neužívejte více než 2 obalené tablety denně.
• S preventivní dávkou lze riziko dnavých záchvatů snížit po následující 3 měsíce.


Léčba familiární středomořské horečky (FMF)
• Obvyklá počáteční dávka při léčbě FMF u dospělých je 2–3 obalené tablety denně. Dávka může
být zvýšena na 2–4 obalené tablety denně.
• Jestliže se objeví nežádoucí účinky, není třeba léčbu přerušovat, ale dávku léku lze snížit do
vymizení nežádoucích účinků nebo do doby, kdy budou lépe snášeny.
• Denní dávka se může podat jednorázově, což se všeobecně doporučuje, jestliže se neobjeví
nežádoucí účinky, nebo se rozdělí na dvě denní dávky (ráno a večer).

 

Děti a dospívající
Kolchicin je potenciálně toxický, takže je důležité nepřekročit dávku předepsanou lékařem. U dětí s
familiární středomořskou horečkou je doporučené dávkování na základě věku. Dávky
do 1 mg/den se podávají v jedné denní dávce. Dávky vyšší než 1 mg/den se podávají rozděleně ve
dvou denních dávkách.
- Děti do 5 let věku; 0,5 mg denně
- Děti 5 až 10 let: 1 mg denně
- Děti nad 10 let: 1,5 mg denně
Dávka kolchicinu se může postupně zvyšovat v krocích po 0,25 mg, až do maximální dávky
2 mg/den. U případného zvýšení denní dávky je třeba pečlivě sledovat výskyt nežádoucích účinků.

 

Léčba perikarditidy
• Doporučená počáteční dávka přípravku Colchicum-Dispert u akutní perikarditidy je
2–4 obalené tablety denně dobu jednoho až dvou dnů.
• Za jeden nebo dva dny lze dávku snížit na 1–2 obalené tablety denně po dobu 6 měsíců.
• Při opětovním výskytu perikarditidy činí běžná dávka u dospělých 1–2 obalené tablety denně.

 

Behcetova nemoc
• Doporučená dávka přípravku Colchicum-Dispert při Behcetově nemoci je 2–4 obalené tablety
denně.
✓ Pokud se objeví gastrointestinální nežádoucí účinky, ihned přípravek vysaďte.
✓ Jste-li starší osoba nebo máte-li problémy s ledvinami či játry, je možné užívat nižší
dávku léku, kterou stanoví váš ošetřující lékař.
✓ Obalené tablety polykejte vcelku (tablety nedělte a nelámejte) a zapíjejte je dostatečným
množstvím tekutiny.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Colchicum-Dispert, než jste měl(a)
Pokud požijete větší množství léku Colchicum Dispert, než vám bylo doporučeno, ihned kontaktujte
svého lékaře. První příznaky předávkování se mohou objevit za 2–12 hodin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Colchicum Dispert
Nezdvojnásobujte doporučenou dávku ve snaze kompenzovat zapomenutou tabletu. Váš lékař
rozhodne, kdy je třeba další dávku léku Colchicum Dispert užít. Konzultujte daný problém se svým
lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Colchicum Dispert užívat
V případě dalších otázek ohledně užívání léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Colchicum-Dispert nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Celkově byly hlášeny následující nežádoucí účinky kolchicinu, které většinou odezněly po
krátkodobém přerušení léčby nebo po snížení dávky kolchicinu.

Časté (u 1 z 10 až 1 ze 100 osob):
- pocit na zvracení, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti a křeče žaludku

Méně časté (u 1 ze 100 až 1 z 1 000 osob):
- malátnost, onemocnění nervového systému (neuropatie)
- svalová slabost

Vzácné (u 1 z 1 000 až 1 z 10 000 osob):
- útlum kostní dřeně: aplastická anemie (kostní dřeň není schopná produkovat krevní buňky),
hemolytická anemie (krev nemá dostatek červených krvinek)
- značný pokles bílých krvinek, tzv. granulocytů (agranulocytóza), pokles počtu krevních destiček

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)
- alergická reakce
- purpura (tečkovité krvácení do kůže), pálení kůže, padání vlasů a narušení tvorby nehtů
- onemocnění svalů (myopatie)
- porucha funkce ledvin
- poškození jater

 

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK COLCHICUM-DISPERT UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte přípravek při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

5 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Colchicum-Dispert obsahuje
- Léčivou látkou je Colchici extractum siccum normatum 0,52 - 2,42 mg (odp. Alcaloida ut
Colchicinum 0,5 mg) v 1 obalené tabletě. Extrahováno dichlormethanem.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob,
mastek, kopovidon, kyselina stearová, magnesium-stearát, šelak, arabská klovatina, povidon 25,
lehký oxid hořečnatý, makrogol 6000, sacharóza, oxid titaničitý (E171), sodná sůl karmelosy,
hlinitý lak Ponceau 4R (E124), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), povidon, karnaubský vosk.
Jak přípravek Colchicum-Dispert vypadá a co obsahuje toto balení
Červené, lesklé obalené tablety v PVC/PVDC/Al blistru a krabičce.
Velikost balení: 20, 50 nebo 200 (4 x 50) obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti
balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Vídeň
Rakousko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
17. 3. 2020

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.