První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NAKOM MITE - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Nakom mite


(carbidopum a levodopum)

tablety

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek Nakom mite a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nakom mite užívat
  3. Jak se přípravek Nakom mite užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Nakom mite uchovávat
  6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK NAKOM MITE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Co je přípravek Nakom mite
Antiparkinsonikum.
Přípravek Nakom mite je kombinací karbidopy, která blokuje dekarboxylaci aromatických aminokyselin, a levodopy, což je metabolický předchůdce dopaminu. Zlepšuje příznaky
Parkinsonovy choroby.
Parkinsonova choroba je chronická porucha charakterizovaná pomalými a trhavými pohyby, svalovou ztuhlostí a třesem. Pokud není léčena, může Parkinsonova choroba způsobit obtíže při vykonávání běžných denních aktivit.
Tablety přípravku Nakom mite obsahují dvě účinné látky, levodopu a karbidopu.
Má se za to, že příznaky Parkinsonovy choroby jsou způsobeny nedostatkem dopaminu, což je přirozeně se vyskytující chemická sloučenina vytvářená určitými mozkovými buňkami. Dopamin hraje v jistých oblastech mozku, které řídí pohyby svalů, roli při přenosu informací. Pohybové obtíže se objeví tehdy, kdy se vytváří příliš málo dopaminu.
Levodopa působí tak, že doplňuje dopamin v mozku, zatímco karbidopa zajišťuje, že se dostatek levodopy dostane do mozku, kde je potřeba. U mnoha pacientů se takto příznaky Parkinsonovy choroby potlačí.


K čemu se používá přípravek Nakom mite
Přípravek Nakom mite je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT NAKOM MITE UŽÍVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK


Neužívejte přípravek Nakom mite jestliže:

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karbidopu/levodopu nebo na kteroukoli další složku přípravku Nakom mite;
  • máte podezřelé kožní léze, které Váš lékař nevyšetřil nebo pokud jste někdy měl/a rakovinu kůže;
  • jste léčen/a na depresi jistými léčivy označovanými jako inhibitory MAO;
  • máte glaukom (zelený oční zákal) s úzkým úhlem.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nakom mite
Informujte svého lékaře o každé zdravotní potíži, kterou trpíte nebo kterou jste trpěl/a, včetně: alergií; deprese nebo duševní poruchy; problémů s plícemi, ledvinami, játry, srdcem nebo problémů hormonálních; peptické vředové choroby; křečí nebo glaukomu.
Informujte svého lékaře, jestliže jste již byl/a levodopou léčen/a.
Během léčby přípravkem Nakom mite buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Ačkoliv přípravek Nakom mite může obecně být podáván spolu s jinými léky, existují výjimky. Váš lékař Vás může varovat před jeho užíváním spolu s jistými léky používanými k léčení psychiatrických stavů nebo depresí, železa nebo doplňků obsahujících železo, léků k léčení tuberkulózy, vysokého krevního tlaku, svalových spasmů nebo křečí.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství a kojení
Není známo, jaký účinek by mohl přípravek Nakom mite mít na těhotenství u lidí. Levodopa, jedna ze složek přípravku Nakom mite, prochází do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, jestliže můžete otěhotnět nebo hodláte kojit, informujte svého lékaře, který Vám pomůže zvážit přínosy léčiva vůči možným rizikům.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Nakom mite může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo smrt (například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK NAKOM MITE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nakom mite přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování přípravku Nakom mite je proměnlivé, přičemž Váš lékař jej upraví podle závažnosti Vaší choroby a Vaší odpovědi na léčbu.
Tablety lze dělit na půl, pokud je to předepsáno.
K dosažení nejlepších výsledků přípravek Nakom mite užívejte každý den. Je důležité, abyste pečlivě dodržoval/a pokyny svého lékaře týkající se množství užívaného přípravku Nakom mite a toho, jak často jej užívat. Ihned informujte svého lékaře o jakékoli změně svého stavu, jako je nevolnost nebo abnormální pohyby, protože si to může vyžádat úpravu předepisování Vašeho léku.
Lék náhle nevysazujte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.


Užívání u dětí
Užívání přípravku Nakom mite u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Nakom mite, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned kontaktujte svého lékaře, aby Vám mohla být rychle poskytnuta lékařská péče.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nakom mite
Snažte se přípravek Nakom mite užívat podle předpisu. Pokud však vynecháte tabletu, užijte ji jakmile si na to vzpomenete. Pokud již téměř nastal čas k užití další tablety, vynechanou tabletu neužívejte, ale pokračujte v normálním rozpise.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nakom mite
Bez porady se svým lékařem nepřestávejte přípravek Nakom mite užívat ani nesnižujte dávku.
Mohla by se vyskytnout řada příznaků včetně: svalové ztuhlosti, horečky a duševních změn.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Přípravek Nakom mite je obecně dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nakom mite nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou: abnormální pohyby včetně záškubů nebo křečí (které mohou, ale nemusí připomínat příznaky Parkinsonovy choroby) a nevolnost.
Další možné nežádoucí účinky zahrnují: duševní změny, neobvyklé sny, padání vlasů, změna barvy moči, potu a/nebo slin, průjem, zvýšenou sexuální touhu, mdloby, bušení srdce, pocit točení hlavy při náhlém napřímení, závratě, somnolence (nadměrná denní ospalost), epizody náhlého nástupu spánku, zvracení, ztráta chuti k jídlu, pomalé pohyby a nutkavé hráčství (gamblerství).
Mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti jako: kopřivka, svědění, vyrážka a otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže při dýchání nebo polykání. Pokud se tyto příznaky objeví, ihned se obraťte na svého lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU NAKOM MITE

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, na suchém tmavém místě.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu čtyřmi číslicemi za Použitelné do: nebo EXP. První dvě číslice znamenají měsíc, poslední dvě rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nakom mite obsahuje
Léčivé látky: jedna tableta obsahuje levodopum 100 mg a carbidopum 25 mg.
Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, magnesium- stearát, chinolinová žluť.
Jak přípravek Nakom vypadá a co obsahuje toto balení
Al/PVC blistr, krabička.
Velikost balení: 100 tablet


Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Slovinsko
Souběžný dovozce:
Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika


Výrobce
LEK Pharmaceuticals, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Jeseniova 30, 130 00 Praha 3; tel.: 221421611-13, fax: 221412629-30,
office.cz@sandoz.com

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 12.12.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.