První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA - příbalový leták

V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA Humánní léčivý přípravek

V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA

tablety phenoxymethyl­penicillinum kalicum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA užívat
 3. Jak se přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK V-PENICILIN SLOVAKOFARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA je fenoxymethylpe­nicilin. Fenoxymethylpe­nicilin je vysoce účinný penicilin k perorálnímu podání (lze jej užívat ústy). Peniciliny patří mezi beta-laktamová antibiotika, které zabíjejí bakterie zabráněním tvorby buněčné stěny. Přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA se používá k léčbě a prevenci mírných až středně těžkých infekcí (např. infekce ušní, nosní a krční, infekce dýchacích cest, kožní infekce) vyvolaných mikroorganismy citlivými na penicilin. Lék mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK V-PENICILIN SLOVAKOFARMA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti (alergii) na penicilinová a cefalosporinová antibiotika a u všech stavů, které nepříznivě ovlivňují vstřebávání přípravku ze střeva (zvracení, průjem).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA je zapotřebí Opatrnost je potřebná u pacientů, kteří se léčí s alergií nebo průduškovým astmatem.
Když se u Vás objeví alergická reakce (vyrážky provázené obvykle svěděním, otoky v obličeji, vzácně dušnost a výjimečně šok), průjem nebo zvracení během užívání léku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Po dobu léčby přípravkem V-Penicilin SLOVAKOFARMA mohou být změněny výsledky některých laboratorních vyšetření. Upozorněte proto lékaře, že užíváte přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Zeptejte se svého lékaře dříve, než užijete V-Penicilin SLOVAKOFARMA, v případě, že užíváte:

 • Probenecid (lék proti bolestem kloubů) zpomaluje vylučování penicilinu ledvinami a tím prodlužuje jeho účinek.
 • Jiná antibiotika nebo chemoterapeutika (např. tetracyklin, chloramfenikol nebo erytromycin) můžou snížit účinek přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA.
 • Hormonální přípravky proti otěhotnění, V-Penicilin SLOVAKOFARMA může snížit jejich účinek.
 • Methotrexát (lék proti nádorovým onemocněním) V-Penicilin SLOVAKOFARMA zvyšuje jeho účinek i toxicitu.

Užívání přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA s jídlem a pitím
Tablety se užívají v pravidelných intervalech nalačno nebo při jídle, zapíjejí se dostatečným množstvím vody. Dětem lze tablety rozdrtit.
Po dobu užívání přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
O používání přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA v těhotenství a kojení rozhoduje lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.
Důležité informace o některých složkách přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK V-PENICILIN SLOVAKOFARMA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Obvyklá dávka pro dospělé je 500 mg (1 tableta V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA) podávaných každých 6 hodin, nebo 750 mg (1 tableta V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA) každých 8 hodin.
Dávkování u dětí určí lékař, dle hmotnosti dítěte. Obvyklá dávka pro děti je 10–12,5 mg/kg podávaná každých 6 hodin, nebo 15–17,5 mg/kg podávaných každých 8 hodin (40–50 mg/den).
U starších dětí se podávají obvykle stejné dávky jako u dospělých. Přípravek se obvykle užívá 10 dní nebo ještě dalších 48–72 hodin po vymizení příznaků infekce a poklesu teploty. O ukončení léčby rozhoduje vždy lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství tablet dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA
Zapomenete-li vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete, a dále pokračujte podle původního sledu užívání. Pokud si vzpomenete až v době, kdy máte užít další dávku, předchozí dávku vynechejte. Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku léku najednou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Často: ≥ 1% (výskyt u více jako u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 10 pacientů): vyrážka, kopřivka svědění, alergické reakce, *nevolnost, *zvracení, *průjem, *léze v okolí úst, *hlavně po podání vysokých dávek penicilinu, potíže většinou vymizí po skončení léčby,
Vzácně: < 0,1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 1000 pacientů): anafylaktický šok (vystupňovaná alergická reakce), zvýšená hodnota draslíku v krvi (hlavně při užívání vysokých dávek),
Velmi vzácně: < 0,01% (výskyt u méně jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů): změny krevního obrazu, zvýšená krvácivost, dechové obtíže, horečka, bolesti kloubů, otoky kloubů, otok vznikající na různých místech organizmu (např. v obličeji), zánět ledvin, zánětlivé onemocnění cév, vyšší dávky mohou způsobit poruchy centrálního nervového systému, hlavně u dětí a u starších osob s poruchou funkcí ledvin.
Ihned přerušte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás vyskytne: alergická reakce ve forně kožní vyrážky, otok obličeje nebo dýchací obtíže.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK V-PENICILIN SLOVAKOFARMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA obsahuje Léčivou látkou je
V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA: phenoxymethyl­penicillinum kalicum 278 mg, odpovídá phenoxymethyl­penicilinum 250 mg v 1 tabletě
V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA: phenoxymethyl­penicillinum kalicum 556 mg, odpovídá phenoxymethyl­penicilinum 500 mg v 1 tabletě
V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA: phenoxymethyl­penicillinum kalicum 833 mg, odpovídá phenoxymethyl­penicilinum 750 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mastek, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy.

Jak přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA: bílé kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.
V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA: bílé kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.
V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA: bílé podlouhlé tablety s výraznou rýhou na jedné straně.

Velikost balení:
V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA: 30 tablet
V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA: 30 tablet
V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA: 20 nebo 30 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovensko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
3.10.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.