První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZODAC GTT - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

ZODAC GTT


perorální kapky, roztok
cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek ZODAC GTT a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC GTT užívat
 3. Jak se přípravek ZODAC GTT užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ZODAC GTT uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek ZODAC GTT a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku ZODAC GTT je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC GTT je přípravek proti alergiím.
ZODAC GTT se u dospělých a u dětí od 2 let věku užívá k

 • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
 • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC GTT užívat

Neužívejte přípravek ZODAC GTT

 • jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (závažným selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.)


Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ZODAC GTT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte poruchu funkce ledvin. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
 • máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí.
 • podávání přípravku se nedoporučuje u dětí a batolat mladších 2 let.
 • mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.


Další léčivé přípravky a přípravek ZODAC GTT
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.


Přípravek ZODAC GTT s jídlem, pitím a alkoholem
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek ZODAC GTT podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.
Neužívejte přípravek ZODAC GTT během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání léku ZODAC GTT v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.


Přípravek ZODAC GTT obsahuje methylparaben a propylparaben
Přípravek ZODAC GTT obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).


3. Jak se přípravek ZODAC GTT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC GTT
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) o užívání přípravku ZODAC GTT pokyny odlišné. V takovém případě užívejte přípravek ZODAC GTT přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku ZODAC GTT může být pouze částečný.
Dávka je odměřována počtem kapek nakapaných na lžičku nebo zředěných ve sklenici vody. V případě, že se používá naředěný roztok, je zvláště u dětí důležité naředit kapky pouze takovým množstvím vody, aby mohl pacient vypít (spolknout) celkový objem roztoku najednou. Naředěný roztok má být užit ihned.


Doporučená dávka přípravku ZODAC GTT je:
pro dospělé a dospívající starší 12 let:
10 mg (20 kapek) jednou denně,
2pro děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg (10 kapek) dvakrát denně,
pro děti ve věku od 2 do 6 let:
2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně


Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg (10 kapek) jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC GTT jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.


Délka léčby
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ZODAC GTT, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku ZODAC GTT než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC GTT
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZODAC GTT
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto
nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi
vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).


Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček
Tělo jako celek:
Časté: únava
Srdeční poruchy:
Vzácné: zrychlená srdeční činnost
Oční poruchy:
velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule


Poruchy zažívacího systému:
Časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha
Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost;
vzácné: edém (otok)


Poruchy imunitního systému:
Vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti)


Poruchy jater a žlučových cest:
Vzácné: abnormální funkce jater
Vyšetření:
Vzácné: zvýšení hmotnosti


Poruchy nervové soustavy:
Časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti, dystonie (abnormální prodloužené
svalové stahy), dyskineze (mimovolní pohyby)


Psychické poruchy:
Časté: ospalost,
méně časté: agitovanost/rozrušení,
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tiky


Poruchy funkce ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením
Poruchy dýchací soustavy:
Časté: zánět hltanu, rýma


Poruchy kůže a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka,
vzácné: kopřivka,
velmi vzácné: angioneurotický edém (otoky), lokalizované kožní erupce.


Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě ZODAC SIR užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
4Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek ZODAC GTT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ZODAC GTT obsahuje
- Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jeden ml (= 20 kapek) obsahuje 10 mg cetirizin- dihydrochloridu. Jedna kapka obsahuje 0,5 mg cetirizin-dihydrochloridu.
- Dalšími složkami tohoto přípravku jsou: methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%,
čištěná voda.


Jak přípravek ZODAC GTT vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok Velikost balení: 20 ml


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 21.5.2014.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.