První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UNASYN - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

UNASYN

 

potahované tablety

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek UNASYN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNASYN užívat
  3. Jak se přípravek UNASYN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek UNASYN uchovávat
  6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK UNASYN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sultamicilin je prolék, který je po požití ústy v lidském organizmu rozložen na dvě látky - sulbaktam a ampicilin. První látka patří do beta-laktamové skupiny antibiotik a jejím úkolem je navázat se na enzymy beta-laktamázy, které by jinak antibiotikum ampicilin rozložily a tím zabránily jeho účinku.
Kromě toho má sulbaktam ještě vlastní antibakteriální účinnost. Ampicilin je účinné antibiotikum se širokým spektrem, které brání stavbě buněčné stěny mikrobů, a tím je usmrcuje (působí baktericidně).
Unasyn se užívá na doporučení lékaře u infekcí vyvolaných citlivými mikroorganizmy. Přípravek mohou užívat děti, mladiství i dospělí, přičemž dětem do 30 kg tělesné hmotnosti se podává suspenze a mladiství s dospělými obvykle užívají tablety. Nejčastějším důvodem užívání jsou infekční onemocnění horních dýchacích cest, jako je zánět vedlejších nosních dutin, středního ucha, angína; záněty dolních dýchacích cest - zápaly plic, průdušek; dále záněty močových cest, ledvin, infekční postižení kůže a měkkých tkání a také kapavka.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK UNASYN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek UNASYN
- jestliže jste alergický/á na sultamicilin nebo na kteroukoli další složku přípravku Unasyn


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku UNASYN je zapotřebí
- jestliže jste již v minulosti zjistili, že nesnášíte kterýkoli druh penicilinu (z důvodů otoků, vyrážky, barevných změn kůže, nevolnosti či dušení), nesmíte užívat ani přípravek Unasyn!
Před zahájením léčby se Vás proto Váš lékař zeptá na podobné projevy. Pokud by se stavy uvedené v tomto bodu u Vás vyskytly, léčbu ihned přerušte a informujte svého lékaře.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Unasyn a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Tyto vzájemné interakce mohou způsobit změnu v účinnosti užívaných léků. Navíc se může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků.
K interakcím může dojít, užíváte-li: přípravky určené k léčbě dny např. allopurinol nebo probenecid, přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti, některá antibiotika např. chloramfenikol, erythromycin, sulfonamidy a tetracykliny, kontracepční přípravky obsahující estrogen určené k zabránění nechtěného těhotenství, methotrexát určený k léčbě určitých typů rakoviny.


Laboratorní vyšetření
Při vyšetření Benedictovým či Fehlingovým roztokem nebo Clinitestem na přítomnost glukosy v moči může dojít k falešně pozitivní reakci.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Užívání přípravku UNASYN s jídlem a pitím
Přípravek Unasyn může být podán buď před jídlem, během jídla nebo po jídle.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po užití přípravku Unasyn můžete pocítit závratě. Pokud k tomu dojde, neměl/a byste řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo elektrické nástroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.


Důležité informace o některých složkách přípravku UNASYN
Unasyn prášek pro přípravu perorální suspenze obsahuje sodík a sacharosu. Tato skutečnost se musí brát v úvahu při nízkosodíkové dietě a při cukrovce (diabetes mellitus).
Tablety přípravku Unasyn obsahují sodík a laktosu. Tato skutečnost se musí brát v úvahu při nízkosodíkové dietě. Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím přípravku Unasyn svého lékaře.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK UNASYN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Unasyn přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař. Obvyklá dávka pro mladistvé a dospělé nemocné je 1-2 tablety dvakrát denně. Léčba obvykle trvá nejméně 5-14 dní, vždy ale podle rozhodnutí lékaře. Dětem do 30 kg se podává obvykle 25 – 50 mg/kg/den rozdělených do dvou dávek podle závažnosti infekce. Větší děti mohou užívat přípravek v obdobném dávkování jako dospělí.
Při léčbě kapavky je možné užít dle rady lékaře 6 tablet najednou jako jednorázovou dávku.
Pokud náhodou zapomenete užít antibiotikum v obvyklou dobu, užijte dávku co nejdříve po tomto zjištění a následující dávku užijte již v obvyklé původní době.
Příprava suspenze: Rozpusťte prášek pro suspenzi v lahvičce přidáním převařené a zchlazené vody po červenou značku na lahvičce, uzavřete a dobře protřepejte. Pokud je třeba doplňte převařenou a zchlazenou vodou až po červenou značku na lahvičce. Uzavřete a dobře protřepejte. Naředěnou suspenzi uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 14 dnů.
5 ml suspenze obsahuje 250 mg sultamicilinu.


Jestliže jste užil(a) více přípravku UNASYN, než jste měl(a)
Jestliže vy nebo někdo jiný užije větší množství přípravku Unasyn, kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek UNASYN
Pokud náhodou zapomenete užít antibiotikum v obvyklou dobu, užijte dávku co nejdříve po tomto zjištění a následující dávku užijte již v obvyklé původní době.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Unasyn nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se ale mohou občas vyskytnout průjmy nebo řidší stolice, nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku nebo i křeče v nadbřišku. Zřídka se může objevit i prchavá vyrážka, svědění kůže, ospalost a únava, popř. bolesti hlavy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK UNASYN UCHOVÁVAT

Potahované tablety
Uchovávejte při teplotě do 25 0 C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.


Prášek pro přípravu perorální suspenze
Uchovávejte při teplotě do 25 0 C, lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.
Již naředěnou suspenzi uchovávejte v chladničce, a to nejdéle po dobu 14 dnů.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Unasyn nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce za „Použitelné do:“ (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek UNASYN obsahuje
Potahované tablety
- Léčivou látkou je sultamicillinum 375,0 mg v jedné potahované tabletě. Sultamicilin je prolék, ze kterého po požití ústy vznikne 220 mg ampicilinu a 147 mg sulbaktamu.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek.
Prášek pro přípravu perorální suspenze
- Léčivou látkou je po rozpuštění sultamicillinum 250 mg/5 ml.
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, sacharosa, třešňové aroma.


Jak přípravek UNASYN vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety:
slonově bílé až téměř bílé podlouhlé potahované tablety, na jedné straně tablety vyraženo UN-3
12 potahovaných tablet


Prášek pro přípravu perorální suspenze:
bílý až téměř bílý prášek třešňové vůně
lahvička s obsahem 60 ml, po rozpuštění je v 5 ml suspenze 250 mg sultamicilinu
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika


Výrobce
Haupt Pharma Latina S.r.l.
Latina (LT)
Strada Statale 156 Km 47,600
04100 Borgo San Michele
Itálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 14.11.2012

 

 

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.