První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

QLAIRA - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Qlaira

potahované tablety
estradioli valeras/dienogestum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete  jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Qlaira a k čemu se používá 
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Qlaira užívat 
 3. Jak se Qlaira užívá 
 4. Možné nežádoucí účinky 
 5. Jak přípravek Qlaira uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 


1. Co je Qlaira a k čemu se používá

 • Qlaira je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění těhotenství.
 • Qlaira se používá k léčbě silného menstruačního krvácení (které není způsobeno onemocněním dělohy) u žen, které si přejí užívat antikoncepci.
 • Každá barevná aktivní potahovaná tableta obsahuje malé množství ženských hormonů, a to pouze estradiol valerát nebo estradiol valerát v kombinaci s dienogestem.
 • 2 bílé tablety neobsahují léčivé látky a nazývají se neaktivní tablety.
 • Antikoncepční pilulky, které obsahují dva hormony, se nazývají „kombinované pilulky“.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Qlaira užívat


Obecné poznámky
Než začnete užívat přípravek Qlaira, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního stavu Vašeho i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci.
V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Qlaira přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Qlaira snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, bariérovou metodu.
Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože Qlaira ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla,
které se objevují během menstruačního cyklu.
Qlaira, stejně jako žádná jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.


Kdy byste neměla užívat přípravek Qlaira
Neužívejte přípravek Qlaira

 • pokud máte (nebo jste měla v minulosti) krevní sraženinu v cévách dolních končetin (trombózu), plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů pokud máte (nebo jste měla v minulosti) srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu
 • pokud máte (nebo jste měla v minulosti) onemocnění, které by mohlo být předzvěstí srdečního záchvatu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudi) nebo cévní mozkové příhody (například přechodná lehká cévní mozková příhoda bez následků)
 • pokud máte (nebo jste měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými příznaky)
 • pokud máte onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku trombózy v
 • tepnách. Toto se týká následujících stavů:
 • diabetes (cukrovka) s postižením cév
 • velmi vysoký krevní tlak
 • výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů)
 • pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C)
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis)
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) nádor jater
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) karcinom prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na něj existuje podezření
 • pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna
 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol valerát nebo dienogest nebo na některou jinou složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otoky.

Upozornění a opatření
V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku Qlaira nebo jakékoli jiné kombinované pilulky zvláštní péči; pak je nutné, aby Vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se
Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Qlaira. Také se musíte poradit s lékařem, jestliže se u Vás během užívávání tohoto přípravku vyskytne (nebo se zhorší) některý z dále vyjmenovaných stavů:

 • někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo měl karcinom prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • jestliže máte žloutenku
 • jestliže máte cukrovku
 • trpíte depresí
 • máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)
 • máte krevní onemocnění zvané hemolyticko-uremický syndrom (HUS), které způsobuje poškození ledvin
 • máte srpkovitou anémii
 • trpíte epilepsií (viz "Další léčivé přípravky a přípravek Qlaira") máte onemocnění imunitního systému zvané systémový lupus erythematodes (SLE)
 • máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů, například porucha sluchu, porfyrie (krevní choroba), těhotenský herpes (kožní puchýřkovité onemocnění během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění projevující se nečekanými pohyby těla)
 • máte nebo jste někdy měla žluto - hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané těhotenské skvrny, zvláště v obličeji (chloasma). Pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření.
 • pokud máte vrozený angioedém. Jestliže se u Vás objeví příznaky angioedému jako otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit lékaře. Přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit příznaky angioedému.
 • jestliže máte srdeční nebo ledvinovou nedostatečnost

Před užitím přípravku Qlaira se poraďte se svým lékařem.


Qlaira a venózní/arteriální krevní sraženiny
Následující upozornění a bezpečnostní opatření vycházejí ze studií s kombinovanými pilulkami obsahujícími ethinylestradiol. Dosud není známo, zda platí i pro přípravek Qlaira či nikoliv:
Užívání jakékoliv kombinované pilulky (včetně pilulky Qlaira) zvyšuje u žen riziko vzniku žilní krevní sraženiny (venózní trombózy) v porovnání s ženami, které žádné antikoncepční pilulky neužívají.
Velmi vzácně mohou krevní sraženiny způsobit závažná trvalá postižení nebo mohou dokonce vést i k úmrtí. Hlavními místy vzniku krevních sraženin jsou například žíly nohou (žilní
trombóza), srdeční tepny (srdeční záchvat), plíce (plicní embolie) nebo mozek (cévní mozková příhoda).


Riziko žilních krevních sraženin u uživatelek kombinovaných pilulek roste:

 • s rostoucím věkem
 • jestliže máte nadváhu
 • jestliže někdo z Vašich blízkých příbuzných měl v mladém věku krevní sraženinu v noze, v plicích (plicní embolie) nebo v jiném orgánu
 • pokud musíte podstoupit operaci, prodělala jste vážnější úraz nebo musíte být delší dobu upoutána na lůžko (imobilizovaná). V takovém případě nezapomeňte lékaře předem informovat, že užíváte přípravek Qlaira, možná že bude muset být užívání přerušeno. Lékař Vám poradí, kdy můžete přípravek Qlaira znovu začít užívat. Obvykle můžete začít přípravek užívat za dva týdny po Vašem uzdravení.

Užívání kombinovaných pilulek je spojeno se zvýšením rizika vzniku krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombózy), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (cévní mozková příhoda).Riziko arteriálních krevních sraženin u uživatelek kombinovaných pilulek se zvyšuje:

 • s rostoucím věkem
 • pokud kouříte. Jestliže užíváte pilulku, důrazně doporučujeme přestat kouřit, zejména
 • jste-li starší než 35 let.
 • jestliže máte zvýšené množství cholesterolu nebo triglyceridů v krvi
 • jestliže máte nadváhu
 • jestliže měl někdo z Vašich přímých příbuzných v mladším věku infarkt nebo cévní mozkovou příhodu
 • jestliže máte vysoký krevní tlak
 • jestliže trpíte migrénou
 • jestliže máte srdeční potíže (postižení chlopní, porucha srdečního rytmu)

Přestaňte užívat pilulku Qlaira a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možné trombózy nebo cévní mozkové příhody, jako například:

 • silná bolest a/nebo otok některé dolní končetiny
 • náhlá silná bolest na hrudi, která se může šířit do levé paže
 • náhle vzniklý pocit dechové tísně
 • náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny
 • neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény
 • částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění
 • porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči
 • závrať nebo mdloba
 • slabost, nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla
 • náhlá prudká bolest břicha

Ihned po porodu je u žen vyšší riziko tvorby krevních sraženin, proto byste se měla zeptat svého lékaře, za jak dlouho po porodu můžete začít užívat kombinované pilulky.


Qlaira a nádorová onemocnění
Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno užíváním pilulek. Například je možné, že více
nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované pilulky proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsy, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.
Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních pilulek hlášeny benigní nádory jater a ještě vzácněji maligní nádory jater. V ojedinělých případech tyto tumory způsobovaly život ohrožující vnitřní krvácení. Informujte svého lékaře, jestliže budete mít neobvyklé, silné bolestibřicha.
Některé studie naznačují, že dlouhodobé užívání pilulek zvyšuje pro ženy riziko vzniku rakoviny děložního hrdla. Není však jasné, do jaké míry zvyšují toto riziko sexuální chování a
další faktory jako infekce lidským papilomavirem (HPV).


Krvácení mezi menstruacemi
Během prvních několika měsíců užívání přípravku Qlaira můžete mít neočekávané krvácení.
Obvykle krvácení začíná v den 26, den kdy užíváte druhou červenou tabletu nebo v den (dny) následující. Informace, které si zaznamenaly ženy do svých deníků během studie s přípravkem Qlaira, ukazují, že neočekávané krvácení v daném cyklu není neobvyklé (10-18 % uživatelek).
Jestliže se neočekávané krvácení vyskytuje déle než 3 po sobě jdoucí měsíce nebo jestliže začne až po několika měsících, Váš lékař musí vyšetřit příčinu.


Co dělat, jestliže se v den 26 nebo v den (dny) následující neobjeví krvácení
Informace, které si zaznamenaly ženy do svých deníků během studie s přípravkem Qlaira, ukazují, že není neobvyklé, když se Vaše krvácení v den 26 neobjeví (pozorováno v 15 % cyklů).
Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.
Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou nebo jste užívala přípravek nepravidelně, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání
dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.


Další léčivé přípravky a přípravek Qlaira
Vždy informujte lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který Vám lék vydává), že užíváte přípravek Qlaira. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.
Některé léky mohou způsobit, že má Qlaira nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří:

 • léky užívané k léčbě
 • epilepsie: (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát, felbamát)
 • tuberkulózy (například rifampicin)
 • HIV infekce (například ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako peniciliny, tetracykliny, griseofulvin)
 • rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.Některé léky mohou zvýšit hladiny léčivých látek přípravku Qlaira v krvi. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:
 • léky proti plísním obsahující ketokonazol
 • antibiotika obsahující erythromycin.

Přípravek Qlaira může ovlivnit účinnost jiných léků, např.

 • léků obsahujících cyklosporin
 • antiepileptika lamotriginu (to by mohlo vést ke zvýšení frekvence záchvatů)

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Váš lékař nebo lékárník Vám mohou dát radu o dalších ochranných opatřeních, jestliže současně s přípravkem Qlaira užíváte jiné léky.


Přípravek Qlaira s jídlem a pitím
Qlaira se může užívat s jídlem nebo bez jídla, v případě potřeby se zapíjí malým množstvím vody.


Laboratorní testy
Pokud potřebujete vyšetření krve nebo jiné laboratorní vyšetření, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.


Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Qlaira, jste-li těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku, užívání okamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku Qlaira kdykoli ukončit (viz také “Jestliže jste přestala užívat přípravek Qlaira ”).
Obecně byste neměla přípravek Qlaira užívat, jestliže kojíte. Jestliže chcete užívat pilulku během kojení, poraďte se s lékařem
Jestliže jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neexistují informace, které by naznačovaly, že Qlaira ovlivňuje řízení nebo používání strojů.


Přípravek Qlaira obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Qlaira užívat.3.


Jak se Qlaira užívá
Každé balení (pouzdro) obsahuje 26 barevných aktivních tablet a 2 bílé neaktivní tablety.
Užívejte jednu tabletu Qlaira denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tabletu s jídlem nebo bez jídla, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.


Příprava pouzdra
K usnadnění kontroly užívání je ke každému balení přibaleno 7 samolepicích proužků, označených sedmi dny v týdnu. Zvolte proužek začínající dnem, kdy začínáte užívat tablety.
Například, pokud začínáte užívat ve středu, použijte proužek, který začíná “St".
Nalepte proužek podél horní hrany pouzdra přes nápis “Zde nalepte proužek se dny v týdnu" tak, aby byl první den nad tabletou označenou číslem 1.
Teď máte nad každou tabletou uvedený den a ihned uvidíte, zda jste si v daný den tabletu vzala.
Sledujte směr šipek na pouzdru, dokud nevyužíváte všech 28 tablet.
Takzvané krvácení z vysazení obvykle začíná v dny, kdy užíváte druhou tmavě červenou tabletu nebo bílé tablety a nemusí skončit dříve, než začnete užívat další balení. U některých žen krvácení přetrvává ještě po užití prvních tablet z nového balení.
Další balení začněte užívat ihned bez přestávky, následující den po využívání současného balení, nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu, a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.
Pokud budete přípravek Qlaira užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním i během dvou dní užívání placebo tablet.


Kdy můžete začít užívat první balení?

 • Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala
 • Přípravek Qlaira začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení).
 • Přechod z jiného typu kombinované hormonální pilulky nebo kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti
 • Přípravek Qlaira začněte užívat po užití poslední aktivní tablety (tabletě obsahující léčivé látky) Vaší předchozí pilulky. Při přechodu z kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti začněte užívat v den jejich vyjmutí nebo postupujte podle pokynů lékaře.
 • Přechod z antikoncepce obsahující pouze progestagen (gestagenní pilulka, injekce, implantát nebo nitroděložní systém uvolňující gestagen - IUS)
 • Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít kdykoliv (z implantátů nebo IUS můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce),ale ve všech případech musíte prvních 9 dní používat další antikoncepční opatření (například kondom).
 • Po potratu
 • Poraďte se se svým lékařem.
 • Po porodu

Po porodu můžete začít užívat přípravek Qlaira mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat později než 28. den, musíte použít prvních 9 dní bariérovou metodu (například kondom).
Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek Qlaira, musíte si být jistá, že nejste těhotná nebo musíte vyčkat do příští menstruace.
Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat přípravek Qlaira, přečtěte si bod „Těhotenství a kojení“.
Pokud si nejste jista, kdy začít přípravek užívat, poraďte se s lékařem.


Jestliže jste užila více tablet přípravku Qlaira, než jste měla
Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet Qlaira.
Pokud užijete několik tablet najednou, můžete Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.
Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Qlaira, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.


Jestliže jste zapomněla užít přípravek Qlaira
Neaktivní tablety: Jestliže zapomenete užít bílou tabletu (2 tablety na konci pouzdra), nemusíte ji užívat později, protože tyto tablety neobsahují žádné léčivé látky. Je však důležité, abyste vyřadila vynechanou bílou tabletu(y), aby bylo jisté, že počet dnů, kdy užíváte neaktivní tablety, není větší, protože by to zvýšilo riziko těhotenství. Pokračujte s další tabletou v obvyklou dobu.
Aktivní tablety: V závislosti na dni menstruačního cyklu, kdy byla vynechána jedna aktivní tableta, možná budete potřebovat použít další antikoncepční opatření, například bariérovou
metodu, jako je kondom. Užívejte tablety podle následujících zásad. Viz také „tabulka pro postup v případě vynechání tablety“, kde jsou další podrobnosti.

 

 • Jestliže se opozdíte s užitím tablety o méně než 12 hodin, ochrana proti těhotenství se tím nesníží. Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu.
 • Jestliže se opozdíte s užitím tablety o více než 12 hodin, ochrana proti těhotenství se tím může snížit. V závislosti na dni menstruačního cyklu, kdy byla vynechána jedna tableta, použijte další antikoncepční opatření, například bariérovou metodu, jako je kondom. Viz také „tabulka pro postup v případě vynechání tablety“, kde jsou další podrobnosti.
 • Více než jedna zapomenutá tableta v tomto balení

Poraďte se s lékařem.Neužívejte více než 2 aktivní tablety v daný den.
Jestliže jste zapomněla začít s novým balením nebo jste vynechala jednu nebo více tablet z balení ve dnech 3 až 9, je tu riziko, že jste již těhotná (za předpokladu, že jste měla pohlavní styk v sedmi dnech před vynecháním tablety). V takovém případě se obraťte na svého lékaře. Čím
více tablet jste zapomněla užít (zvláště tablety ve dnech 3 až 24) a čím blíže je zapomenutá tableta fázi užívání neaktivních tablet, tím vyšší je riziko snížení ochrany před těhotenstvím. Viz také „tabulka pro postup v případě vynechání tablety“, kde jsou další podrobnosti.
Jestliže jste zapomněla užít jakoukoliv z aktivních tablet v balení a neměla jste krvácení na konci užívání balení, můžete být těhotná. Předtím, než začnete užívat nové balení, kontaktujte svého lékaře.
Vynechala jste více než 1 barevnou tabletu
Zapomněla jste začít užívat nové balení
Poraďte se okamžitě se svým lékařem
ANO
Den 1- 9
Měla jste během 7 dní před tímto opomenutím pohlavní styk?
NE
Den 10 - 17
Vynechala jste pouze 1 tabletu (opoždění o více než 12 hodin)
Den 18 - 24
Den 25 - 26

 • Užijte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako obvykle (může to znamenat i užití 2 tablet v jeden den)
 • Následujících 9 dní používejte navíc bariérovou antikoncepci (kondom)
 • Neužívejte vynechanou tabletu
 • Užijte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako obvykle (může to znamenat i užití 2 tablet v 1 den)
 • Není třeba používat žádnou další antikoncepci
 • Vyřaďte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako obvykle
 • Není třeba používat žádnou další antikoncepci

Den 27 - 28
Ihned začněte užívat tablety z nového balení
Následujících 9 dní používejte navíc bariérovou antikoncepci (kondom)


Použití u dětí
Nejsou dostupné údaje o použití u dospívajících mladších 18 let.
Jak postupovat, pokud zvracíte nebo máte silný průjem
Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití aktivní tablety nebo máte silný průjem, léčivé látky se nemusely zcela vstřebat do těla.Důsledek je téměř stejný, jako při opomenutí tablety. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít další tabletu v balení. Pokud možno, tabletu užijte do 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, řiďte se pokyny uvedenými v bodu „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Qlaira“. Pokud nechcete měnit navyklý způsob užívání, užijte odpovídající tabletu z jiného (náhradního) balení.


Jestliže jste přestala užívat přípravek Qlaira
Užívání přípravku Qlaira můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Chcete-li otěhotnět, užívání přípravku ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na menstruaci. Pak budete moci snáze vypočítat očekávané datum porodu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Závažné nežádoucí účinky
Závažné nežádoucí účinky spojované s užíváním pilulky, stejně jako související příznaky jsou popsány v následujících bodech: "„Qlaira a venózní/arteriální krevní sraženiny“ a „Qlaira a nádorová onemocnění“. Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto body a v případě potřeby kontaktujte svého lékaře.


Další možné nežádoucí účinky
Následující nežádoucí účinky byly spojovány s užíváním přípravku Qlaira:
Časté nežádoucí účinky (může být postižena 1 až 10 uživatelek ze 100):
- bolest hlavy
- bolest břicha, nevolnost
- akné
- nepřítomnost krvácení, nepříjemný pocit v prsou, bolestivé krvácení, nepravidelné krvácení (silné nepravidelné krvácení)
- přírůstek tělesné hmotnosti


Méně časté nežádoucí účinky (může být postižena 1 až 10 uživatelek z 1000):
- plísňové infekce, plísňové infekce zevního pohlavního ústrojí a pochvy (vaginy), vaginální infekce
- zvýšená chuť k jídlu
- deprese, depresivní nálada, emoční poruchy, poruchy spánku, pokles libida (snížený zájem osex), mentální porucha, výkyvy nálad
- závratě, migréna
- návaly horka, vysoký krevní tlak
- průjem, zvracení
- zvýšené hodnoty jaterních enzymů
- vypadávání vlasů, nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění, vyrážka
- svalové křeče
- zvětšení prsů, uzlíky v prsou, abnormální růst buněk děložního hrdla (cervikální dysplasie), dysfunkční krvácení z rodidel, bolestivý pohlavní styk, fibrocystické onemocnění prsů, silné menstruační krvácení, poruchy menstruace, cysta vaječníku, bolesti v oblasti pánve, premenstruační syndrom, zvětšení dělohy, kontrakce dělohy, děložní/poševní krvácení
včetně špinění, poševní výtok, suchost pochvy a zevních rodidel
- únava, podrážděnost, místní otoky, např. kotníků (edém)
- pokles tělesné hmotnosti, změny krevního tlaku


Vzácné nežádoucí účinky (může být postižena 1 až 10 uživatelek z 10 000):
- kvasinková infekce (kandidóza), herpes simplex (opar), zánětlivé onemocnění pánve, onemocnění cév oka podobné houbové infekci oka (syndrom presumované okulární
histoplazmózy), tinea versicolor (houbové infekce kůže), infekce močového ústrojí, bakteriální zánět pochvy
- zadržování tekutiny, zvýšení určitých tuků v krvi (triglyceridy)
- agrese, úzkost, špatná nálada, zvýšení libida (zájmu o sex), nervozita, noční můra, neklid, poruchy spánku, stres snížená pozornost, pocit mravenčení, závrať, nesnášenlivost kontaktních čoček, suchost očí, otok očí
- srdeční záchvat (infarkt myokardu), bušení srdce
- krvácení z varikózních (křečových) žil, krevní sraženina v žílách (žilní tromboembolismus), nízký krevní tlak, zánět povrchových žil, bolestivé žíly
- zácpa, sucho v ústech, poruchy trávení, pálení žáhy
- jaterní uzlíky (fokální nodulární hyperplázie), chronický zánět žlučníku
- alergické kožní reakce, zlatohnědé pigmentové skvrny (chloasma) a další pigmentační poruchy, mužský typ ochlupení, nadměrný růst vlasů, kožní poruchy jako dermatitida a neurodermatitida, lupy a mastná kůže (seborrhoea) a jiné poruchy kůže
- bolesti zad, bolesti čelisti, pocit tíže
- bolesti močového ústrojí
- abnormální krvácení z vysazení, nezhoubné uzlíky v prsou, rakovina prsu v časném stadiu, prsní cysta, výtok z prsů, polyp na hrdle děložním, zarudnutí děložního hrdla, krvácení při pohlavním styku, samovolný odtok mléka, výtok z pohlavních orgánů, slabší menstruační krvácení, opožděné menstruační krvácení, prasknutí vaječníkové cysty, vaginální zápach, pocit pálení zevních rodidel a v pochvě, nepříjemný pocit v pochvě a zevních rodidlech- otok lymfatických uzlin
- astma, potíže při dýchání, krvácení z nosu
- bolest na hrudi, únava, celkový pocit nevolnosti, horečka
- abnormální výsledek vyšetření ze stěru hrdla děložního


Další informace (z deníků žen, které byly vyplněny během studie s přípravkem Qlaira) o možných nežádoucích účincích „nepravidelné krvácení (silné nepravidelné krvácení)“ a
„nepřítomnost menstruačního krvácení“ jsou uvedeny v bodech „Krvácení mezi menstruacemi“ a „Co dělat, jestliže se v den 26 nebo v den (dny) následující neobjeví krvácení“.
Kromě výše uvedených nežádoucích účinků se u žen užívajících kombinované pilulky obsahující
ethinylestradiol objevily poruchy kůže jako erythema nodosum, erythema multiforme, výtok z prsu a hypersenzitivita. Ačkoliv tyto příznaky nebyly hlášeny během klinických studií
s přípravkem Qlaira, nelze vyloučit možnost, že by se také mohly vyskytnout během užívání.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Qlaira uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na pouzdru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Qlaira obsahuje
Léčivými látkami jsou: estradioli valeras nebo estradioli valeras a dienogestum
Jedno pouzdro (28 potahovaných tablet) přípravku Qlaira obsahuje 26 aktivních tablet čtyř různých barev v řadách 1, 2, 3 a 4 a 2 bílé neaktivní tablety v řadě 4.
Složení barevných tablet obsahujících jednu nebo dvě léčivé látky:
2 tmavě žluté tablety, každá obsahuje 3 mg estradiol valerátu.
5 středně červených tablet, každá obsahuje 2 mg estradiol valerátu a 2 mg dienogestu.
17 světle žlutých tablet, každá obsahuje 2 mg estradiol valerátu a 3 mg dienogestu.2 tmavě červené tablety, každá obsahuje 1 mg estradiol valerátu.


Složení bílých neaktivních tablet:
Tyto tablety neobsahují léčivé látky.
Pomocnými látkami v barevných aktivních tabletách jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K25 (E1201), magnesium-stearát (E572).
Potahová vrstva: hypromelosa typ 2910 (E464), makrogol 6000, mastek (E553b), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E172) a/nebo červený oxid železitý (E172).
Pomocnými látkami v bílých neaktivních tabletách jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon K25 (E1201), magnesium-stearát (E572).
Potahová vrstva: hypromelosa typ 2910 (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E 171).


Jak přípravek Qlaira vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Qlaira jsou potahované tablety, jádro tablety je pokryto povlakem.
Jedno pouzdro (28 potahovaných tablet) obsahuje 2 tmavě žluté tablety v řadě 1, 5 středně červených tablet v řadě 1, 17 světle žlutých tablet v řadách 2,3 a 4, 2 tmavě červené tablety v řadě 4 a 2 bílé tablety v řadě 4.
Tmavě žluté aktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DD“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
Středně červené aktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DJ“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
Světle žluté aktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DH“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
Tmavě červené aktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DN“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
Bílé neaktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DT“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
Přípravek Qlaira je k dostání v balení po 1, 3 nebo 6 pouzdrech, kdy každé pouzdro obsahuje 28 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer Pharma AGD-13342 Berlín
Německo


Výrobce
Bayer Weimar GmbH und Co KG
99427 Weimar
Německo
a
Bayer Pharma AG
13342 Berlín
Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie: QLAIRA/Qlaira
Itálie: KLAIRA

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 19.3.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.