První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UNIPRES 10 - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Unipres 10


tablety
nitrendipinum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Unipres a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Unipres užívat
 3. Jak se Unipres užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Unipres uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je Unipres a k čemu se používá

Léčivá látka nitrendipin obsažená v přípravku zabraňuje průchodu vápníku přes buněčnou membránu hladkého svalstva cév, a tím dochází ke snížení koncentrace vápníku v buňce. Výsledkem je rozšíření cév, a tedy snížení krevního tlaku.
Nitrendipin zvyšuje vylučování soli a vody ledvinami, čímž také přispívá ke snížení krevního tlaku.
Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Unipres užívat

Neužívejte Unipres
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku a ostatní složky přípravku, stejně tak při přecitlivělosti na přípravky ze stejné skupiny.
- jestliže máte zúžení srdečnicové chlopně (aortální stenóza).
- jestliže se dostanete do šokového stavu způsobeného poruchou srdeční funkce.
- jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris nebo jste nedávno prodělal(a) infarkt myokardu.
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.


Upozornění a opatření
V průběhu léčby přípravkem Unipres je třeba pravidelně měřit krevní tlak a puls. Poraďte se se svým lékařem, jak často jej máte navštěvovat.


Na počátku léčby je nezbytný častější lékařský dohled v následujících případech:

 • pokud jste starší než 65 let,
 • pokud trpíte onemocněním jater,pokud se léčíte pro srdeční selhání,
 • pokud trpíte porfyrií (vzácné dědičné onemocnění).

Měli byste upozornit svého lékaře, pokud jste zaznamenali:

 • bolest nebo tlak na hrudníku na počátku užívání přípravku Unipres,
 • otok nohou a obtížné dýchání na počátku léčby přípravkem Unipres.

Další léčivé přípravky a přípravek Unipres
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.
K zesílení účinku přípravku Unipres dochází při kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku nebo anginy pectoris, zejména s betablokátory.


Zvláště užíváte-li následující léky, informujte o tom svého lékaře:

 • jiné léky na snížení krevního tlaku (prazosin, diuretika, další antihypertenziva),
 • léky snižující svalové napětí (pankuronium),
 • léky pro léčbu žaludečních vředů (cimetidin, ranitidin),
 • léky pro léčbu srdečních onemocnění (digoxin),
 • léky pro léčbu tuberkulózy (rifampicin),
 • léky pro léčbu epilepsie (karbamazepin, fenytoin, fenobarbiton),
 • protiplísňové léky (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol),
 • léky pro léčbu duševních poruch (nefazodon, fluoxetin, kyselina valproová),
 • protivirové léky (amprenavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir),
 • antibiotika (erythromycin, kvinupristin/dalfopristin).

Přípravek Unipres s jídlem a pitím
Pokud v průběhu léčby přípravkem Unipres pijete grapfruitovou šťávu, může se jeho účinek zvyšovat.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Unipres se v období těhotenství či kojení nesmí užívat.
Pokud plánujete otěhotnění v průběhu léčby přípravkem Unipres, je třeba přerušit užívání léku jeden měsíc před plánovaným těhotenstvím.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na počátku léčby může Unipres způsobit závratě. Obtíže jsou přechodné a vymizí po krátké době.
Mohou však ovlivňovat schopnost řídit vozidla a ovládat strojní zařízení. Pokud se vyskytnou, vyhněte se řízení vozidel nebo obsluze strojů do jejich vymizení.
Přípravek Unipres obsahuje cukr
Prosím, poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.


3. Jak se Unipres užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doporučená dávka přípravku:
Přesné dávkování přípravku vždy určí lékař, je individuální a závisí na stupni onemocnění.
Doporučuje se zahájit léčbu 10 mg nitrendipinu denně, nejlépe ráno. V případě potřeby je možné zvyšovat dávku až na 40 mg denně v jedné dávce (ráno) nebo rozdělené ve dvou dávkách (ráno a večer).
Tablety se užívají během jídla nebo po jídle, polykají se celé a zapijí se dostatečným množstvímtekutiny.
U pacientů s poruchou ledvinných funkcí nebo léčených dialýzou není třeba měnit dávkování. U pacientů s poruchou jaterních funkcí je dávka nitrendipinu 5 až 10 mg denně.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Unipres, než jste měl(a)
Vždy byste se měl(a) poradit s lékařem.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Unipres
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) užívat Unipres
Jestliže přerušíte užívání Unipresu po krátkou dobu, neznamená to přímé ohrožení, avšak pokud se krevní tlak neléčí delší dobu, mohou se rozvinout nebo znovu vyskytnout srdeční a cévní komplikace.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

 • bušení srdce, rozšíření cév projevující se zčervenáním obličeje a pocity horka
 • periferní otoky
 • bolest hlavy
 • nadýmání
 • slabost

Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000

 • bolest na hrudi, nízký krevní tlak, angina pectoris, zrychlená srdeční frekvence
 • závratě, nervozita, třes, senzorické poruchy projevující se necitlivostí a brněním, ospalost
 • bolest v břiše, zácpa, nevolnost, průjem, ztráta chuti k jídlu, zvracení, sucho v ústech, pálení žáhy, otoky dásní
 • dušnost (ztížené dýchání)
 • odchylky ve výsledcích jaterních testů
 • časté a nadměrné močení
 • svědění, vyrážka, kopřivka
 • poruchy vidění

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak Unipres uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Unipres obsahuje
Unipres 10:
Léčivou látkou je: Nitrendipinum 10 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, povidon, natrium-lauryl-sulfát, mastek, magnesium-stearát, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý.
Unipres 20:
Léčivou látkou je: Nitrendipinum 20 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, povidon, natrium-lauryl-sulfát, mastek, magnesium-stearát.


Jak Unipres vypadá a co obsahuje toto balení
Unipres 10 jsou světle růžové kulaté tablety.
Unipres 20 jsou světle žluté kulaté tablety.
Tablety jsou baleny v Al/PVC/PVDC blistru.


Velikost balení:
Unipres 10: 20 nebo 30 tablet
Unipres 20: 20 nebo 30 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 28.8.2013

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.