První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CADUET 10 MG/10 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CADUET 10 mg / 10 mg

potahované tablety (amlodipini besilas/atorvas­tatinum calcicum trihydricum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek Caduet a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Caduet užívat
  3. Jak se přípravek Caduet užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Caduet uchovávat
  6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CADUET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Caduet se užívá pro prevenci srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris, srdečního infarktu) u pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), u kterých se současně vyskytují další rizikové faktory vzniku srdečně-cévních onemocnění, jako je kouření, nadváha, zvýšený cholesterol v krvi, přítomnost onemocnění srdce u blízkých rodinných příslušníků, nebo cukrovka (diabetes). Přítomnost výše uvedených rizikových faktorů ve spojení s vysokým krevním tlakem zvyšuje u těchto pacientů pravděpodobnost vzniku srdečně-cévní příhody. Přípravek Caduet obsahuje dvě léčivé látky, amlodipin (blokátor vápníkového kanálu) a atorvastatin (statin), a je určen k použití tehdy, když se Váš lékař domnívá, že použití obou léků je vhodné. Amlodipin slouží k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a atorvastatin snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
Vysoký krevní tlak (hypertenze) je zdravotní stav, při kterém přetrvává po dlouhou dobu zvýšený krevní tlak, který představuje jeden z rizikových faktorů vzniku srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris, srdečního infarktu, mozkové mrtvice).
Cholesterol je přirozeně se vyskytující látka v lidském organismu, která je nezbytná pro normální růst. Pokud se ale ve Vaší krvi vyskytuje cholesterolu příliš mnoho, může se začít ukládat do stěn cév a zvyšovat riziko vzniku krevních sraženin a srdečně-cévních příhod. Tato situace představuje jednu z nejběžnějších příčin vzniku srdečních onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CADUET UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Caduet
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo na atorvastatin či na jakýkoliv jiný blokátor vápníkového kanálu, pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku (seznam pomocných látek je uveden na konci této příbalové informace) pokud v současné době trpíte onemocněním jater (pokud jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater, viz odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Caduet je zapotřebí“ níže) pokud máte neobvyklé výsledky krevních jaterních testů nejasné příčiny pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte pokud užíváte některý z následujících léků: ketokonazol, itrakonazol (léky používané k léčbě infekčních onemocnění vyvolaných houbami – plísněmi nebo kvasinkami), telithromycin (antibiotická léčba) máte-li velmi nízký krevní tlak (hypotenze) máte-li zúžení srdeční chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav, při kterém srdce není schopno zásobovat tělo krví) Trpíte-li srdečním selháním po infarktu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Caduet je zapotřebí pokud trpíte onemocněním ledvin pokud máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza) pokud jste v minulosti trpěl/a opakovanými bolestmi svalů nejasné příčiny, jestliže je u Vás nebo u některého příslušníka Vaší rodiny přítomno vrozené onemocnění svalů pokud se u Vás v minulosti objevily svalové obtíže během léčby jinými léky snižujícími hladinu cholesterolu (lipidů) v krvi (např. ostatní statiny nebo léky ze skupiny fibrátů) pokud pravidelně užíváte nadměrné množství alkoholu pokud jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater pokud je Vám více než 70 let jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, nebo jako důsledek prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou.

Před užitím přípravku Caduet se poraďte se svým lékařem máte-li závažné selhání dechu
Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy předtím, než Vám přípravek Caduet předepíše, případně i v průběhu léčby tímto přípravkem; na jejich základě bude moci určit riziko svalových nežádoucích účinků. Riziko svalových nežádoucích účinků, např. rabdomyolýzy, je zvýšeno při souběžném užívání určitých léků (viz Kapitola 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé z těchto léků mohou ovlivňovat účinek přípravku Caduet. Toto vzájemné ovlivnění může způsobit nižší účinnost jednoho nebo obou léků. Také to může zvýšit riziko nebo závažnost některých nežádoucích účinků, včetně významných onemocnění svalů, nazývaných rabdomyolýza a myopatie (popsané v Kapitole 4).
Některá antibiotika, např. rifampicin, nebo „makrolidová antibiotika“ např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin, kyselina fusidová nebo některé léky používané k léčbě mykotických infekcí např. ketokonazol, itrakonazol Léky používané ke snížení hladin lipidů v krvi: fibráty (např. gemfibrozil) nebo kolestipol Léky používané k úpravě srdečního rytmu, např. amiodaron, diltiazem

Léky používané k léčbě nebo k prevenci záchvatů, např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfofenytoin, primidon Léky, které narušují imunitní systém, např. cyklosporin Inhibitory proteáz užívané v léčbě HIV Léky užívané v léčbě deprese, např. nefazodon a imipramin Léky užívané v léčbě psychických poruch, např. neuroleptika Léky užívané v léčbě srdečního selhání, např. beta-blokátory Léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku, např. antagonisté angiotenzinu II, ACE inhibitory, diuretika Alfa-blokátory užívané v léčbě vysokého krevního tlaku a při onemocnění prostaty
Jiné léky, o kterých je známo že se s přípravkem CADUET ovlivňují, zahrnují ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník), amifostin (užívaný při léčbě nádorových onemocnění), sildenafil (lék na erektilní dysfunkci), dantrolen a baklofen (léky uvolňující napětí ve svalech), steroidy Volně prodejný přípravek Třezalka tečkovaná.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Caduet s jídlem a pitím
Přípravek Caduet můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem, nebo bez jídla.

Grapefruitový džus
Denně nepijte více než jednu až dvě sklenice grapefruitového džusu, protože velké množství grapefruitového džusu může ovlivnit účinek přípravku Caduet.

Alkohol
Během léčby přípravkem Caduet se vyhýbejte nadměrné konzumaci alkoholu. Pro více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Caduet užívat“.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Caduet, pokud jste těhotná, kojíte nebo plánujete otěhotnět. Ženy v reprodukčním věku by měly během léčby přípravkem Caduet nebo jiným léčivým přípravkem užívat vhodnou antikoncepční metodu. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek nebo neobsluhujte žádné stroje, jestliže se u Vás vyskytnou po užívání tohoto přípravku závratě.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CADUET POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Caduet přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí Obvyklá počáteční dávka přípravku Caduet 5 mg/10 mg je jedna tableta 1× denně. Lékař Vám může zvýšit dávku na 10 mg/10 mg, pokud to uzná za nutné.
Tablety přípravku Caduet se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety se podávají ústy a mohou být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem, nebo bez jídla.
Od začátku léčby dodržujte dietu se sníženým obsahem tuků doporučenou lékařem, nekuřte a pravidelně cvičte.
Pokud získáte pocit, že účinek přípravku Caduet je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti a mladiství
Přípravek není doporučen pro podání dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Caduet, než jste měl/a
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více, než je Vaše obvyklá denní dávka), požádejte svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení o radu. Nezapomeňte si s sebou vzít zbývající množství tablet, obal od přípravku a tuto Příbalovou informaci proto, aby lékaři byli schopni co nejdříve rozpoznat druh přípravku, který jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Caduet
Pokud jste zapomněl/a užít dávku přípravku Caduet, užijte další dávku ve stanovenou dobu.
Nezdvojujte dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Caduet
Přípravek Caduet užívejte tak dlouho, dokud Váš ošetřující lékař Vaši léčbu sám neukončí. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Caduet nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, přestaňte přípravek Caduet používat a okamžitě vyhledejte lékaře:
Otok obličeje, jazyka a průdušnice, které mohou vést k závažným dýchacím potížím Pokud se u Vás vyskytne jakákoliv nevysvětlitelná svalová slabost, zvýšená citlivost nebo bolestivost svalů a zároveň se necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu. (Velmi vzácně může tato kombinace účinků přejít do život ohrožujícího stavu nazývaného rabdomyolýza).
Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10): alergické reakce bolesti hlavy (zvláště na začátku léčby), závratě, pocit únavy, ospalost nepravidelný srdeční rytmus, zarudnutí v obličeji zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu nevolnost, bolesti břicha, trávicí potíže, změna střevní funkce (průjem, zácpa, nadýmání) bolesti kloubů a svalů, svalové křeče a spazmy, bolesti zad, bolest končetin, otoky rukou, horních i dolních končetin, kloubů nebo prstů zvýšení hladiny krevního cukru (máte-li cukrovku, musíte pravidelně sledovat hladinu Vašeho krevního cukru), zvýšení hladiny krevní kreatinkinázy, výsledky krevních testů mohou naznačovat špatnou funkci jater

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta ze 100): žloutenka (zánět jater) rýma, ztráta chuti k jídlu, snížení hladiny krevního cukru (máte-li cukrovku, musíte pravidelně sledovat hladinu Vašeho krevního cukru), zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti poruchy spánku, noční můry, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, třes, poruchy čití nervů (snížená citlivost) horních a dolních končetin, ztráta paměti poruchy zraku (včetně dvojitého vidění), rozmazané vidění, zvonění nebo hučení v uších palpitace (pocit bušení srdce), zkrácení dechu, mdloby, zvýšené pocení, nízký krevní tlak sucho v ústech, změny vnímáni chuti, zvracení, říhání ztráta vlasů, modřiny nebo malé skvrnky na kůži, ztráta pigmentace kůže, snížení citlivosti kůže na dotek nebo bolest, znecitlivění nebo brnění prstů nohou i rukou), kožní vyrážka, kopřivka nebo svědění poruchy močového ústrojí (nadměrná potřeba močení v noci a zvýšená frekvence močení), impotence, zvětšení prsou u mužů pocit tělesné nepohody, svalová únava, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající bolesti žaludku), bolest, bolest krku, bolest na hrudi přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 1000): poruchy zraku nevysvětlitelné krvácení nebo tvorba modřin závažný zánět svalů, velmi silná svalová bolest nebo křeče, které mohou velmi vzácně vést k rabdomyolýze (rozpad svalových buněk) snížení počtu krevních destiček onemocnění jater (zežloutnutí kůže a bělma očí) závažné kožní alergické reakce, zarudnutí kůže, vyrážka s puchýři, olupování kůže, které může rychle zasáhnout celé tělo a může začít jako příznaky chřipky doprovázené vysokou horečkou otok hlubokých vrstev kůže, zahrnující otok rtů, očních víček a jazyka zánět nebo otok kosterních svalů, vyrážka s puchýři, náhlý závažný lokalizovaný otok kůže zánět šlach, poranění šlach zmatenost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10 000): alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat sípání a bolest nebo tlak na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, kolaps gynekomastie (zvětšení prsů u mužů i žen) snížení počtu bílých krvinek ztuhlost nebo napětí ve svalech abnormální srdeční rytmus, srdeční infarkt, zánět malých cév, bolest žaludku (gastritida) zbytnění dásní, kašel ztráta sluchu, selhání jater fotosenzitivita (citlivost kůže na světlo).
Jiné nežádoucí účinky: sexuální dysfunkce deprese dýchací potíže zahrnující přetrvávající kašel a/nebo pocit krátkého dechu nebo horečku kombinace poruch jako je ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru a tuků v krvi, nadváhu a vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CADUET UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30oC.
Přípravek Caduet nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku, krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Caduet obsahuje
Léčivými látkami v přípravku Caduet jsou amlodipin a atorvastatin. Jedna tableta přípravku Caduet 5 mg/10 mg obsahuje 5 mg amlodipinu ve formě amlodipini besilas a 10 mg atorvastatinu ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum. Jedna tableta přípravku Caduet 10 mg/10 mg obsahuje 10 mg amlodipinu ve formě amlodipini besilas a 10 mg atorvastatinu ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum.
Pomocnými látkami v přípravku Caduet jsou: uhličitan vápenatý, sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, polysorbát 80, hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahovou vrstvou přípravku Caduet 5 mg/10 mg je: potahová soustava Opadry II 85F28751 bílá (polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000, mastek).
Potahovou vrstvou přípravku Caduet 10 mg/10 mg je: potahová soustava Opadry II 85F10919 modrá (polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak indigokarmínu, makrogol 3000, mastek).

Jak přípravek Caduet vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Caduet 5 mg/10 mg je ve formě bílých, podlouhlých potahovaných tablet, na jedné straně je vyraženo “Pfizer“, na druhé straně je vyraženo „CDT 051“.
Přípravek Caduet 10 mg/10 mg je ve formě modrých, podlouhlých potahovaných tablet, na jedné straně je vyraženo “Pfizer“, na druhé straně je vyraženo „CDT 101“
Tablety přípravku Caduet jsou dodávány v blistrech o velikosti balení 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 200, nebo v lahvičkách s uzávěrem s dětskou pojistkou a s vysoušedlem, po 30 nebo 90 tabletách.
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Pfizer spol. s.r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, 15000, Česká republika
Email: medicalinfo.cz@pfizer.com

Výrobce
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090, Freiburg, Německo
Tento léčivý přípravek je v následujících členských státech EHP registrován pod názvem Caduet:
Rakousko, Francie, Lucembursko, Portugalsko, Španělsko, Česká republika, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Island

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 7.5.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.