První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JODID 100 - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Jodid 100

tablety

kalii iodidum

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Jodid 100 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid 100 používat
 3. Jak se přípravk Jodid 100 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Další informace

 

1. CO JE JODID 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Jodid 100 se užívá připrevenci zvětšení (strumy) a poruchy činnosti štítné žlázy z nedostatku jodu ve všech věkových skupinách a zejména pak v těhotenství, během kojení, u uměle živených kojenců (neobsahuje-li mléčná nebo další výživa dostatečný jodový přídavek) a během dospívání. Dále se užívá při léčbě již přítomné strumy z nedostatku jodu u všech věkových skupin.

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK JODID 100 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Jodid 100

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku

 • jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy

 • dva měsíce před plánovanou léčbou radiojodem

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Jodid 100 je zapotřebí

Přípravek by se neměl užívat, jestliže máte dostatečný přívod jodu v potravě (nad 150 µg jodu denně).

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Bez porady s lékařem neužívejte současně jiné přípravky s obsahem jodu (např. některé multivitaminové přípravky s minerály). Nadbytek jodu omezuje účinek léčby zvýšené funkce štítné žlázy (např. karbimazolem, propycilem). Vychytávání jodu štítnou žlázou je blokováno perchlorátem a thiokyanátem (při koncentraci přes 5 mg/dl v krvi je zastaveno).

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

V průběhu těhotenství a kojení je potřeba jodu zvýšena. Dostatečný přísun jodu (200 µg/den) je tedy obzvláště důležitý. Jod je vylučován do mateřského mléka.V průběhu těhotenství a kojení by neměly být podávány velmi vysoké dávky jodu v důsledku vysoké citlivosti štítné žlázy plodu a novorozence na jod. Výjimkou je vysoká dávka jodu v případě radiační nehody nebo havárie. O dávkování a délce podávání přípravku vždy rozhodne lékař.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jodid neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Jodid 100

Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK JODID 100 UŽÍVÁ

Vždy užívejte používejte přípravek Jodid 100 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vždy určí předepisující lékař dle věkové skupiny a dalších okolností.

 

Prevence strumy při nedostatku jodu:

Obvyklá dávka u kojenců a dětí je 50 – 100 µg jodu/den (1/2 až 1 tableta přípravku Jodid 100). Dospívající a dospělí užívají obvykle 100 – 200 µg jodu/den (1 až 2 tablety přípravku Jodid 100). V průběhu těhotenství a kojení je doporučená dávka 100 – 200 µg jodu/den (1 až 2 tablety přípravku Jodid 100)

 

Léčba strumy:

Doporučená dávka pro novorozence a děti je 100 – 200 µg /den (1 – 2 tablety přípravku Jodid 100). U dospívajících a dospělých je doporučená dávka 200 µg /den (2 tablety přípravku Jodid 100).

Tablety je vhodné zapít tekutinou. Novorozencům a kojencům se tablety podávají rozdrcené nebo rozpuštěné v malém množství čaje. Preventivní i léčebné dávky tablet Jodidu 100 se užívají obvykle po dobu několika měsíců až jednoho roku. V určitých případech se užívají celoživotně. Vždy je však nutné, aby užívání tablet přípravku Jodid bylo doporučeno a sledováno lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Jodid 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se při dodržování doporučeného dávkování neočekávají. Pouze při výskytu větších autonomních ložisek ve štítné žláze nelze vyloučit při denních dávkách 150 µg a vyšších vznik hypertyreózy (zvýšené funkce štítné žlázy).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK JODID 100 UCHOVÁVAT

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Jodid 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Jodid 100 obsahuje

 • Léčivou látkou je kalii iodidum (jodid draselný)

 • Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, celulózový prášek, monohydrát laktózy

 

Jak přípravek Jodid 100 vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Jodid 100 jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenou hranou, dělící rýhou na obou stranách a označením EM 33 na jedné straně.

 

Držitel rozhodnutí o registraci :

Merck KGaA, Darmstadt, Německo

 

Výrobce:

Merck KGaA, Darmstadt, Německo

Merck KGaA & Co. Werk Spittal, Spittal / Drau, Rakousko

 

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 16.1.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.