První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CLARITHROMYCIN TEVA 500 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Clarithromycin - Teva 500 mg

 

Potahované tablety
Clarithromycinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Clarithromycin - Teva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin - Teva užívat
 3. Jak se Clarithromycin - Teva užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Clarithromycin - Teva uchovávat
 6. Další informace

 

1. CO JE CLARITHROMYCIN - TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Clarithromycin - Teva patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají makrolidová antibiotika.
Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí, jako jsou:
Infekce dolních dýchacích cest, například bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie (zánět plic).
Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin).
Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.
Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITHROMYCIN - TEVA UŽÍVAT 

NEUŽÍVEJTE Clarithromycin – Teva, jestliže
- jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na klarithromycin nebo na kteroukoli další složku přípravku
- jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jiná makrolidová antibiotika, např. erythromycin
- trpíte hypokalemií (nízká hladina draslíku v krevním séru)
- trpíte srdečními problémy, jako je abnormální srdeční rytmus
- trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clarithromycin - Teva je zapotřebí, jestliže

 • jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin
 • máte problémy s játry
 • máte problémy s ledvinami
 • trpíte srdečními potížemi
 • trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis
 • užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva)
 • nebo inzulin

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
NEUŽÍVEJTE Clarithromycin-Teva pokud současně užíváte:

 • ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény)
 • terfenadin nebo astemizol (na léčbu senné rýmy nebo alergie)
 • pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)
 • cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží)
 • simvastatin nebo lovastatin (na léčbu vysokého cholesterolu)
 • další makrolidová antibiotika, jako je erythromycin nebo azithromycin

Užívání přípravku Clarithromycin - Teva s jídlem a pitím
Clarithromycin - Teva můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, podle toho, co upřednostňujete.


Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků:

 • kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin
 • léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin
 • léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin
 • léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin
 • theofylin, používaný k léčbě astmatu
 • benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam
 • fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum
 • rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy – používané k léčbě některých infekcí
 • cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích
 • léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin, cerivastatin nebo rosuvastatin
 • ritonavir, atazanavir, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k léčbě HIV pozitivních pacientů
 • přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí
 • sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí
 • omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží
 • tolterodin, používaný při častém močení
 • kolchicin, používaný k léčbě dny
 • itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí
 • verapamil, používaný k léčbě poruch srdečního rytmu

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství a kojení
Clarithromycin - Teva není nedoporučen, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku Clarithromycin - Teva může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte proto dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.


Důležité informace o některých složkách přípravku Clarithromycin - Teva
Hlinitý lak tartrazinu (E102) může způsobit alergickou reakci.3. JAK SE CLARITHROMYCIN - TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte Clarithromycin - Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety se musí polykat celé a zapíjet nejlépe sklenicí vody.


Obvyklé dávkování přípravku je popsáno níže:
Dospělí včetně starších pacientů a dětí nad 12 let


Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání:
250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí Vám lékař může dávku zvýšit na 500 mg dvakrát denně.
Obvyklá délka léčby je 7-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po odeznění příznaků.


Léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy:
Clarithromycin - Teva se užívá v dávce 500 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími přípravky k léčbě infekce Helicobacter pylori.
Váš lékař rozhodne o nejlepší léčebné kombinaci pro Vás. Pokud si nejste jistý(á), který lék máte užívat a kdy, musíte se poradit se svým lékařem.


Pacienti s poruchou jater nebo ledvin
Jestliže trpíte poruchou jater nebo závažným onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku přípravku.
Pokud máte tyto problémy, Clarithromycin - Teva nesmíte užívat déle jak 14 dnů.


Děti do 12 let
Užívání přípravku Clarithromycin - Teva se nedoporučuje u dětí do 12 let.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Clarithromycin - Teva, než jste měl(a)
Pokud vy (nebo kdokoli jiný) polkne více tablet najednou nebo pokud si myslíte, že došlo k požití přípravku dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře.
Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva
Jetliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva, užijte obvyklou dávku ihned jakmile si vzpomenete. Pokud není čas na užití další dávky, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Zbývající dávku si vezměte v obvyklou dobu.


Jestliže jste přestal(a) užívat Clarithromycin - Teva
Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Clarithromycin - Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte Clarithromycin - Teva užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici.
alergické reakce, jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, což může vést k potížím s dýcháním nebo polykáním nebo závažná kožní vyrážka nebo kopřivka
torsade de pointes, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus vznik puchýřů na kůži, v ústech, na očích nebo genitáliích, toto může být způsobeno Stevens-
Johnsonůvým syndromem nebo toxickou epidermální nekrolýzou, což jsou závažná onemocnění dlouhodobý průjem, stolice při průjmu může obsahovat krev či hlen
Toto jsou závažné nežádoucí účinky, které se však vyskytují vzácně. Je možné, že budete potřebovat vyhledat lékařskou pomoc.


Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:
Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 10):

 • žaludeční potíže jako je nevolnost, zvracení, trávicí potíže, bolesti žaludku nebo průjem
 • změny chuti nebo čichu, kovová nebo hořká chuť v ústech
 • bolesti hlavy
 • problémy se spánkem
 • změny v testech jaterních funkcí
 • vyrážka, zvýšené pocení
 • návaly horka
 • změny hladin dusíku v krvi v krevních testech

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby ze 100):

 • plísňová infekce, vaginální bakteriální infekce
 • krevní poruchy, jako např. snížení počtu bílých krvinek v krvi vedoucí k zvýšení rizika infekce.
 • Může se projevit horečka, bolest v krku, vředy v ústech.
 • bolesti kloubů a svalů, ztuhlost svalů
 • porucha srážlivosti krve, krvácení z nosu
 • změny v testech jaterních a ledvinových funkcí a krevních testech
 • poruchy jater nebo žlučníku
 • žloutenka – zažloutnutí kůže a bělma očí, zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi
 • kopřivka, svědění, vyrážka
 • ztráta chuti k jídlu, snížená chuť k jídlu
 • úzkost, nervozita, křik
 • závrať, spavost, tremor (třes)
 • vertigo (pocit točení), zvonění v uších, poškození sluchu
 • změny srdečního tepu/rytmu (abnormálně rychlý, pomalý nebo nepravidelný tep)
 • zánět žaludeční stěny, nadýmání, zácpa, sucho v ústech, říhání, flatulence (větry)
 • pocit slabosti a nepohody, ztráta vědomí, letargie (netečnost), pocit celkové nevolnosti, bolest na hrudi nebo jiná bolest, abnormality na EKG
 • zimnice, únava, horečka
 • reakce z přecitlivělosti (alergické reakce)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 10 000):

 • pozměněné vjemy (parestezie)
 • necitlivost nebo mravenčení

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • erysipel a erytrazma (infekce kůže)
 • pseudomembranózní kolitida (střevní infekce se závažným nebo dlouhodobým průjmem, v kterém může být krev nebo sliz)
 • snížený počet krevních destiček
 • agranulocytóza (vážný pokles bílých krvinek se zvýšením rizika infekce)
 • zmatenost, změna ve vnímání reality a pocit paniky, dezorientovanost, halucinace
 • záchvaty
 • změny srdečního rytmu (torsade de pointes, komorová tachykardie)
 • zabarvení zubů (to lze obvykle napravit profesionálním čištěním)
 • zánět nebo tvorba vředů v ústech a na jazyku nebo zabarvení jazyka (ústní moučnivka)
 • selhání ledvin, zánět ledvin
 • pankreatitida (zánět slinivky břišní) – nevolnost, zvracení, bolest břicha a zad
 • anafylaktická reakce (vážná alergická reakce), kožní reakce jako jsou erupce, vyrážka, svědění,
 • zčervenání pokožky nebo její olupování
 • psychotická porucha (mentální slabost), deprese, abnormální sny
 • ztráta chuti, změny čichu, ztráta čichu
 • ztráta sluchu
 • špatné sny
 • neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné modřiny
 • nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie) u diabetických pacientů
 • vyrážka po podání léku s eozinofilií (typ zvýšení bílých krvinek) a systémovými příznaky
 • (DRESS), akné
 • myopatie (svalová slabost)
 • zvýšení INR (zvýšení času srážlivosti krve), abnormální zbarvení moči

Mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, kterých si nejste vědom(a), jako jsou změny v počtu určitých krevních buněk, jiných složek krve nebo jaterních enzymů. Váš lékař Vám může provést krevní testy, aby to zjistil.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK CLARITHROMYCIN - TEVA UCHOVÁVAT


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte blistr v krabičce. Nepřendávejte jej do jiné krabičky.
Nepoužívejte Clarithromycin - Teva po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Clarithromycin - Teva obsahuje
- Léčivou látkou je clarithromycinum.
- Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A), mikrokrystalická celulosa, povidon 40, hydroxid hořečnatý, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak tartrazinu (E102), hlinitý lak červeně Allura AC (E129), hlinitý lak indigokarmínu (E132), vanilin.

Jak Clarithromycin - Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Jedna tableta obsahuje clarithromycinum 250 mg nebo 500 mg. Clarithromycin - Teva 250 mg jsou žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7157“ na druhé straně.
Clarithromycin - Teva 500 mg jsou světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7158“ na druhé straně.


Velikosti balení:
Clarithromycin - Teva 250 mg: 7, 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a 120 potahovaných tablet.
Clarithromycin - Teva 500 mg: 7, 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika


Výrobce
- TEVA UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie
- Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
- Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko
- Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 3.3.2014

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.