První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CARDILOPIN 5 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Cardilopin 5 mg

tablety
amlodipinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Cardilopin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat
 3. Jak se Cardilopin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Cardilopin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace.

1. Co je Cardilopin a k čemu se používá

Cardilopin obsahuje léčivou látku amlodipinum, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté vápníku.
Cardilopin se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.
U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris Cardilopin zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává větší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat

Neužívejte Cardilopin

 • pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.
 • pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze).
 • pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve).
 • pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Cardilopin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících sta­vů:

 • nedávný srdeční infarkt,
 • srdeční selhání,
 • závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize),
 • onemocnění jater,
 • jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána.

Děti a dospívající
Cardilopin nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6–17 let lze
Cardilopin použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne ošetřující lékař.

Další léčivé přípravky a Cardilopin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a), nebo které možná budete užívat.

Cardilopin může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

 • ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním);
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV);
 • rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika);
 • třezalka tečkovaná;
 • verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění);
 • dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty).

Cardilopin snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku.

Cardilopin s jídlem a pitím
Pacientům užívajícím Cardilopin se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu.
Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Cardilopin na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena.

Kojení
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka.

Plodnost
Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na plodnost nejsou dostatečné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cardilopin může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

3. Jak se Cardilopin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg přípravku Cardilopin jednou denně. Dávku je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg přípravku Cardilopin denně.
Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej vodou. Během léčby přípravkem Cardilopin nepijte grapefruitovou­ šťávu.

Použití u dětí dospívajících
U dětí a dospívajících (ve věku 6–17 let) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 mg denně. Je důležité, abyste tablety užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet využíváte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Cardilopin, než jste měl/a
Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet přípravku Cardilopin vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít Cardilopin
Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Cardilopin
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud ukončíte léčbu dříve.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Cardilopin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:
Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním;
Otok očních víček, obličeje nebo rtů;

Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním
Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce;
Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep;
Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.
Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1 týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté: postihují 1–10 pacientů ze 100

 • Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)
 • Palpitace (bušení srdce), návaly horka
 • Bolest břicha, nevolnost (nauzea)
 • Otok kotníků (edém), únava
 • Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: postihují 1–10 pacientů z 1000

 • Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost
 • Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost
 • Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti
 • Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších
 • Nízký krevní tlak
 • Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice
 • Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení
 • Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže
 • Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení
 • Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů
 • Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice
 • Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad
 • Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné: postihují 1–10 pacientů z 10000

 • Zmatenost

Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10000

 • Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)
 • Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)
 • Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost
 • Kašel, otok dásní
 • Nadmutí břicha (zánět žaludku)
 • Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů
 • Zvýšené svalové napětí
 • Zánět cév, často s kožní vyrážkou
 • Citlivost na světlo
 • Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo porucha hybnosti
 • Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Cardilopin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Cardilopin obsahuje
Léčivou látkou je:
Cardilopin 2,5 mg: amlodipini besilas 3,475 mg, což odpovídá amlodipinum 2,5 mg v jedné tabletě
Cardilopin 5 mg: amlodipini besilas 6,95 mg, což odpovídá amlodipinum 5 mg v jedné tabletě
Cardilopin 10 mg: amlodipini besilas 13,90 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg v jedné tabletě
Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa.

Jak Cardilopin vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled:
Cardilopin 2,5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 6 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “251” na straně druhé.
Cardilopin 5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 8 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “252” na straně druhé.
Cardilopin 10 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 10 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “253” na straně druhé.
Druh obalu: bílý, neprůhledný PVC/PVdC//Al blistr, krabička
Velikost balení: 30 nebo 90 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30–38.
MAĎARSKO

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30–38.
MAĎARSKO
a
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118–120.
MAĎARSKO

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
28.5.2014

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.