První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CURAM 1 G - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Curam 1 g

Potahované tablety Amoxicillinum/A­cidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Curam 1 g a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Curam 1 g užívat
 3. Jak se Curam 1 g užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Curam 1 g
 6. Další informace

1. Co je Curam 1 G a k čemu se používá

Curam 1 g je antibiotikum k léčbě bakteriálních infekcí vyvolaných mikroorganismy, které jsou citlivé na kombinaci amoxicilinu a kyseliny klavulanové. Curam 1 g patří do skupiny tzv. β-laktamových antibiotik, podskupiny penicilinů a působí tak, že bakterie usmrcuje. Je účinný proti široké škále různých bakterií, takže léčba tímto léčivým přípravkem může být zahájena dříve, než jsou dostupné výsledky testů citlivosti.

K čemu se Curam 1 g používá?
Curam 1 g se používá k léčbě následujících infekcí horních a dolních cest dýchacích:

 • akutní infekce vedlejších dutin nosních (sinusitida),
 • náhlé zhoršení vleklého zánětu průdušek (akutní exacerbace chronické bronchitidy), infekční zánět plic (lobární pneumonie).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Curam 1 G užívat

Neužívejte Curam 1 g:

 • jste-li přecitlivělý/ přecitlivělá na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, β-laktamy (např. peniciliny, cefalosporiny) nebo na kteroukoli z pomocných látek léčivého přípravku.
 • objevila-li se u Vás při předchozí léčbě kombinací amoxicilin/ kyselina klavualanová porucha jaterních funkcí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Curam 1 g je zapotřebí:

 • trpíte-li infekční mononukleózou (“žlázovou horečkou”) nebo leukémií.
 • máte-li poruchu činnosti jater; lékař by měl náležitě upravit dávku nebo prodloužit časový interval mezi dávkami; pravidelně se mají provádět laboratorní kontroly jaterních funkcí
 • máte-li závažné onemocnění trávicího traktu se zvracením a/ nebo průjmem.
 • jestliže máte astma nebo jiné závažné alergie
 • jste-li starší 60 let; pravidelně se mají provádět laboratorní kontroly jaterních funkcí.

Informujte svého lékaře, pokud jste někdy po užívání protibakteriálních léčivých přípravků měl(a) těžký průjem. Téměř u všech protibakteriálních léčivých přípravků byla hlášena pseudomembranózní kolitida, která může být různě závažná – mírná, ale i život ohrožující – proto je důležité, abyste případně se vyskytnuvší průjem, zejména je-li krvavý, ohlásil(a) lékaři.
Během léčby byste měl(a) vydatně pít, aby se předešlo možnosti tvorby drobných krystalků v moči. Máte-li močovou cévku, měla by být pravidelně kontrolována.
Při dlouhodobém používání jsou možné infekce rezistentními bakteriemi.
Při dlouhodobé léčbě se mají pravidelně provádět pravidelné kontroly jaterních a ledvinných funkcí a krevního obrazu.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Curam 1 g může být užit během těhotenství pouze tehdy, jestliže podle úsudku lékaře převáží potenciální přínos možná rizika.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Bylo prokázáno, že se tento lék ve velmi malých množstvích vylučuje do mateřského mléka. U kojence může vzniknout průjem a plísňová infekce – v takových případech může být nutné zastavit kojení.

Informujte Vašeho lékaře, pokud jste těhotná, myslíte, že byste mohla být, nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly pozorovány účinky na způsobilost k řízení vozidel nebo k obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Curam 1 g
Přípravek Curam 1 g obsahuje draslík. To je nutno mít na zřeteli u pacientů s omezenou činností ledvin nebo u pacientů s dietou chudou na draslík.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte jakýkoli z těchto léků:
tetracykliny, makrolidy, sulfonamidy nebo chloramfenikol (antibiotika)
probenecid (k léčbě dny)
alopurinol (k léčbě dny)
sulfasalazin (k léčbě zánětlivých střevních onemocnění)
metotrexát (k léčbě zhoubných nádorů, revmatických poruch a psoriázy)
digoxin (k léčbě některých srdečních onemocnění)
disulfiram (k léčbě závislosti na alkoholu)
perorální antikoagulancia (léčivé přípravky užívané k předcházení vzniku krevních sraženin v cévách, např.warfarin)
perorální kontraceptiva (antikoncepce, k zabránění početí)
Užívání přípravku Curam 1 g může ovlivnit výsledky laboratorních testů na stanovení cukru v moči neenzymatickými metodami nebo testu na urobilinogen.

3. Jak se Curam 1 G užívá

Vždy užívejte přípravek Curam 1 g přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/ jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování přípravku Curam 1 g závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, na stavu činnosti ledvin, závažnosti a místě infekce a na předpokládaných nebo prokázaných původcích infekce.
Obvyklá denní dávka pro dospělé, mladistvé a děti starší 12 let (vážící více než 40 kg) je jedna tableta Curam 1 g pravidelně každých 12 hodin.
Dávkování má být sníženo u pacientů s poruchou činnosti ledvin, v závislosti na závažnosti této poruchy a na tělesné hmotnosti pacienta.

Tablety se polykají celé, nežvýkají se a zapíjejí se sklenicí vody. Tabletu Curam 1 g se doporučuje užívat těsně před jídlem, aby se snížily možné zažívací obtíže.
Curam 1 g se zpravidla užívá další 3 až 4 dny po zlepšení/ ústupu příznaků a léčba má trvat alespoň doporučenou minimální dobu léčení. Léčení bez dalšího vyšetření lékařem nesmí přesáhnout dobu 14 dní.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Curam 1 g je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil/a větší množství přípravku, než bylo lékařem předepsáno, navštivte co nejdříve svého lékaře. Vezměte s sebou zbylé tablety z balení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Curam 1 g:
Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Příští dávku neužívejte příliš brzy, mezi dvěma dávkami musí být odstup nejméně 4 hodin. Dále pokračujte v lékařem předepsaném dávkovacím režimu (užijte další dávku po 12 hodinách). Nezdvojujte dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Následky přerušení léčby přípravkem Curam 1 g:
Nepřestávejte s užíváním léku dříve, než Vám předepsal Váš lékař, ani když už se příznaky zlepšily nebo ustoupily. Pokud ukončíte léčbu předčasně, některé bakterie mohou přežít a způsobit návrat infekce.
Pokud jste využíval(a) všechny předepsané tablety a stále se necítíte dobře, navštivte lékaře.
Neužívejte větší než předepsanou dávku každý den.

4. Možné nežádoucí účinky

Curam 1 g obvykle dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i Curam 1 g nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Tyto účinky jsou většinou mírné a mají přechodný ráz.
Nejčastěji hlášenými je podráždění trávicího traktu (pocit na zvracení, zvracení, svědění v okolí konečníku; výskyt těchto nežádoucích účinků můžete snížit tím, že budete Curam 1 g užívat těsně před jídlem) a kožní vyrážka.
Méně často se vyskytlo svědění a výtok z pochvy.

Následující nežádoucí účinky se objevily vzácně, přesto pokud by se u Vás vyskytly, musíte ihned přestat tento přípravek užívat a ihned vyhledat lékaře:
těžké alergické reakce (otok obličeje, rtů, úst a hrdla, puchýřovité kožní reakce, případně olupování kůže, poruchy krevního oběhu)
těžké přetrvávající průjmy
žluté zabarvení kůže a očního bělma
hyperaktivita, úzkost, nespavost, zmatenost, agresivita, křeče

Jako u ostatních širokospektrých antibiotik může při dlouhodobém používání dojít k přerůstání rezistentními bakteriemi nebo kvasinkami.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi

5. Uchovávání přípravku Curam 1 G

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu a v krabičce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivými látkami jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 1004,5 mg trihydrátu amoxicilinu (amoxicillinum trihydricum), což odpovídá 875 mg amoxicilinu (amoxicillinum), a 148,9 mg kalium-klavulanátu (kalii clavulanas), což odpovídá 125 mg kyseliny klavulanové (acidum clavulanicum).

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572), mastek, povidon, sodná sůl kroskarmelózy, mikrokrystalická celulóza;
Potah tablety:
Triethyl-citrát, ethylcelulóza, natrium-lauryl-sulfát, cetylalkohol, hypromelóza, mastek, oxid titaničitý (E171).

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakousko

Výrobce
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakousko

Druh obalu a velikost balení:
Zatavené hliníkové stripy s polyethylenovým potahem, krabička.
Jednotlivá balení po 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20 a 100 potahovaných tabletách.
Nemocniční balení po 40, 50, 100 a 500 potahovaných tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uvedeny na webových stránkách www.sukl.cz

Datum poslední revize textu: 10.10.2007

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.