První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PANADOL - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Panadol

Potahované tablety
(paracetamolum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co jsou potahované tablety Panadol a k čemu se používají
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol užívat
 3. Jak se Panadol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Panadol uchovávat
 6. Další informace

1. Co jsou potahované tablety Panadol a k čemu se používají

Panadol obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku. Panadol nedráždí žaludek, nevyvolává krvácení, mohou jej užít i nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou. Panadol tablety mají tvar tobolky a jsou potahované.
Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu), revmatických bolestech zejména artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a bolestech při menstruaci. Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako je bolest v krku, bolest svalů a kloubů a snižuje horečku.
Je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol užívat

Neužívejte přípravek Panadol

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo na některou další složku přípravku,
 • při závažném snížení funkce jater,
 • při akutní žloutence,
 • při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí

 • u pacientů s postižením jater,
 • u pacientů se sníženou funkcí ledvin neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší dávky paracetamolu,
 • při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydro­genázy,

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, upozorněte na to před zahájením léčby přípravkem Panadol svého lékaře.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo užíváte současně jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Panadol vhodný pro děti mladší než 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Panadol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.
Současné užívání Panadolu s některými přípravky užívanými k léčbě nespavosti nebo epilepsie nebo s některými antibiotiky nebo současné užívání Panadolu a pití alkoholických nápojů může způsobit poškození jater.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete Panadol užívat jestliže:

 • užíváte současně jiné léky s obsahem paracetamolu
 • užíváte warfarin nebo jiné léky k prevenci srážení krve
 • užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení
 • užíváte cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu.

Užívání přípravku Panadol s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Panadol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Panadol užívá

Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let: 1–2 tablety dle potřeby až 4× denně. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34–60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu).
Mladiství 12–15 let: 1 tabletu v časovém odstupu nejméně 4–6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin.
Děti 6 –12 let: 250 – 500 mg paracetamolu (1/2 až 1 tabletu). Jednotlivá dávka je 1/2 tablety pro děti o hmotnosti 21–32 kg , 1 tableta pro děti s hmotností od 33 kg. Jednotlivé dávky podávejte v časovém odstupu nejméně 4–6 hodin.
Maximální denní dávka při hmotnosti 21– 24 kg je 1,25g ( 2 ½ tablety), maximální denní dávka při hmotnosti 25– 32 kg je 1,5g ( 3 tablety), při hmotnosti 33–40 kg je maximální denní dávka 2g (4 tablety).
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Upozornění: Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí nebo náhodného požití přípravku dítětem kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek používaný v doporučených dávkách je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout kožní vyrážky, nucení na zvracení, vzácně zúžení průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby.
Jestliže se u Vás objeví následující obtíže, přestaňte tento léčivý přípravek užívat a okamžitě informujte svého lékaře:

 • Alergické reakce, které mohou být závažné, včetně kožní vyrážky, svědění, někdy s otokem úst nebo tváře, nebo dušnost
 • Kožní vyrážka nebo odlupování kůže nebo vřídky v ústech
 • Problémy s dýcháním. Pravděpodobnost výskytu tohoto nežádoucího účinku je vyšší, jestliže jste problémy s dýcháním měl/a již dříve po užití jiných léků na bolest (např. ibuprofen nebo aspirin)
 • Neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení.

Tyto účinky se budou pravděpodobně vyskytovat jen vzácně.

5. Jak Panadol uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Panadol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Panadol obsahuje

 • Léčivá látka: paracetamolum 500 mg v 1 tabletě
 • Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová, povidon 25, předbobtnalý škrob, hypromelosa, triacetin.

Jak Panadol vypadá a co obsahuje toto balení Panadol jsou bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně vyraženo PANADOL.
Velikost balení 64 nebo 96 tbl: blistr Al / bílý neprůhledný PVC, krabička
Velikost balení: 100 nebo 300 tbl: bílá neprůhledná HDPE lahvička zajištěná AL fólií, bílý neprůhledný šroubovací uzávěr HDPE/PP s vložkou

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,Velká Británie

Výrobcem přípravku je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. Waterford, Irsko
nebo
S.C. EUROPHARM S.A. 2 Panselelor St., Brasov, county of Brasov, Rumunsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 19.9.2012

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.