Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták EMZOK 50 MG

Humánní léčivý přípravek

Emzok 50 mg

Tablety s prodlouženým uvolňováním
(Metoprololi tartras)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Složení:

Léčivá látka:
Emzok 50 mg
Metoprololi tartras 50 mg v 1 tabletě.
Emzok 100 mg
Metoprololi tartras 100 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky:
Zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob, hydrolyzovaný kukuřičný škrob), ethylcelulosa, triethyl – citrát, hyprolosa, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, oxid titaničitý, mastek.

Indikační skupina:

Antihypertenzivum, beta-blokátor.

Charakteristika:

Léčivá látka je beta 1 selektivní blokátor adrenergních receptorů. Působí především na srdeční sval, méně na průdušky a cévy. Způsobuje pokles krevního tlaku, zpomalení tepové frekvence a snižuje srdeční výdej v klidu i při námaze.

Indikace:

Děti a dospívající od 6 do 18 let
Pro léčbu vysokého krevního tlaku ( hypertenze)

Dospělí
Přípravek se užívá při vysokém krevním tlaku (arteriální hypertenzi), při předcházení záchvatů anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdečního svalu), u stabilizovaného městnavého srdečního selhání a jako dlouhodobá léčba po akutním infarktu myokardu. Dále se užívá v léčbě poruch srdečního rytmu a k předcházení záchvatu migrény.

Kontraindikace:

Přípravek se nesmí užívat při přecitlivělosti na metoprolol (nebo na jiné beta-blokátory) nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, při výrazném zpomalení srdeční činnosti (bradykardii), při poruše tvorby vzruchu v srdci (syndrom chorého sinu), při nedostatečně léčené srdeční slabosti, při akutním infarktu myokardu v případech, kdy je výrazně nízká tepová frekvence, nízký systolický krevní tlak, vyskytují se poruchy vedení srdečního vzruchu (AV-blokáda II. a III. stupně) a srdeční slabost mírného nebo středního stupně.
O užívání přípravku v době těhotenství a kojení rozhodne Váš ošetřující lékař.

Nežádoucí účinky:
Přípravek Emzok je dobře snášen, avšak při léčbě se mohou u některých nemocných vyskytnout nežádoucí účinky přípravku, které jsou většinou mírné a mizí po snížení dávkování přípravku. Nejčastěji to jsou závratě, únavnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, břišní bolest) a poruchy spánku. Může také dojít k bolestem hlavy, k svalovým bolestem, k depresím, k poruchám soustředění, k poruchám srdečního rytmu či k jeho zpomalení (bradykardie), k pocitům bušení srdce, k námahové dušnosti, ke kožním vyrážkám, k poruchám vidění, k vypadávání vlasů až plešatosti (alopecie), k poruchám krvetvorby a zvýšení tělesné hmotnosti.
I když se jedná o tzv. selektivní blokátor (působící především na srdeční sval, méně na průdušky a cévy), může způsobit u pacientů trpících onemocněním průdušek zvýšený odpor v dýchacích cestách a zhoršit tak jejich dechové obtíže.
Jestliže se u Vás objeví některé z těchto nežádoucích účinků nebo jakékoliv jiné nežádoucí účinky, oznamte to svému ošetřujícímu lékaři.

Interakce:

Účinky přípravku a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat. Než začnete užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s lékařem.
Při současném užívání metoprololu a jiných léčiv, která snižují krevní tlak, dochází ke zvýšenému poklesu krevního tlaku. Přípravek se nesmí užívat současně s nitrožilně podávanými antiarytmiky (léky na poruchy srdečního rytmu, jako je např. verapamil).
Užívat přípravek současně s dalšími beta-blokátory, ganglioplegiky a inhibitory MAO lze pouze z vážných důvodů za zvýšeného lékařského dohledu.
Při současném podávání metoprololu s klonidinem (léčivo používané při léčbě vysokého krevního tlaku) je při jejich případném vysazení nutné vysadit postupně metoprolol před vysazením klonidinu, aby se předešlo nebezpečí vzniku hypertenzní krize.
Při současném užívání metoprololu a inzulinu nebo jiných přípravků k léčbě cukrovky (perorální antidiabetika) může být jejich účinek prodloužen nebo zesílen. Varovné příznaky nízké hladiny krevního cukru, jako bušení srdce nebo třes, mohou být zastřené nebo zeslabené. Z tohoto důvodu Vám bude lékař hladinu krevního cukru pravidelně kontrolovat.
Před plánovanou operací informujte lékaře o tom, že užíváte metoprolol.
Při současném užívání metoprololu a srdečních glykosidů, alkoholu a léků na deprese (SSRI) může dojít k zesílení účinku metoprololu.
Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání v kombinaci s ergotaminem, s alfa- a beta-sympatomimetiky.
Látky, které povzbuzují tvorbu enzymů (např. barbituráty, rifampicin), mohou snížit hladinu přípravku v krvi a jeho účinek, cimetidin (léčivo užívané při léčbě nemocí se zvýšenou sekrecí žaludeční šťávy) ji naopak zvyšuje. Nesteroidní antiflogistika (protizánětlivé léky – např. indometacin) mohou snížit antihypertenzivní účinek přípravku.

Dávkování: Přesné dávkování a dobu užívání určuje vždy lékař.
Dospělí
Léčba vysokého tlaku a anginy pectoris : obvykle se užívá 50 –200 mg přípravku jednou denně.
Městnavé srdeční selhání s klinickými projevy: první čtyři dny se podává počáteční dávka 25 mg, která se poté zvyšuje během týdne po dávce 25 mg nebo 50 mg až do výše 200 mg jednou denně.
Nepravidelná činnost srdce (arytmie): obvykle se užívá 50 –200 mg jednou denně.
Udržovací léčba po překonaném srdečním infarktu: obvykle se užívá 100–200 mg jednou denně.
Prevence migrény: obvykle se užívá 100 – 200 mg jednou denně.

Děti a dospívající
Vysoký krevní tlak:u dětí starších 6 let závisí dávka na jejich tělesné hmotnosti. Lékař určí správnou dávku pro Vaše dítě.
Obvyklé zahájení léčby je dávkou 0,5mg/kg hmotnosti jednou denně, ale ne více než 50 mg denně. Dávka se upraví tak, aby byla podána taková síla tablety, která je nejblíže vypočítané dávce.
Váš lékař může zvýšit dávkování až na 2,0 mg/ kg hmotnosti v závislosti na odpovědi hodnoty krevního tlaku na léčbu. Dávka nad 200 mg denně nebyla u dětí a dospívajících studována.
U dětí mladších 6 let nebyla bezpečnost a účinnost studována. Z toho důvodu není tento léčivý přípravek pro tuto věkovou skupinu doporučen.

Způsob podávání:

Tablety s prodlouženým uvolňováním se užívají jednou denně, nejlépe ráno, nezávisle na jídle a zapíjejí se vodou (alespoň půl sklenice). Tablety mají půlící rýhu, lze je snadno rozpůlit. Tablety se nesmí kousat ani drtit.

Upozornění:

Přípravek nesmí být náhle vysazen. Přerušení léčby musí probíhat postupným snižováním dávek v průběhu sedmi až deseti dnů. V průběhu tohoto období by měli být zvláště pečlivě sledováni pacienti s ischemickou chorobou srdeční.
Beta-blokátory mohou v ojedinělých případech vyvolat nebo zhoršit lupénku (psoriázu) nebo vyvolat lupence podobnou kožní vyrážku . Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů s cukrovkou ( nebezpečí zastření příznaků snížené hladiny cukru v krvi jako jsou např. třes a zvýšená tepová frekvence), u pacientů se současně nebo v minulosti se projevujícím zhoršením funkce: dýchacího ústrojí (plicní rozedma, chronické záněty průdušek); srdce (selhání srdce) a nebo cévního systému; jater nebo ledvin.
Přípravek se nesmí užívat společně s nitrožilně podávaným verapamilem pro možné riziko srdeční zástavy.
Pokud se máte podrobit chirurgickému zákroku nebo pokud jste z nějakého jiného důvodu přijati do nemocnice, informujte svého ošetřujícího lékaře o tom, že užíváte Emzok.
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost může nemocný vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se ihned poraďte s lékařem.
Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud se u vás projevila nesnášenlivost na specifické typy cukrů, poraďte se před použitím přípravku se svým lékařem.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
30 nebo 100 tablet

Datum poslední revize:
12.3.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.