Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták DUOFILM

Humánní léčivý přípravek

Duofilm

Kožní roztok acidum lacticum / acidum salicylicum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.
 • Pokud do 12 týdnů kožní příznaky nevymizí, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Duofilm a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duofilm používat
 3. Jak se přípravek Duofilm používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Duofilm uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DUOFILM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Duofilm je kožní roztok k lokálnímu použití na bradavice.
Přípravek Duofilm se používá k léčbě bradavic u dospělých, dospívajících a dětí starších dvou let.
Bradavice je virové onemocnění v povrchové vrstvě kůže (drobný kožní výrůstek vzniklý růstem buněk pokožky). Doba mezi nákazou a projevem onemocnění (vznikem bradavice) je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Bradavice se mohou přenášet kontaktem viru s porušenou kůží, zvláště tam, kde je teplo a vlhko. To je důvod, proč jsou jedním z nejčastějších zdrojů infekceplavecké bazény.
Použití přípravku Duofilm vede ke kontrolovanému rozrušení keratinu (vrstvy tuhé hrubé kůže na povrchu bradavice). Proto se přípravek smí používat pouze na bradavice.
Pokud do 12 týdnů kožní příznaky nevymizí, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DUOFILM POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Duofilm

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu salicylovou, kyselinu mléčnou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • na zdravou kůži v okolí bradavic, ani pokud je bradavice nebo kůže, která ji obklopuje, zarudlá, podrážděná, poraněná nebo zanícená (infikovaná)
 • na mateřská znaménka, pigmentové névy ani na bradavice, ze kterých vyrůstají chlupy, mají zarudlé okraje nebo neobvyklou barvu
 • na bradavice v obličeji a v oblastech genitálu a konečníku, ani na bradavice na sliznicích (např. v oblasti očí, nosu nebo úst) u dětí mladších dvou let.

Upozornění a opatření Nepoužívejte přípravek Duofilm na sliznicích v oblasti očí, nosu, úst nebo pochvy, protože by mohlo dojít k podráždění.
Pokud dojde k náhodné aplikaci na otevřené rány, nebo pokud se přípravek dostane do očí, nosu, úst nebo pochvy, opláchněte postiženou oblast okamžitě vodou (po dobu 15 minut).
Dávejte pozor, abyste přípravek Duofilm neaplikoval(a) na zdravou kůži v okolí bradavice, protože by mohlo dojít k podráždění kůže. Pokud dojde k výraznému kožnímu podráždění, ukončete léčbu a vyhledejte svého lékaře nebo lékárníka.
Přípravek Duofilm se nedoporučuje u diabetiků, kteří mají problémy s krevním oběhem nebo špatnou citlivost (nervové poškození) na rukou nebo nohou.
Nepoužívejte přípravek Duofilm u dětí a dospívajících, kteří mají jakékoli příznaky horečky (vysoké tělesné teploty), mají virovou infekci (jako je např. chřipka nebo plané neštovice) nebo pokud v nedávné době prodělali některé z těchto onemocnění.
Děti do 12 let by neměly přípravek používat bez dohledu dospělé osoby.
Nevdechujte výpary z přípravku Duofilm, protože by vám mohly způsobit točení hlavy.

Další léčivé přípravky a přípravek Duofilm
V průběhu léčby přípravkem Duofilm byste neměl(a) používat žádnou jinou léčbu bradavic.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
K dispozici nejsou žádné údaje týkající se bezpečnosti u těhotných žen. Přípravek Duofilm se v průběhu těhotenství nedoporučuje.
Složky přípravku Duofilm mohou přecházet do mateřského mléka. V průběhu léčby přípravkem Duofilm se proto nedoporučuje kojit.
Pokud kojíte, nepoužívejte přípravek Duofilm na oblast prsů, aby nedošlo k náhodnému kontaktu přípravku s ústy kojence.
Přípravek Duofil je vysoce hořlavý. Nepoužívejte ho v blízkosti zdrojů tepla, ohně nebo plamene.
Při aplikaci přípravku Duofilm a bezprostředně po ní nekuřte.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DUOFILM POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pouze k zevnímu použití.
Přípravek používejte pouze na bradavice.

 • pokud si nejste jistý(á), že kožní změna, kterou na sobě pozorujete, je skutečně bradavice, poraďte se se svým lékařem.

Návod k použití:
Odstraňte náplasti a ponořte místo s bradavicí nebo bradavicemi na pět minut do horké vody.
Osušte vlastním ručníkem.
Opatrně obruste povrch bradavice pemzou, hrubou žínkou nebo pilníkem na nehty (nesmí při tom dojít ke krvácení).
Pomocí aplikátoru naneste přípravek Duofilm na bradavici jedenkrát denně.
Použijte takové množství přípravku Duofilmu, aby pokrylo povrch bradavice, ale aby se přípravek nedostal na okolní zdravou kůži.
Nechte přípravek Duofilm zaschnout a potom, jestliže je bradavice větší nebo lokalizovaná na plosce nohy, překryjte náplastí.

Bradavice
Bradavice se postupně zmenšuje, až vymizí.
Používejte přípravek každý den do té doby, než bradavice úplně zmizí a zarovnají se kožní vyvýšení.
Buďte trpěliví, úplné odstranění bradavic může trvat 6–12 týdnů.
Nepokračujte v léčbě déle než 12 týdnů. Jestliže k odstranění bradavic nedojde ani po 12 týdnech používání přípravku Duofilm, poraďte se o další léčbě se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Duofilm není určený k léčbě bradavic, které pokrývají větší plochu povrchu těla než 5 cm 2 (což odpovídá přibližně velikosti poštovní známky).
Mějte na paměti, že bradavice jsou přenosné. Abyste zabránil(a) jejich přenosu, používejte vždy vlastní ručník.
Nechoďte bos(a), máte-li bradavice na ploskách nohou.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Duofilm, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
V případě, že se přípravek dostane do očí, propláchněte je co nejrychleji vodou a následně navštivte lékaře. Lahvičku s přípravkem si vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Duofilm
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)vy­nechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V oblasti aplikace přípravku Duofilm nebo v jejím okolí můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:

 • alergická reakce
 • zánět
 • bolest
 • podráždění kůže
 • pocit pálení
 • zarudnutí
 • svědění
 • změna barvy kůže
 • vyrážka
 • otok
 • olupování kůže
 • suchost kůže

Pokud přípravek Duofilm omylem nanesete na zdravou kůži, můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:

 • tvorba puchýřů
 • olupování kůže

Pokud náhodou přípravek Duofilm spolknete, nebo pokud ho používáte příliš často, po příliš dlouhou dobu nebo na rozsáhlé plochy kůže, může dojít ke vstřebání příliš velkého množství kyseliny salicylové. To může vést k otravě kyselinou salicylovou (salicylismus). Některé z častých příznaků, které se mohou objevit, jsou pocit žízně, zvonění v uších nebo hluchota, nevolnost nebo zvracení, pocit únavy, zvýšení dechové frekvence, závrať, pocit teplých rukou nebo nohou nebo neobvyklá nálada nebo myšlenky.
Pokud se u Vás takové příznaky objeví, přerušte léčbu přípravkem Duofilm a vyhledejte svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK DUOFILM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, šroubovacím uzávěrem vzhůru, mimo dosah otevřeného ohně.
Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Duofilm obsahuje

 • Léčivými látkami jsou acidum lacticum (kyselina mléčná) 16,7% hmotnostních a acidum salicylicum (kyselina salicylová) 16,7 % hmotnostních.
 • Pomocnou látkou je kolodium 4 %.

Jak přípravek Duofilm vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Duofilm je hustý čirý až jantarový roztok, který je dodáván v lahvičkách z hnědého skla, se štětečkovým aplikátorem spojeným se šroubovacím uzávěrem.
Lahvička je uložena v krabičce.
Velikost balení: 15 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Praha, Česká republika

Výrobce:
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Sligo, Irsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
4.3.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.