Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták LIVOSTIN

Humánní léčivý přípravek

LIVOSTIN

LIVOSTIN

nosní sprej, suspenze
(levocabastini hydrochloridum)

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Livostin musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Livostin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Livostin používat
 3. Jak se přípravek Livostin používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Livostin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Livostin je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).
Nosní sprej Livostin se používá k rychlému a dlouhodobému zmírnění nosních obtíží, např. kýchání, rýmy, svědění nosu, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Livostin
Pokud jste přecitlivělý/á na kteroukoli složku přípravku.
V případě, že si nejste těmito údaji jist, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Livostin je zapotřebí
Ledvinové poruchy
Pokud trpíte onemocněním ledvin používejte nosní sprej Livostin pouze na základě doporučení Vašeho lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku Livostin s jídlem a pitím není ovlivněno.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete používat Livostin.
V období kojení používejte nosní sprej Livostin pouze po poradě se svým lékařem.

Řízení motorových vozidel, obsluha strojů
Nosní sprej Livostin obvykle neovlivňuje bdělost, soustředění ani schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů. Pokud byste se však cítil ospalý, buďte opatrný při řízení vozidel nebo obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Livostin
Nosní sprej Livostin obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce.
V případě přecitlivělosti na tuto složku nesmíte přípravek používat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVÁ

Použití u dětí
Použití u dětí do šesti let posoudí lékař.
Použití u dospělých a dětí od šesti let
Nosní sprej Livostin je vyráběn v lékové formě suspenze.
Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.
Obvyklé doporučené dávkování představuje pro dospělé a děti od šesti let dvě vstříknutí dvakrát denně do každé nosní dírky. Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vstříknutí opakovat třikrát nebo čtyřikrát denně. Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.

Návod k použití:

 1. Před odstraněním uzávěru důkladně protřepejte obsah lahvičky.
 2. Před prvním použitím odstraňte krycí víčko a jednou nebo dvakrát krátce stiskněte lahvičku, dokud se nevytvoří jemný sprej.
 3. Důkladně se vysmrkejte.
 4. Uchopte lahvičku, jak je zobrazeno na nákresu. Lehce předkloňte hlavu. Stiskněte jednu nosní dírku a zasuňte trysku do druhé.
 5. Dvakrát vstříkněte a vdechněte stejnou nosní dírkou.

Postup opakujte dle pokynů 4 a 5 i při vstřikování do druhé nosní dírky.
Jestliže jste nedopatřením požil obsah lahvičky přípravku Livostin
V případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde, vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete mezitím udělat, je pít hodně vody.

Informace určená lékařům v případě předávkování
Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických nápojů za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i nosní sprej LIVOSTIN nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

K nežádoucím účinkům, které byly hlášeny u nosního spreje Livostin, patří:
velmi časté: bolest hlavy
časté: nevolnost, únava, bolest v nosu, zánět vedlejších nosních dutin, závratě, ospalost, bolest v krku, krvácení z nosu, kašel
méně časté: celková nevolnost; podráždění, bolest, suchost v nosu; přecitlivělost, nepříjemný pocit v nosu, ucpaný nos, zúžení průdušek, ztížené dýchání,
vzácné: neobvykle rychlý tlukot srdce; pocit pálení, nepříjemný pocit v nosu; otok nosní sliznice.

5. JAK PŘÍPRAVEK LIVOSTIN UCHOVÁVAT

Nosní sprej Livostin uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě 15–30 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co nosní sprej Livostin obsahuje
Léčivou látkou nosního spreje Livostin je levocabastinum (levokabastin) ve formě levocabastini hydrochloridum (levokabastin-hydrochloridu).
Livostin je vyráběn jako sterilní bílá suspenze v lahvičkách z plastické hmoty o obsahu 10 mililitrů s mechanickým dávkovačem a polypropylenovým chráničem.
Jeden mililitr nosního spreje obsahuje 0,5 miligramu levokabastinu a 0,15 miligramu benzalkonium-chloridu (konzervační přísada).
Další složky jsou: propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného, hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu a čištěná voda.

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
tel.: 227 012 111

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 7.3.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.