Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták LORISTA H 50 MG/12,5 MG

Humánní léčivý přípravek

Lorista H 50 mg/12,5 mg

potahované tablety
losartanum kalicum/hydrochlo­rothiazidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Lorista H a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lorista H užívat
 3. Jak se přípravek Lorista H užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lorista H uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LORISTA H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Lorsita H je kombinací antagonisty receptoru angiotenzinu II (losartan) a diuretika (hydrochlorot­hiazid).
Přípravek Lorista H je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LORISTA H UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lorista H:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan a/nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli složku přípravku Lorista H
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství
 • viz bod Těhotenství a kojení)
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater; cholestázu nebo obstrukční poruchu žlučových cest
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (tj. clearance kreatininu <30 ml/min)
 • pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč
 • jestliže máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které nelze upravit léčbou
 • jestliže trpíte dnou

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lorista H je zapotřebí:

 • jestliže jste v minulosti trpěl/a otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka
 • jestliže užíváte diuretika (pilulky na odvodnění)
 • jestliže jste na dietě s omezeným příjmem solí
 • jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem
 • jestliže máte srdeční selhání
 • jestliže máte zúžené tepny do ledvin (stenóza renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina
 • jestliže trpíte zúžením tepen (ateroskleróza), anginou pectoris (bolest na hrudi v důsledku špatného fungování srdce)
 • jestliže máte ‘stenózu aorty nebo mitrální chlopně’ (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte ‘hypertrofickou kardiomyopatií’ (choroba způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu)
 • jestliže máte cukrovku
 • jestliže jste měl/a dnu
 • jestliže trpíte nebo jste trpěl alergickými stavy, astmatem nebo stavem, který způsobuje bolest kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes)
 • jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud jste na dietě s nízkým obsahem draslíku
 • jestliže Vám bude muset být podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým zákrokem nebo pokud máte podstoupit testy funkcí příštítné žlázy, musíte o tom, že užíváte tablety s draselnou solí losartanu a hydrochlorothiazid informovat lékaře nebo zdravotnický personál
 • jestliže trpíte primárním hyperaldostero­nismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním hormonu aldosteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze).

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Lorista H není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Lorista H nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Diuretika, jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku Lorista H, mohou interagovat s jinými léčivy. Přípravky obsahující lithium nesmí být s přípravkem Lorista H užívány bez pečlivého dohledu lékaře. Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě, pokud užíváte doplňky draslíku, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jiná diuretika (“tablety na odvodnění ”), jistá laxativa, léky k léčbě dny, léky ke zvládání srdečního rytmu nebo k léčbě cukrovky (perorální léky nebo inzuliny). Rovněž je důležité, aby ošetřující lékař věděl, zda užíváte jiné léky ke snížení krevního tlaku, steroidy, léky k léčbě rakoviny, léky proti bolesti, léky k léčbě plísňových infekcí nebo léky proti artritidě, pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin, léky uvolňující svaly, prášky na spaní; opiátové léky, jako je morfin, ‘presorické aminy’, jako je adrenalin nebo jiné léky ze stejné skupiny; (perorální léky na cukrovku nebo inzuliny).
Informujte, prosím, svého lékaře pokud se u Vás plánuje v době užívání přípravku Lorista H podání jodovaných kontrastních látek.

Užívání přípravku Lorista H s jídlem a pitím
Přípravek Lorista H lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Doporučuje se, abyste během užívání těchto tablet nepil/a alkohol: alkohol a tablety s obsahem draselné soli losartanu a hydrochlorothiazidu mohou vzájemně zesílit své účinky.
Sůl v potravě v nadměrných množstvích může oslabit účinek tablet s obsahem draselné soli losartanu a hydrochlorothi­azidu.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Lorista H ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Lorista H není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Lorista H nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Lorista H není doporučen kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Používání u dětí a dospívajících
S používáním přípravku Lorista H u dětí nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Lorista H se tedy nesmí dětem podávat.

Používání u starších pacientů
Přípravek Lorista H funguje stejně dobře a je stejně dobře snášen většinou starších a mladších dospělých pacientů. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při zahájení léčby tímto léčivým přípravkem nesmíte provádět úkoly, které mohou vyžadovat zvláštní pozornost (například řízení automobilu nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud nezjistíte, jak tento léčivý přípravek snášíte.

Důležité informace o některých složkách přípravku Lorista H
Přípravek Lorista H obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, před užíváním tohoto přípravku se na něj obraťte.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LORISTA H UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Lorista H přesně podle pokynů svého lékaře. Lékař stanoví vhodnou dávku přípravku Lorista H podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je důležité, abyste přípravek Lorista H užíval/a tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu svého krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak:
Obvyklá dávka pro většinu pacientů s vysokým krevním tlakem je 1 tableta přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg jednou denně k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Některým pacientům však lékař může předepsat 2 tablety přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg jednou denně nebo předepsat přípravek Lorista H 100 mg/25 mg 1 tabletu denně (silnější dávka). Maximální denní dávka je 2 tablety přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg denně nebo 1 tableta přípravku Lorista H 100 mg/25 mg.

Jestliže jste užil/a více přípravku Lorista H, než jste měl/a
V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený tep, změny složení krve a dehydrataci.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Lorista H
Snažte se přípravek Lorista H užívat podle předpisu. Pokud však dávku vynecháte, neužívejte zvláštní dávku. Prostě pokračujte podle obvyklého schématu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, mohou mít i tablety Lorista H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Frekvence nežádoucích účinků je klasifikována v následujících kategoriích:
Postihuje více než 1 pacienta z 10

Velmi časté:
Postihuje 1 až 10 pacientů ze 100

Časté:
Postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000

Méně časté:
Postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000

Vzácné:
Postihuje méně než 1 pacienta z 10 000

Velmi vzácné:
Četnost nelze z dostupných údajů určit

Není známo:
Jestliže se u Vás objeví následující stavy, přestaňte tablety přípravku Lorista H užívat a ihned se obraťte na ošetřujícího lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice:
Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže při polykání nebo dýchání).
Jde o závažný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pa­cientů, ale méně než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: Časté (postihují méně než 1 osobu z 10, ale více než 1 osobu ze 100):

 • kašel, infekce horních dýchacích cest, překrvení nosu, zánět dutin, sinusová porucha,
 • průjem, bolest břicha, nevolnost, poruchy trávení,
 • svalové bolesti nebo křeče, bolest nohou, bolest zad,
 • nespavost, bolest hlavy, závrať,
 • slabost, únava, bolest na hrudi,
 • zvýšené hladiny draslíku (které mohou způsobovat abnormální srdeční tep), snížené hladiny hemoglobinu.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100, ale více než 1 osobu z 1 000): anémie, červené nebo hnědavé skvrny na kůži (někdy zvláště na chodidlech, nohou, pažích a hýždích, s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestí žaludku), snížení počtu bílých krvinek, problémy se srážlivostí krve a tvorba modřin, ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladin kyseliny močové nebo dna, zvýšení hladin krevního cukru, abnormální hladiny krevních elektrolytů, úzkost, nervozita, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost, deprese, abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, poruchy paměti, mravenčení nebo podobné pocity, bolest končetin, třes, migréna, mdloby, rozmazané vidění, pálení nebo bodání v očích, zánět spojivek, zhoršené vidění, vidění do žluta, zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších, nízký krevní tlak, což může být spojeno se změnami polohy (pocit závrati nebo slabosti při napřímení), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda (přechodná ischemická příhoda, “malá mozková příhoda”), infarkt myokardu, bušení srdce, zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin, bolest v krku, dušnost, zánět průdušek, zápal plic, voda na plicích (což způsobuje potíže s dechem), krvácení z nosu, rýma, ucpaný nos, zácpa, větry, zkažený žaludek, žaludeční křeče, zvracení, sucho v ústech, zánět slinné žlázy, bolest zubů, žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní, kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, suchá kůže, návaly horka, pocení, vypadávání vlasů, bolest paží, ramenou, kyčlí, kolenou nebo jiných kloubů, otok kloubů, ztuhlost, svalová slabost, časté močení, také v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, cukr v moči, snížení sexuálního apetitu, impotence, otok obličeje, horečka.

Vzácné (postihují více než 1 z 10 000 pa­cientů, ale méně než 1 pacienta z 1 000)

 • hepatitida (zánět jater), abnormální testy jaterních funkcí

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • rabdomyolýza

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LORISTA H UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Lorista H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lorista H obsahuje

 • Léčivými látkami jsou draselná sůl losartanu a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg draselné soli losartanu, což odpovídá 45,76 mg losartanu, a 12,5 mg hydrochlorothi­azidu.
 • Ostatními složkami jsou: v jádru tablety – předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, v potahu tablety – hypromelosa, makrogol 4000, chinolinová žluť (E104), mastek, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Lorista H vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Lorista H jsou žluté, oválné, mírně bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně; rozměr tablety je 6 mm x 12 mm (oválný tvar), tloušťka 3,8 – 4,7 mm. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.
Tablety se dodávají v krabičkách obsahujících 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 98 potahovaných tablet v průhledných blistrech Al/PVC/PVDC.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Straβe 5, D-27472 Cuxhaven, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského Název léčivého přípravku státu
AT
Losartan/HCT Krka
CZ
Lorista H
CY
Losartan/Hydrochlo­rothiazide Krka
DE
Losartan-Kalium HCTad
DK
Losartankalium/hy­drochlorthiazid Krka
EE
Lorista H
FI
Losartan/Hydrochlo­rothiazide Krka
HU
Lavestra H
IE
Lozitar Comp
IT
Lorcombi
LV
Lorista H
NO
Losartan/Hydrochlo­rothiazide Krka
PL
Lorista H
PT
Losartan/Hidro­clorotiazida Krka
SE
Losartan/Hydrochlo­rothiazide Krka
SK
Lorista H
UK
Losartan Potassium/Hydrochlo­rothiazide

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 24.2.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.