Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták STADALAX

Humánní léčivý přípravek

STADALAX

5 mg, obalené tablety
bisacodylum
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je STADALAX a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat
  3. Jak se přípravek STADALAX používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek STADALAX uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je STADALAX a k čemu se používá

STADALAX je projímadlo, které patří do skupiny tzv. triarylmethanových léčiv.
STADALAX se používá Ke krátkodobé léčbě zácpy a při onemocněních, kdy je nutné, aby stolice byla měkká a její vyprazdňování snadné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat

NEUŽÍVEJTE přípravek STADALAX jestliže jste alergický(á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže trpíte následujícími obtížemi, např. bolestí břicha, nevolností, zvracením, horečkou. Tyto obtíže mohou být známkami závažného onemocnění (neprůchodnost střev se zrychlením střevní peristaltiky (pohybů střev), ileus, akutní zánět v břišní dutině, akutní bolest břicha, která musí být léčena chirugicky, např. zánět slepého střeva). Pokud výše zmíněné příznaky máte, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. jestliže trpíte onemocněním spojeným s nerovnováhou vody a elektrolytů (např. výrazná dehydratace/od­vodnění) přípravek nepodávejte dětem do 2 let

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku STADALAX se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem
V případě zácpy je nutné projímadla užívat pouze krátkodobě.
Pokud trpíte chronickou zácpou, poraďte se před užíváním tohoto přípravku s lékařem.
Zývšená ztráta tekutin může vést k dehydrataci (odvodnění). To může mít v určitých případech (např. u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u starších pacientů) škodlivé zdravotní následky. V těchto případech je třeba přípravek STADALAX vysadit a znovu jej lze začít užívat pouze pod dohledem lékaře.
Při užívání tohoto přípravku se u některých pacientů objevila krev ve stolici. Obvykle se objevila jen v malém množství a tyto obtíže samovolně ustoupily. Přesto vždy upozorněte v takovém případě svého lékaře, aby vyloučil jiné onemocnění.

Další léčivé přípravky a přípravek STADALAX
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)
Antacida neužívejte spolu s přípravkem STADALAX, aby se léčivá látka přípravku STADALAX neuvolnila z tablety předčasně.
Pokud potřebujete antacidum, neužívejte jej dříve než půl hodiny po užití přípravku STADALAX.

Močopudné léky, hormony kůry nadledvin
Léčivá látka tohoto přípravku- bisakodyl- může zvýšit ztrátu (vylučování) draslíku, kterou způsobují močopudné léky (diuretika) nebo hormony kůry nadledvin.

Léky na posílení srdeční činnosti
V důsledku ztráty draslíku se může zvýšit citlivost k některým lékům na posílení srdeční činnosti (srdeční glykosidy).

Užívání přípravku STADALAX s jídlem a pitím
Přípravek STADALAX neužívejte spolu s mlékem.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
U léčivé látky bisakodylu nebyly dosud hlášeny žádné škodlivé nebo nežádoucí účinky při podávání v těhotenství. Studie hodnotící jeho podávání v těhotenství ale nebyly provedeny. Proto STADALAX v těhotenství užívejte jen na doporučení lékaře.
Léčivá látku přípravku STADALAX nepřechází do mléka, a proto může být tento přípravek v době kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Prosím, mějte ale na paměti, že se mohou objevit nežádoucí účinky jako je závrať nebo křeče v břiše, které by mohly Vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje snížit.
STADALAX obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu.
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek STADALAX užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Doporučená dávka přípravku STADALAX je:
Podávání u dětí:
Děti ve věku 10 let a mladší s chronickou zácpou musí být léčeni pouze pod dohledem lékaře.
Bisakodyl se nesmí podávat u dětí do 2 let.

Krátkodobá léčba zácpy:
Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let:
Pro dosažení okamžitého účinku se podává 1–2 obalené tablety (5–10 mg)/den večer před spaním.

Děti ve věku 2–10 let:
Pro dosažení okamžitého účinku se podává 1obalená tableta (5mg)/den večer před spaním.

Způsob podání
Tablety se užívají ráno nebo večer nalačno a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.
Tablety nekousejte.
Pokud přípravek STADALAX užijete večer, dostaví se nutkání na stolici přibližně 10 hodin poté.
Pokud přípravek STADALAX užijete ráno nalačno, dostaví se nutkání na stolici přibližně 6 hodin poté.

Délka léčby Délku léčby určí lékař.
Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud máte pocit, že účinek přípravku STADALAX je příliš silný nebo slabý.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku STADALAX než jste měl(a)
Předávkování může vést k průjmům a křečím v břiše. Zároveň dochází k velkým ztrátám tekutin, draslíku a dalších elektrolytů (minerálů). Jestliže se u Vás objeví tyto obtíže, poraďte se s lékařem.
Způsob, jakým je předávkování léčeno, závisí na tom, jaké příznaky převažují. Pokud je to nutné, ztráty tekutin a solí (zvláště draslíku) musejí být nahrazeny.

Upozornění
Je obecně známo, že dlouhodobé nadměrné užívání projímadel (např. přípravku STADALAX) může mít za následek chronické průjmy, bolest břicha, sníženou hladinu draslíku v krvi, zvýšené vylučování aldosteronu (hormon kůry nadledvin) nebo může vést ke vzniku ledvinových kamenů. Při dlouhodobém nadměrném užívání projímadel byly také hlášeny případy poškození tkáně ledvin, zvýšení koncentrací alkalických látek v krvi (metabolická alkalóza) a vznik svalové slabosti (v důsledku nízkých hladin draslíku v krvi).

Jestliže jste zapomněl (a) užít pravidelnou dávku přípravku STADALAX
Nezdvojujte další dávku, abyste nahradili zapomenutou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky, které se objevily při užívání tohoto přípravku, byly bolest břicha a průjem.

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících četností:
Velmi časté
Postihují vice než 1 pacienta z 10
Časté
Postihují 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté
Postihují 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné
Postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné
Postihují less than 1 pacienta z 10 000
Není známo
Četnost nelze z dostupných údajů určit
Možné nežádoucí účinky
Poruchy imunitního systému
Vzácné: alergické reakce včetně těžké celkové alergické reakce (anafylaktická reakce), otoky kůže a sliznic různých částí těla (angioneurotický edém)
Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: ztráta tekutin
Poruchy postihující žaludek a střeva
Časté: křeče v břiše, bolesti břicha, průjem, nevolnost, zvracení, krev ve stolici, žaludeční obtíže, obtíže v oblasti řitního otvoru a konečníku.
Poruchy nervového systému
Méně časté: závrať
Vzácné: krátká ztráta vědomí (synkopa)
Pacienti, kteří užívali bisakodyl, také hlásili případy náhle vzniklé závrati nebo krátké záchvaty bezvědomí (synkopa). V těchto případech bylo pravděpodobné, že ke krátkým synkopám došlo buď v průběhu samotného vyprazdňování nebo tlakem na stolici nebo reakcí oběhového systému na bolesti zažívacího traktu, způsobené zácpou, ale že tyto případy synkop nesouvisely nutně s podáváním bisakodylu jako takového.
Při nevhodném užívání tohoto přípravku ( po příliš dlouhou dobu nebo v příliš vysokých dávkách) je běžné, že dochází ke ztrátě tekutin, draslíku a jiných solí. Následkem těchto změn se může zpomalené vyprazdňování střev ještě více zpomalit. Mohou se také objevit poruchy funkce srdce a svalová slabost, zvláště tehdy, kdy se zároveň užívají močopudné léky (diuretika) a hormony kůry nadledvin (kortikosteroidy). Citlivost na některé léky, které posilují srdeční činnost (srdeční glykosidy) se může zvýšit a snížená hybnost střev se může ještě zhoršit.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek STADALAX uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25° C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek STADALAX obsahuje
Léčivou látkou je bisacodylum 5 mg v 1 obalené tabletě

Dalšími složkami přípravku STADALAX jsou:
mikrokrystalická celulosa, celacefát, sirup tekuté glukosy, směs mono-, di, triglyceridů, bramborový škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, dextrin, panenský ricinový olej, sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, talek, montanglykolový vosk, oxid titaničitý,

Jak přípravek STADALAX vypadá a co obsahuje toto balení
STADALAX jsou bílé, hladké, kulaté bikonvexní obalené tablety, uložené v blistru.

Velikost balení:
50 nebo 100 obalených ta­blet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2–18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
4.9.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.