Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML

Humánní léčivý přípravek

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml

nosní sprej, roztok
oxymetazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml používat
 3. Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6–8 hodin.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml: jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml (viz sekce 6). jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí). jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem. jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým úhlem). jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový). jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.
Nepodávejte dětem do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml jezapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml se poraďte se svým lékařem, pokud máte: vysoký krevní tlak, onemocnění srdce včetně anginy pectoris diabetes (cukrovku), problémy se štítnou žlázou zvětšenou prostatu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu: inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese.
Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, pokud jste užíval/a tyto léky během minulých 2 týdnů. tricyklická antidepresiva – informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin. betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku- informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, pokud užíváte některý z nich. lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) – informujte lékaře, pokud tento lék užíváte.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml. Během těhotenství a kojení se má tento sprej používat opatrně. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl zaznamenán žádný vliv na řízení nebo obsluhu strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 mg/ml POUŽÍVÁ

Vždy používejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml přesně podle pokynů svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování: Doporučená dávka je:
Dospělí a děti starší 10 let: 1–2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2–3krát denně. Děti 6–10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2–3krát denně.
Děti do 6 let: nepoužívat
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Nepoužívejte déle než 5–7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a
Eukalyptus 0,5 mg/ml může způsobit ucpání nosu.
Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech.

Návod:

 1. Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete.
 2. Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky.
 3. Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1–2 ještě jednou, je-li třeba.
 4. Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, než jste měl(a)
Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté (u méně než 1 ze 100 lidí) kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle. Vzácné (u méně než 1 z 1000 lidí):
Úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy zraku.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte do 25 °C.
Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml.
Pomocné látky jsou: Sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu, kyselina citrónová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz konec sekce 2 – benzalkonium-chlorid)

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.
Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 10 nebo 15 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40–50
D-65824
Schwalbach am Taunus
Německo

Výrobce
Procter and Gamble Manufacturing GmBH Procter & Gamble Strasse 1
64521 Gross-Gerau
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie: VICKS Sinex Aloe 0,5mg/l neusspray oplossing
Česká Republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok
Dánsko: Vicks Sinex
Finsko: Vicks Sinex
Nizozemsko: Vicks Sinex Aloë 0,5mg/ml neusspray oplossing Maďarsko: Sinex Wick Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray Německo: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung Norsko: bude upřesněno
Polsko: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
Portugalsko: Sinexsensi 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal
Rakousko: WICK SinexAloe Nasenspray Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung
Řecko: Vicks Sinex nasal spray solution 0,5mg/ml
Spojené Království (Velká Británie): Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution
Španělsko: Sinexsensi 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 17.10.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.