Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ

Humánní léčivý přípravek

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ

granule pro perorální suspenzi (Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ užívat
 3. Jak se přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ

 • pokud jste alergičtí/pře­citlivělí na jakoukoli složku přípravku (viz. bod 6),
 • pokud trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jater, vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, cukrovkou, zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal), onemocněním štítné žlázy,
 • pokud současně užíváte některé léky k léčbě deprese

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je zapotřebí

 • pokud máte problémy s požíváním alkoholu,
 • pokud trpíte jaterním onemocněním

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater. Pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol (jedna z účinných látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ), je užívání možné pouze na doporučení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné dlouhodobé užívání PARALENU GRIP HORKÝ NÁPOJ a některých léků na spaní, léků proti epilepsii nebo některých antibiotik může způsobit poškození jater.
Bez doporučení lékaře neužívejte tento lék, pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol (jedna z účinných látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ).

Užívání přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ s jídlem a pitím
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek by se neměl užívat během těhotenství.
Kojící ženy mohou užívat PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

Důležité informace o některých složkách přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
Obsahuje 2,8 g sacharózy v 1 dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí, včetně starších osob a mladistvých od 15 let: 4× denně jeden sáček rozpuštěný ve sklenici horké (nikoli vařící) vody. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdříve po 4 hodinách.
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.
Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.
Pokud obtíže neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou při užívání doporučených dávek vzácné a mají obvykle mírný průběh.
Při užívání paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Vzácné (možnost výskytu u 1– 10 pacientů z 10 000): kožní alergické reakce, vyrážka
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): změny krevního obrazu, žloutenka, zúžení průdušek Při užívání fenylefrinu (jedna z léčivých látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): bolesti hlavy, závratě (točení hlavy), nespavost, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, zvracení, průjem
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku.
Pomocné látky: sacharóza, dihydrát citronanu sodného, kyselina vinná, kyselina citrónová, přírodní citrónové aroma v prášku, povidon 25, citrónové aroma v prášku, kyselina askorbová (vitamin C), aspartam, pigmenty z oddenku kurkumy dlouhé.

Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ vypadá a co obsahuje toto balení
Zrněný žluto-bílý prášek.
Balení obsahuje 5, 6, 10 nebo 12 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
30.1.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.