Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY

Humánní léčivý přípravek

VOLTAREN RAPID 50 mg TABLETY

obalené tablety (Diclofenacum kalicum )

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Voltaren Rapid a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Rapid užívat
 3. Jak se Voltaren Rapid užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Voltaren Rapid uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE VOLTAREN RAPID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Voltaren Rapid
Léčivou látkou přípravku Voltaren Rapid je diklofenak draselný (diclofenacum kalicum).

K čemu se Voltaren Rapid používá
Voltaren Rapid patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a používají se při léčení bolesti a zánětu.

Voltaren Rapid se užívá při krátkodobé léčbě u následujících sta­vů:

 • Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění.
 • Bolest a otok po chirurgickém zákroku.
 • Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci.
 • Bolesti v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy revmatického postižení měkkých tkání.
 • Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti.
 • Záchvaty migrény.

Jak Voltaren Rapid účinkuje
Voltaren Rapid odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren Rapid účinkuje, nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.
Na základě rozhodnutí lékaře může být Voltaren Rapid použitý k léčbě i jiných stavů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN RAPID UŽÍVAT

Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte Voltaren Rapid obalené tablety:

 • Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace).
 • Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, otok obličeje.

Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se s lékařem.

 • Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
 • Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.
 • Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
 • Pokud trpíte vážnou srdeční vadou.
 • V posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte Voltaren Rapid. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Voltaren Rapid je třeba:

 • Pokud užíváte Voltaren Rapid současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese (SSRI – inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
 • Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu).
 • Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých lé­ků.
 • Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.
 • Pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
 • Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
 • Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po větší operaci.
 • Jestliže Vám otékají dolní končetiny.
 • Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, než začnete užívat Voltaren Rapid obalené tablety.

 • Voltaren Rapid může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren Rapid.
 • Ve velmi vzácných případech může Voltaren Rapid, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval(a) svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

 • Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí.
 • Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
 • Diuretika (močopudné léky).
 • ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).
 • Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
 • Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
 • Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti.
 • Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
 • Methotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy).
 • Cyklosporin ( přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
 • Některé léky proti infekcím (chinolony – antibakteriál­ní léky).
 • Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí).
 • Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)
 • Cholestipol/Cho­lestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu)

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělal/a jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl/a byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Starší pacienti
Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Voltaren Rapid než jiní dospělí. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a mladiství
Přípravek Voltaren Rapid obalené tablety není vhodný k léčbě dětí a mladistvých ve věku do 14 let.

Užívání přípravku Voltaren Rapid s jídlem a pitím

 • Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny.
 • Voltaren Rapid se doporučuje užívat před jídlem nebo nalačno.

Tablety nedělte ani nekousejte. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Voltaren Rapid by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i Voltaren Rapid se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Voltaren Rapid prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Voltaren Rapid měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Ženy plánující těhotenství
Voltaren Rapid může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V ojedinělých případech může Voltaren Rapid působit ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Důležité informace o některých složkách přípravku Voltaren Rapid
Voltaren Rapid obalené tablety obsahují sacharózu. Jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry (intolerance sacharózy), kontaktujte jej, než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE VOLTAREN RAPID UŽÍVÁ

Dodržujte pečlivě pokyny lékaře. Nepřekračujte stanovené dávkování a délku léčby.

Jaké a kdy se Voltaren Rapid užívá
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Voltaren Rapid v nejnižších dávkách a neužívat jej déle, než je nutné. Vždy užívejte Voltaren Rapid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.

Dospělí

 • Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 až 150 mg denně (2 – 3 tablety). V lehčích případech je dostatečná dávka 100 mg denně (2 tablety). Celková denní dávka by měla být rozdělena do 2 až 3 samostatných dávek. Nepřekračujte maximální denní dávku 150 mg (3 tablety).
 • U bolestí při menstruaci začněte léčbu dávkou 50 až 100 mg (1 – 2 tablety) hned při prvních příznacích. Pokračujte s dávkou 50 mg třikrát denně po dobu několika dní podle potřeby. Jestliže dávka 150 mg nezajistí úlevu od bolesti během 2 až 3 menstruačních cyklů, může Vám lékař doporučit zvýšení dávkování na 200 mg denně při následující menstruaci.

Nepřekračujte denní dávku 200 mg (4 tablety).

 • U migrény začněte léčbu dávkou 50 mg (1 tableta) hned při prvních příznacích blížícího se záchvatu. Pokud po 2 hodinách bolest nepoleví, je možné užít dalších 50 mg. V případě potřeby je po 4 až 6 hodinách možné užít dalších 50 mg. Celková dávka však nesmí překročit 200 mg za den (4 tablety).

Děti a mladiství
Voltaren Rapid není určen pro děti a mladistvé do 14 let věku.
U mladistvých od 14 let a starších je obvykle dostačující denní dávka 100 mg (2 tablety). Celková denní dávka se zpravidla podává ve dvou až třech samostatných dávkách. Maximální denní dávka 150 mg (3 tablety) by neměla být překročena.
Voltaren Rapid není určen k léčbě migrény u dětí a mladistvých (mladších 18 let) .

Jak se Voltaren Rapid užívá
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Voltaren Rapid se doporučuje užívat raději před jídlem nebo nalačno. Tablety nedělte ani nekousejte.

Jak dlouho se Voltaren Rapid užívá
Dodržujte přesně pokyny lékaře.
Jestliže užíváte Voltaren Rapid déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Voltaren Rapid
Jestliže jste zapomněl(a) užít Voltaren Rapid, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, pokud to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl/a užít.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Voltaren Rapid, než jste měl(a)
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet , než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren Rapid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné:
Pravděpodobně postihují méně než 1 až 10 pacientů z 10 000

 • Neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny.
 • Horečka nebo přetrvávající bolesti v krku.
 • Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla často doprovázené kožní vyrážkou a svěděním, které může také způsobit potíže s polykáním, hypotenzi (nízký krevní tlak), mdloby. Dušnost a pocit tíhy na hrudi (příznaky astmatu).
 • Bolest na prsou (příznaky infarktu).
 • Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením, ochrnutí (příznaky mozkové příhody).
 • Ztuhnutí šíje (příznaky virové meningitidy).
 • Křeče.
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze).
 • Červené nebo purpurové skvrny na kůži (možné příznaky zánětu cév); kožní vyrážka s puchýři; puchýře na rtech, v očích nebo v ústech; zarudnutí kůže s odlupováním nebo šupinatěním.
 • Silné bolesti žaludku, krvavá nebo černá stolice. Zvracení krve.
 • Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky zánětu jater/selhání jater).
 • Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení ledvin).

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, oznamte to ihned svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté:
Pravděpodobně postihují 1 až 10 pacientů ze 100
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, špatné zažívání, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot transamináz), kožní vyrážka.

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné:
Pravděpodobně postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:
Pravděpodobně postihují méně než 1 pacienta z 10 000
Dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, přecitlivělost, psychické potíže, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy chuti, porucha vidění, porucha sluchu, zácpa, vřídky v ústech, vřed v jícnu, bušení srdce, vypadávání vlasů, červenání, otoky a puchýřky na kůži (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření).
Projeví-li se u Vás tyto účinky, oznamte to svému lékaři.
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže užíváte Voltaren Rapid déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.

5. JAK VOLTAREN RAPID UCHOVÁVAT

 • Uchovávejte při teplotě do 30°C.
 • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
 • Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Voltaren Rapid obsahuje
Léčivá látka: Diclofenacum kalicum, 50 mg diklofenaku draselného v 1 obalené tabletě.
Pomocné látky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon 40, sodná sůl karboxymetylškrobu, mikrokrystalická celulosa, mastek, červený oxid železitý, makrogol 8000, sacharosa, oxid titaničitý.

Jak Voltaren Rapid vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: červenohnědá kulatá bikonvexní obalená tableta.

Velikost balení
10×50 mg

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, ČR
Pokud máte nějaké další otázky k tomuto přípravku, kontaktujte lékaře nebo lékárníka nebo místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
20.5.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.