První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SPERSALLERG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

SPERSALLERG

antazolini hydrochloridum, tetryzolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Spersallerg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spersallerg užívat
 3. Jak se Spersallerg používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Spersallerg uchovávat
 6. Dalsí informace

1. CO JE SPERSALLERG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Spersallerg jsou oční kapky, které obsahují dvě léčivé látky tetryzolin a antazolin.
Tetryzolin svým účinkem omezuje zánětlivé podráždění a otok spojivek. Antazolin je aktivní protialergická složka, ruší účinek histaminu, který je hlavní příčinou alergických potíží.
Spersallerg se používá při alergickém zánětu spojivek včetně překrvení spojivek, podráždění a svědění očí.
Přípravek je určen k léčbě dospělých, mladistvých a dětí od 2 let věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SPERSALLERG UŽÍVAT

Nepoužívejte Spersallerg oční kapky

 • jestliže jste přecitlivělý/á na léčivé látky nebo kteroukoli další složku přípravku Spersallerg.
 • jestliže užíváte inhibitory MAO (přípravky používané při léčbě deprese).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Spersallerg je třeba

 • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce, srdeční arytmií (porucha srdečního rytmu) nebo tachykardií (zrychlení srdeční frekvence).
 • jestliže máte hypertenzi (vysoký krevní tlak).
 • jestliže máte cukrovku.
 • jestliže máte onemocnění štítné žlázy (hypertyreózu) a nebo zvýšené hodnoty hormonů štítné žlázy.
 • jestliže máte feochromocytom (nádor dřeně nadledvin).
 • jestliže máte glaukom (zelený oční zákal).
 • jestliže trpíte syndromem suchého oka (nedostatečná tvorba slz).
 • jestliže trpíte ztenčením nosní sliznice (rhinitis sicca).

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci vyskytnou teprve během používání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.
Spersallerg může maskovat příznaky oční infekce.
Spersallerg obsahuje benzalkonium chlorid jako konzervační látku, a proto se nemá používat, pokud má pacient nasazeny kontaktní čočky. Kontaktní čočky musí být vyjmuty před aplikací kapek a mohou být znovu nasazeny až za 15 minut po aplikaci přípravku.

Těhotenství
Spersallerg by neměl být používán během těhotenství. Pokud jste těhotná, poraďte se se svým lékařem.
Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Není známo, zda léčivé látky obsažené v přípravku Spersallerg prostupují do mateřského mléka, je však doporučena zvýšená opatrnost při používání tohoto přípravku během kojení.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Spersallerg může způsobovat ospalost, závratě nebo rozmazané vidění. Pacienti, u kterých se tyto příznaky vyskytnou, nesmějí řídit nebo obsluhovat stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště byste měl/a informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

 • inhibitory monoaminooxidázy (MAOI – přípravky používané k léčbě deprese).
 • jiné přípravky tlumící centrální nervový systém (hypnotika /přípravky na spaní/, sedativa

/léky na uklidnění/, analgetika anodyna /léky na tlumení bolesti/, tricyklická antidepresiva).
Opatrnosti je také třeba při současném požívání alkoholu.

3. JAK SE SPERSALLERG POUŽÍVÁ

Vždy používejte Spersallerg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nepřekračujte stanovené dávkování!

Dospělí a mladiství
Obvyklá dávka je 1 kapka 2 až 3krát denně.

Děti od 2 do 12 let
Dávkování by nemělo překročit 1 až 2 kapky denně.
Přípravek není určen pro děti do 2 let věku.

Dávkovač zůstává sterilní do odlomení originálního uzávěru. Nedotýkejte se špičkou dávkovače oka nebo okolních očních tkání, protože tak může dojít ke kontaminaci roztoku.
Jestliže je nutné do oka aplikovat více než jeden léčivý přípravek, musí být mezi aplikacemi jednotlivých přípravků dodržen interval nejméně 5 minut.
Kontaktní čočky se musejí před aplikací přípravku Spersallerg vyjmout a mohou být nasazeny nejdříve za 15 minut po nakapání.
Pokud nedojde během 3 nebo 4 dnů léčby ke zlepšení potíží, je nutné o tom informovat lékaře.
Přípravek nesmí být podáván déle než po dobu maximálně 14 dnů.

Jestliže jste zapomněl/a použít Spersallerg

Při vynechání několika dávek se poraďte s lékařem. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a dávku vynechanou.

Jestliže jste použil/a více přípravku Spersallerg, než jste měl/a
Pokud použijete Spersallerg častěji, než jak bylo předepsáno, navštivte ihned svého lékaře.
V případě náhodného požití přípravku (spolknutí obsahu lahvičky) dítětem vyvolejte zvracení a vyhledejte okamžitě lékaře.
Předávkování po místním používání nebylo popsáno.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Spersallerg nežádoucí účinky.

Během používání přípravku Spersallerg se může u Vás projevit některá z následujících reakcí:

 • mírné pálení očí ihned po nakapání, bodání, rozptýlení pigmentu duhovky, rozšíření zornic, rozmazané vidění, akutní nebo chronický zánět spojivek (akutní konjunktivitida, chronická konjunktivitida, toxická folikulární konjunktivitida), vysychání očí, zčervenání očí, zelený zákal (glaukom s uzavřeným úhlem).
 • bolest hlavy, závratě, třes, ospalost, neklid.
 • hypertenze (vysoký krevní tlak), tachykardie (zrychlení srdeční frekvence), angina pectoris.
 • pocení, podráždění, reakce přecitlivělosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SPERSALLERG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po každém použití lahvičku pečlivě uzavřete.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Po prvním otevření se nesmí přípravek používat déle než 4 týdny.
Nepoužívejte Spersallerg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Spersallerg obsahuje
Léčivými látkami jsou antazolini hydrochloridum 0,5 mg a tetryzolini hydrochloridum 0,4 mg v 1 ml roztoku (10 ml = 34 kapek).
Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 10%, hypromelosa, voda na injekci.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Spersallerg je čirý, bezbarvý roztok, bez viditelných nečistot.
Velikost balení: 1× 10 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratoires THEA, Clermont-Ferrand Cedex 2, Francie

Výrobce:
EXCELVISION
27, rue de la Lombardière
07100 Annonay
Francie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
3.2.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.