Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA

Humánní léčivý přípravek

NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA

sublinguální tablety
glyceroli trinitras

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma užívat
 3. Jak se přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma a k čemu se užívá

Mechanismus účinku přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma (nitroglycerinu) spočívá v uvolnění oxidu dusnatého v cévní stěně, jeho reakci s příslušným cílovým místem (tzv. receptorem) a následné vazodilataci (tj. rozšíření cév).
Sublinguální tablety Nitroglycerin-Slovakofarma se používají k přerušení, případně ke krátkodobé prevenci jednotlivých záchvatů anginy pectoris a u stavů s rizikem záchvatů anginy pectoris (stres nebo fyzická zátěž).
U čerstvého infarktu myokardu se může nitroglycerin použít k vazodilatační terapii na jednotkách intenzivní péče za předpokladu náležitého monitorování. Akutní nedostatečnost levého srdce. Spasmus koronárních cév vyvolaný katetrizací při koronarografii.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma užívat

Neužívejte přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nitroglycerin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při zraněních hlavy a zvýšeném nitrolebním tlaku,
 • jestliže užíváte sildenafil, tadalafil nebo vardenafil (na léčbu poruchy erekce u mužů),
 • při onemocnění srdce jako je hypertrofická kardiomyopatie (zvětšení srdeční svaloviny),
 • při šokových a kolapsových stavech,
 • při nízkém krevním tlaku se systolickým tlakem nižším než 90 mm Hg,
 • při ortostatických poruchách a srdeční nedostatečnosti s tzv. nízkými plnícími tlaky,
 • při akutním infarktu myokardu s tzv. nízkými plnícími tlaky,
 • při závažné anémii (chudokrevnost provázející onemocnění např. chronické záněty, nádory).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • trpíte těžkou funkce ledvin nebo jater,
 • trpíte poruchou štítné žlázy (hypertyreózou),
 • trpíte zeleným zákalem nebo zvýšeným nitroočním tlakem.

  Pokud se vaše příznaky svalové slabosti po užití sublinguálních tablet Nitroglycerin-Slovakofarma nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků, konzultujte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinek přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma na snižování krevního tlaku zvyšují sildenafil, tadalafil a vardenafil, jejich současné podávání s přípravkem Nitroglycerin-Slovakofarma je kontraindikováno (viz bod „Neužívejte přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma“). Krevní tlak snižuje též současné podávání vazodilatancií, antihypertenziv, beta-blokátorů, blokátorů vápníkových kanálů, neuroleptik nebo tricyklinických antidepresiv, jakož i alkoholu.
Nitroglycerin-Slovakofarma zvyšuje plazmatickou hladinu současně podávaného dihydroergotaminu a tím zesiluje jeho hypertenzivní účinek. Nitroglycerin-Slovakofarma může snižovat účinek heparinu. Přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma nekombinujte s jinými nitráty bez výslovného souhlasu nebo doporučení lékaře.

Přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma s jídlem a pitím Přípravek se může užívat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nitroglycerin pravděpodobně prochází placentou. V experimentálních studiích na zvířatech nebyl u nitroglycerinu dokázán žádný účinek poškozující plod. Není známo, zda nitroglycerin přechází do mateřského mléka. Přesto je nutné vždy pečlivě zvážit poměr rizika ku prospěchu léčby při podávání nitroglycerinu těhotným a kojícím ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nitroglycerin-Slovakofarma neovlivňuje nepříznivě pozornost a schopnost soustředění. Přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma obsahuje laktózu Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé. Na začátku záchvatu anginy pectoris anebo krátce před plánovanou namáhavou činností (ranní toaleta, jídlo, chůze do práce, nošení břemen, těžší tělesná práce, přechod do chladu apod.) se nechá 1 sublinguální tableta rozpustit v ústech. U akutní nedostatečnosti levé komory a u akutního infarktu při kontrole krevního tlaku (systolických tlak nad 100 mg Hg) se 1–2 sublinguální tablety nechají rozpustit v ústech.
Před koronarografií se nechají 1–2 sublinguální tablety rozpustit v ústech.
Sublinguální tableta se může též rozkousat, ale nepolyká se. Po nástupu účinku je vhodné zbytek sublinguální tablety vyplivnout.
Pokud nedojde k přerušení anginózního záchvatu, může se dávka za 10 minut zopakovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma, než jste měl(a)
Hlavními příznaky, které lze očekávat při akutní otravě nitroglycerinem, jsou pokles krevního tlaku, bolesti hlavy, poruchy srdečního rytmu a u závažných otrav rozvoj tzv. methemoglobinémie (vysoké hladiny methemoglobinu v krvi se projevují modravým zbarvením kůže a v těžkých případech i dušením).
Při předávkování nebo při akutní otravě nitroglycerinem nutné ukončit jeho podávání. V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Nitroglycerin-Slovakofarma je nezbytné okamžitě kontaktovat lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Často (u 1–10 ze 100 pacientů): bolesti hlavy, návaly nebo zčervenání ve tváři, bušení srdce, tachykardie (zrychlení srdeční činnosti) nebo pokles krevního tlaku při změně polohy.
Vzácně (u 1–10 z 10 000 pacientů): silný pokles krevního tlaku se zesílením příznaků anginy pectoris, kolapsové stavy někdy doprovázené zpomalením tepu a mdlobami, poruchy vidění, sucho v ústech, kožní vyrážka.
Velmi vzácně (u méně než 1 z 10 000 pa­cientů): exfoliativní dermatitida (zánětlivé onemocnění kůže spojené s olupováním kůže).
Není známo (nelze z dostupných údajů určit): při vyšších dávkách se může objevit nevolnost, zvracení, neklid, methemoglobinémie (vysoké hladiny krevního barviva methemoglobinu v krvi), cyanóza (namodralé zbarvení kůže a sliznic), bradykardie (zpomalení srdeční činnosti), poruchy dýchání.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu a krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma obsahuje
Léčivou látkou je glyceroli trinitras 0,5 mg v jedné sublinguální tabletě.
Pomocnými látkami jsou laktosa, mastek, magnesium-stearát, krospovidon.

Jak přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení
Nitroglycerin-Slovakofarma jsou bílé, okrouhlé tablety se zkosenou hranou. V každém balení je obsaženo 20 sublinguálních tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
7.3. 2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.