Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták VASOCARDIN SR 200

Humánní léčivý přípravek

VASOCARDIN SR 200

tablety s prodlouženým uvolňováním (metoprololi tartras)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek VASOCARDIN SR 200 a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOCARDIN SR 200 užívat
  3. Jak se přípravek VASOCARDIN SR 200 užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek VASOCARDIN SR 200 uchovávat
  6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VASOCARDIN SR 200 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

VASOCARDIN SR 200 obsahuje léčivou látku metoprolol – tartarát. Léčba metoprololem snižuje účinek stresových hormonů na srdce, cévy, ledviny a mozek. Důsledkem je snížení práce srdečního svalu, snížení krevního tlaku, úprava srdečního rytmu, snížení závažnosti a zmenšení počtu záchvatů anginy pectoris. Řízené uvolňování léčivé látky z tablet umožňuje dosáhnout rovnoměrný účinek během 24 hodin při užívání jednou denně. VASOCARDIN SR 200 se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, k předcházení záchvatu anginy pectoris (bolest u srdce pod hrudní kostí), k léčbě některých forem nepravidelné činnosti srdce, k doplňkové léčbě zvýšené činnosti štítné žlázy, k předcházení záchvatů migrény a k dlouhodobé léčbě po překonaném srdečním infarktu.
Léčivý přípravek je určen pro dospělé.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

VASOCARDIN SR 200 UŽÍVAT?
Neužívejte přípravek VASOCARDIN SR 200 jestliže jste alergičtí/pře­citlivělí na metoprolol (léčivá látka přípravku VASOCARDIN SR 200 ) nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku (viz. bod 6). při těžkém srdečním selhání, při výrazně nízké srdeční frekvenci (tep nižší než 50/min), při nízkém krevním tlaku, při těžkých poruchách prokrvení končetin, při těžké formě průduškového astmatu. Léčivý přípravek se nesmí užívat při závažném zhoršení srdečního selhání a při nitrožilním podávání léků na zvýšení stažitelnosti srdečního svalu, při závažných poruchách vedení srdečního vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, tzv. syndrom chorého sinu) a při neléčeném nádoru nadledvinek (feochromocytom).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku VASOCARDIN SR 200 je zapotřebí v těchto případech:
U pacientů s cukrovkou, s lehčí formou průduškového astmatu, s lehčí poruchou prokrvení dolních končetin, u těhotných a kojících žen. Tito pacienti mohou léčivý přípravek užívat jen tehdy, je-li to zcela nezbytné.
Pokud půjdete během užívání tohoto přípravku na operaci nebo k zubnímu ošetření, upozorněte lékaře, že užíváte VASOCARDIN SR 200 .
Podávání VASOCARDIN SR 200 dětem se nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky VASOCARDIN SR 200 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku VASOCARDIN SR 200 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech léčivých přípravcích, které v současnosti užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Při současném užívání léčivých přípravků k léčbě žaludečních vředů (cimetidin) a látek snižujících krevní tlak se může zvyšovat účinek přípravku VASOCARDIN SR 200. Při současném požití alkoholu dochází ke zvýšení hladiny alkoholu v krvi a prodloužení účinku přípravku VASOCARDIN SR 200. Jestliže s metoprololem užíváte současně clonidin a máte ukončit užívání clonidinu, pak metoprolol neužívejte už několik dní před vysazením clonidinu. Jestliže užíváte perorální antidiabetika (léčivé přípravky na snížení hladiny cukru v krvi), lze upravit dávkování. Metoprolol může u diabetiků zakrýt příznaky snížené hladiny krevního cukru, které se obvykle projevují zrychlením tepu. Léčbu metoprololem může dále ovlivnit současné užívání léčivých přípravků k léčbě srdečních a cévních onemocnění (blokátory kalciových kanálů, jako jsou např. verapamil, antiarytmika, blokátory sympatických ganglií, hydralazin), inhibitory monoaminooxidázy (léky používané při léčbě depresí), inhalační anestetika, některé antibakteriální léky (rifampicin), léčivé přípravky s protizánětlivým účinkem (indometacin), jiné beta-blokátory (např. některé oční kapky), jakož i jiné látky (některé hormony, látky, které indukují nebo inhibují enzymy).

Užívání přípravku VASOCARDIN SR 200 s jídlem a pitím
Léčivý přípravek užijte nejlépe ráno během jídla, ve stejném čase, zapijte vodou. Celé tablety nebo jejich půlky polykejte zásadně celé (nerozkousejte, nedrťte). Při současném požití alkoholu dochází ke zvýšení léčivého přípravku v krvi a prodloužení účinku VASOCARDINU SR 200.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Metoprolol prochází placentární bariérou. Léčivý přípravek by se neměl podávat v těhotenství, není-li jeho indikace nezbytná. Metoprolol se vylučuje do mateřského mléka, proto je potřebné kojence pečlivě sledovat z hlediska možného beta-blokujícího efektu, případně přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčivý přípravek může hlavně při zahájení léčby a při únavě a závratích nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů a práci ve výškách). Proto byste uvedené činnosti měli vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VASOCARDIN SR 200 UŽÍVÁ?

Vždy užívejte přípravek VASOCARDIN SR 200 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze): Doporučené dávkování je 100 až 200 mg metoprololu denně, (tj.půl až jedna tableta přípravku VASOCARDIN SR 200 jednou denně). Dlouhodobá léčba metoprololem v denní dávce 100 až 200 mg snižuje riziko komplikací hypertenze, jako jsou mozková mrtvice, srdeční infarkt a náhlá smrt. Angina pectoris: Obvykle se užívá 100 až 200 mg metoprololu denně (tj.půl až jedna tableta přípravku VASOCARDIN SR 200 jednou denně). Udržovací léčba po překonaném srdečním infarktu: V rámci udržovací léčby po srdečním infarktu se doporučuje 200 mg denně (tj. 1 tableta přípravku VASOCARDIN SR 200 jednou denně). Dlouhodobá léčba touto dávkou metoprololu snižuje riziko smrti a nového srdečního infarktu. Léčba poruch srdečního rytmu: Doporučené dávkování je 100 až 200 mg denně (tj. půl až jedna tableta přípravku VASOCARDIN SR 200 jednou denně). Funkční srdeční poruchy s bušením srdce: Doporučené dávkování je 100 mg denně (tj. půl tablety přípravku VASOCARDIN SR 200 jednou denně). Je-li to potřebné, může lékař dávku zvýšit na 200 mg denně (tj. 1 tableta přípravku VASOCARDIN SR 200 jednou denně). Prevence migrény: Obvykle se užívá 100 až 200 mg denně (tj. půl až jedna tableta přípravku VASOCARDIN SR 200 jednou denně). Léčba zvýšené činnosti štítné žlázy: Obvykle se užívá 150 – 200 mg jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku VASOCARDIN SR 200, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dětmi vyhledejte lékaře. Neužívejte vyšší dávky než vám předepsal lékař. Prvé příznaky předávkování se mohou pozorovat po 20 minutách až 2 hodinách po užití léčivého přípravku Při předávkování se mohou vyskytnout následující příznaky otravy: pomalý nebo nepravidelný tep, dušnost, otoky kloubů, bušení srdce, závratě, bolest na hrudníku, studená kůže, zmatenost, pocit úzkosti, zastavení činnosti srdce, pocit svírání dýchacích cest, částečná nebo úplná ztráta vědomí, nucení na zvracení, zvracení, zmodrání rtů a konečků prstů.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek VASOCARDIN SR 200:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokud si zapomenete vzít svoji obvyklou dávku, vezměte si ji co nejdříve. Jestliže se blíží čas podání následující dávky, vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Pokud si zapomenete vzít více dávek, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek VASOCARDIN SR 200:
Nikdy nepřerušujte užívání přípravku náhle, při potřebě přerušení je nutno dle rady lékaře postupně snižovat dávku. Příznaky, pro které byla léčba zahájena, se mohou po náhlém vysazení znovu objevit nebo výrazně zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek VASOCARDIN SR 200 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky při užívání metoprololu (léčivá látka přípravku VASOCARDIN SR 200 ) jsou obvykle mírné a přechodné. V následujícím seznamu jsou seřazeny podle četnosti výskytu:
Velmi často (možnost výskytu u více než 10 ze 100 pacientů): únava
Často (možnost výskytu u 1 – 10 ze 100 pacientů): ospalost, nespavost, pocit na zvracení, zvracení
Méně často (možnost výskytu u 1 – 10 z 1 000 pa­cientů): závratě, bolesti hlavy, děsivé sny, zpomalený srdeční tep, námahová dušnost Vzácně (možnost výskytu u 1 – 10 z 10 000 p­acientů): deprese, poruchy soustředění, mravenčení nebo svědění v kůži a svalech, u pacientů se sníženým krevním cukrem neprojevení se příznaků ze sníženého krevního cukru, pocit bušení srdce, zhoršení srdeční nedostatečnosti, poruchy srdečního rytmu, pocit na mdloby při rychlém postavení, záchvatovitá zbělání a zledovění konečků prstů (Raynaudův fenomén), zúžení průdušek, průjem, dyspepsie (tj. říhání, nadýmání, celkový pocit špatného trávení), vyrážky, křeče, otoky, sexuální poruchy, nevýrazné zvýšení hladiny triglyceridů a cholesterolu
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 z 10 000 p­acientů): nervozita, úzkost, poruchy paměti, zmatenost, halucinace, snížený počet krevních destiček, poruchy chuti, poruchy zraku, suchost případně zánět spojivek, hučení v uších, kulhání spojené s křečovitými bolestmi lýtek, sucho v ústech, zvýšené pocení, bolesti kloubů, zánět jater, zvyšování tělesné hmotnosti, abnormální jaterní testy
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK VASOCARDIN SR 200 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek VASOCARDIN SR 200 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek VASOCARDIN SR 200 obsahuje
Léčivou látkou je metoprolol – tartarát 200 mg v 1 tabletě. Pomocnými látkami jsou: glycerol-dibehenát, dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát, hydrogenovaný bavlníkový olej

Jak přípravek VASOCARDIN SR 200 vypadá a co obsahuje toto balení
VASOCARDIN SR 200 jsou krémové, voskovité, ploché tablety s půlící rýhou na jedné straně VASOCARDIN SR 200, 30 tablet VASOCARDIN SR 200, 60 tablet VASOCARDIN SR 200, 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
NYCOMED GmbH, Konstanz, Německo

Výrobce
NYCOMED GmbH, Oranienburg, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
24.8.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.