Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták NITRESAN 10 MG

Humánní léčivý přípravek

Nitresan 10 mg

tablety
Nitrendipinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:
1. Co je Nitresan 10 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nitresan 10 mg užívat
3. Jak se Nitresan 10 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Nitresan 10 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE NITRESAN 10 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nitrendipin, léčivá látka přípravku Nitresan 10 mg, patří do skupiny léků nazývaných blokátory vápníkových kanálů. Tyto léky pomáhají uvolňovat napětí hladké svaloviny cév a rozšiřovat jejich průsvit.
Tím, že se rozšíří cévy, dojde k poklesu krevního tlaku.
Váš lékař Vám předepsal tyto tablety pro snížení Vašeho zvýšeného krevního tlaku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NITRESAN 10 MG UŽÍVAT

Neužívejte Nitresan 10 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nitrendipin nebo na jiné léčivé látky ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů 1,4-dihydropyridinového typu nebo na kteroukoli další složku přípravku Nitresan 10 mg,
- jestliže máte srdeční šok (těžká porucha srdeční funkce projevující se velmi nízkým pulsem a velmi nízkým krevním tlakem),
- jestliže máte závažné zúžení aortální chlopně,
- jestliže jste prodělal(a) akutní infarkt myokardu během posledních 4 týdnů,
- jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris (bolest na hrudi způsobená onemocněním koronárních cév se projevuje i v klidu s minimální námahou),
- během těhotenství a kojení.

Zvláštní opatrnosti při použiti přípravku Nitresan 10 mg je zapotřebí

- Při jaterním onemocnění u Vás může dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku. Jestliže je snížena schopnost Vašeho srdce přečerpávat okysličenou krev do krevního oběhu nebo máte poruchu srdečního rytmu, lékař Vám může snížit dávky nitrendipinu.
- Tento léčivý přípravek není určen pro děti a mladistvé.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Nitresan 10 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Jde o:

 • jiné léky na snížení krevního tlaku: další snížení krevního tlaku,
 • močopudné léky (diuretika): další snížení krevního tlaku,
 • myorelaxancia – léky snižující svalové napětí (pankuronium, vekuronium): zvýšení a prodloužení uvolnění svalového napětí,
 • cimetidin a ranitidin (pro léčbu překyselení žaludku a žaludečních vředů),
 • digoxin (pro léčbu srdečního onemocnění): Váš lékař bude snižovat dávku digoxinu,
 • rifampicin (lék užívaný k léčbě tuberkulózy),
 • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, kyselina valproová (léky pro léčbu epilepsie),
 • erythromycin, troleandomycin, klarithromycin, roxithromycin (antibiotika),
 • ketokonazol, itrakonazol, flukonazol (léky pro léčbu onemocnění způsobených plísněmi a kvasinkami),
 • nefazodon (antidepresivum),
 • amprenavir, atazanavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir (léky s protivirovým účinkem),
 • kvinupristin a dalfopristin (antibiotika).

Užívání přípravku Nitresan 10 mg s jídlem a pitím

Grepfruitová šťáva snižuje metabolické odbourávání nitrendipinu. Proto se nemá pít během léčby přípravkem Nitresan 10 mg.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže jste těhotná, nesmíte užívat Nitresan 10 mg, protože při studiích s léčivou látkou nitrendipin na zvířatech došlo k vývojovým vadám plodů. Nejsou k dispozici dostatečné údaje u lidí.
Nitrendipin se vylučuje do mateřského mléka u potkanů. Protože není dostatek zkušeností u kojenců, musíte přerušit kojení, v případě že musíte užívat Nitresan 10 mg.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě vysokého krevního tlaku budete sledován(a) lékařem. Léčba vysokého krevního tlaku může ovlivnit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje. To platí zejména na začátku léčby, při zvýšení dávky, při přechodu na jinou léčbu a v kombinaci s požitím alkoholu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nitresan 10 mg
Přípravek Nitresan 10 mg obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE NITRESAN 10 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte Nitresan 10 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tento léčivý přípravek je citlivý na světlo, proto uchovávejte tablety v originálním balení (viz také bod 5. Jak Nitresan 10 mg uchovávat).
Obvyklá dávka pro dospělé je:
Dvakrát denně (ráno a večer) 1 tableta Nitresan 10 mg (což odpovídá 20 mg nitrendipinu denně).
Pokud nedojde k dostatečnému poklesu krevního tlaku, lékař může denní dávku v průběhu léčby zvýšit až na dvakrát denně 2 tablety Nitresan 10 mg (což odpovídá 40 mg nitrendipinu denně).
Maximální denní dávka je 40 mg nitrendipinu denně.
Tablety užívejte po jídle (ráno a večer), s dostatečným množstvím tekutiny. Nezapíjejte je grepfruitovou šťávou, protože by mohly působit příliš silně.
Léčba vysokého krevního tlaku je dlouhodobá. Lékař Vás bude informovat, jak dlouho je třeba užívat tento přípravek.

Děti a dospívající (< 18 let)
Nitresan 10 mg není určen pro děti a dospívající (do 18 let); není dostatek zkušeností s užíváním u této věkové skupiny.
Pacienti s jaterním onemocněním
Jestliže máte jaterní onemocnění, můžete být citlivější k účinkům přípravku Nitresan 10 mg. Váš lékař Vám stanoví co nejnižší možnou dávku pro léčbu Vašeho stavu.

Pacienti s onemocněním ledvin
U pacientů s onemocněním ledvin není třeba žádné zvláštní úpravy dávkování.

Starší pacienti
Váš lékař stanoví co nejnižší možnou dávku a bude kontrolovat pečlivě Váš stav.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nitresan 10 mg, než jste měl(a)
Příznaky akutního předávkování jsou:
Zrudnutí, bolest hlavy, snížení krevního tlaku (až kolaps krevního oběhu) a změny tepové frekvence (rychlý nebo pomalý puls). Jestliže jste užil(a) více tablet Nitresan 10 mg, než jste měl(a), musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Nitresan 10 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte další dávku v pravidelném čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat Nitresan 10 mg
Jestliže máte v úmyslu přestat užívat tento přípravek, např. protože se u Vás objevily nežádoucí reakce, vždy se poraďte s lékařem. Bez porady s lékařem nikdy léčbu neukončujte.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nitresan 10 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Četnost výskytu nežádoucích účinků jsou vyjádřeny na základě této tabulky:
Velmi časté:
vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob
Časté:
vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob
Méně časté:
vyskytují se u 1 až 10 z 1000 léčených osob
Vzácné:
vyskytují se u 1 až 10 z 10000 léčených osob
Velmi vzácné:
vyskytují se u méně než 1 z 10000 léčených osob
Není známo:
z dostupných údajů nelze určit

Velmi časté:

 • bolest hlavy
 • zrudnutí obličeje a krku
 • oteklé kotníky a nohy (většinou na začátku léčby, přechodně)

Časté:
Zejména na počátku léčby se mohou objevit záchvaty anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo u pacientů s již existující anginou pectoris může dojít ke zvýšení frekvence, trvání a závažnosti záchvatů (zhoršení bolesti na hrudi).

Méně časté:

 • pocit brnění a změněné citlivosti kůže (parestezie)
 • závrať
 • únava
 • přechodná ztráta vědomí (synkopa)
 • nervozita
 • abnormální vidění, rozmazané vidění
 • vertigo (pocit točení hlavy a nerovnováhy)
 • nízký krevní tlak
 • dušnost
 • nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, zácpa
 • kožní reakce a reakce z přecitlivělosti, jako je svědění, kopřivka, vyrážka, citlivost kůže na světlo (fotosenzitivita)
 • bolest svalů a kloubů
 • potřeba častějšího močení (polyurie)
 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • pocení

Vzácné:

 • porucha funkce jater (zvýšení jaterních enzymů)
 • zánět malých krevních cév (leukocytoklastická vaskulitida)

Velmi vzácné:

 • snížení počtu některých krevních buněk (leukopenie, agranulocytóza)
 • srdeční záchvat
 • zánět nebo otok dásní (gingivální hyperplazie)
 • exfoliativní dermatitida (těžká kožní reakce s olupováním)
 • těžký otok rtů, obličeje, jazyka a hrdla (angioedém)
 • poruchy erekce, zvětšení prsních žláz u mužů (gynekomastie), prodloužené silné menstruační krvácení (menoragie)
 • horečka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK NITRESAN 10 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nitresan 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu (krabičce), aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nitresan 10 mg obsahuje
Léčivou látkou je nitrendipinum. Jedna tableta obsahuje 10 mg nitrendipinu.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, povidon 25, sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát.
Jak Nitresan 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Nitresan 10 mg jsou žluté ploché tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně s označením síly, o průměru 7 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Nitresan 10 mg je dodáván v baleních po 20, 30, 50, 60 nebo 100 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 2.5.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.