Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták LIPIREX 200MG

Humánní léčivý přípravek

LIPIREX 200 mg

tvrdá tobolka
Fenofibratum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek LIPIREX 200 mg a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIPIREX 200 mg užívat
  3. Jak se přípravek LIPIREX 200 mg užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek LIPIREX 200 mg uchovávat
  6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIPIREX 200 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Charakteristika:
Přípravek LIPIREX 200 mg patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako triglyceridy.
Přípravek LIPIREX 200 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.
Přípravek LIPIREX 200 mg se může za určitých okolností používat společně s jinými léky (statiny), a to tehdy, když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIPIREX 200 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek LIPIREX 200 mg

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku přípravku LIPIREX 200 mg
  • jestliže se u Vás projeví alergické reakce na světlo během léčby fibráty nebo ketoprofenem (nesteroidní protizánětlivý přípravek)
  • jestliže trpíte závažnými poruchami funkce jater a ledvin u přípravku LIPIREX 200 mg je kontraindikováno podávání dětem, během těhotenství a kojení; nedoporučuje se podávat přípravek při onemocnění žlučníku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LIPIREX 200 mg je zapotřebí během užívání přípravku může dojít k přechodnému zvýšení transamináz (jaterních enzymů), proto jsou doporučeny jejich kontroly jednou za 3 měsíce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky LIPIREXu 200 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním LIPIREXu 200 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Současné užívání perorálních antikoagulancií (léků, které snižují krevní srážlivost) může prohloubit jejich účinek, což se projeví zvýšenou krvácivostí. Ošetřující lékař Vám zajistí pravidelné laboratorní sledování příslušných hodnot krevní srážlivosti.
Obecně se nedoporučuje kombinovat toto léčivo se statiny (léky na léčbu hyperlipidemie). Existuje zde riziko výskytu toxického účinku na svaly, zejména v případě již existujícího onemocnění svalů. Proto by měla být kombinovaná léčba fenofibrátem a statiny předepisována jen výjimečně. Možné nežádoucí účinky na svaly musejí být pečlivě monitorovány. Obecně také není doporučováno kombinovat fenofibrát s perorálními antidiabetiky, fenylbutazonem a inhibitory MAO.
Prosím, informujte svého lékaře nebo ékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Tento lék nesmí být užíván během těhotenství a kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIPIREX 200 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek LIPIREX 200 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování vždy určí lékař. Obvyklá dávka je 1 tvrdá tobolka (200 mg) denně podávaná během jednoho z hlavních jídel. Tento lék představuje spolu s dietním režimem dlouhodobou symptomatickou léčbu, jejíž účinnost musí být periodicky sledována. Tobolka musí být spolknuta, nikoliv rozkousána.

Jestliže jste užil(a) přípravku LIPIREX 200 mg, než jste měl(a)
Doposud nebyl zaznamenán žádný případ předávkování. Neexistují specifická antidota a léčba akutního předávkování má být proto symptomatická. V případě nutnosti může být proveden výplach žaludku v souběhu s další vhodnou podpůrnou péčí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LIPIREX 200 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek LIPIREX 200 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou jen lehčího rázu a vyskytují se pouze u malého počtu pacientů (2 až 4%): zažívací obtíže (pocit nucení na zvracení, bolesti v nadbřišku), přechodné zvýšení hladin jaterních enzymů (transamináz) v krvi, bolesti svalů, kožní alergické reakce (kopřivka), bolesti hlavy a závratě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LIPIREX 200 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek LIPIREX 200 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za “
Použitelné do: “. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek LIPIREX 200 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek LIPIREX 200 mg obsahuje
Léčivou látkou je fenofibratum 200 mg v 1 tvrdé tobolce
Pomocnými látkami jsou:
Ethoxylované glyceridy nasycených mastných kyselin, makrogol 20000, hyprolosa;
Složení obalu tobolky: želatina, oxid titaničitý, oxid železitý červený, oxid železitý černý, oxid železitý žlutý, indigokarmin.
Jak přípravek LIPIREX 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Blistr s 30 nebo 60 či 90 tvrdými tobolkami, krabička.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
SMB Technology S.A., Marche-en-Famenne, Belgie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 21.9.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.