Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PARAMAX RAPID 250 MG

Humánní léčivý přípravek

PARAMAX Rapid 250 mg

Paracetamolum
tablety

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však PARAMAX Rapid 250 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je PARAMAX Rapid 250 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 250 mg užívat.
 3. Jak se PARAMAX Rapid 250 mg
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak PARAMAX Rapid 250 mg uchovávat
 6. Další informace

1.CO JE PARAMAX RAPID 250 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek PARAMAX Rapid 250 mg patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.
Tablety jsou určeny k léčbě horečky a mírné až středně silné bolesti jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti, bolesti zad, bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku při chřipce a nachlazení. Přípravek současně snižuje horečku.
Po poradě s lékařem je možné užívat přípravek při neuralgii různého původu a bolesti doprovázející některá revmatická onemocnění.
Přípravek je určen zejména pro děti. Některé uvedené stavy v příbalové informaci jsou u dětí nepravděpodobné nebo nepřicházejí v úvahu, ale uvádí se pro případ, že by přípravek chtěla užívat dospělá osoba.
Přípravek není určen pro děti do 3 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PARAMAX RAPID 250 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 250 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku paracetamol nebo na kteroukoli další složku přípravku;
 • jestliže trpíte závažným jaterním onemocním, žloutenkou
 • jestliže trpíte hemolytickou anémií (druh chudokrevnosti)

Zvláštní opatrnosti při použití PARAMAX Rapid 250 mg je zapotřebí

 • při dlouhodobém podávání vyšších dávek paracetamolu u pacientů se změnami jaterních funkcí,
 • při kterém se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů;
 • při snížené funkci ledvin, kdy musí pacienti užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař;
 • při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání vyšších dávek paracetamolu. Je nutná kontrola krevní srážlivosti;
 • při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem;
 • při pití nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním tablet. Může způsobit pocit napětí a podrážděnosti.
 • Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Paramax Rapid 250 mg a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.
V případě, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Paramax Rapid 250 mg s lékařem nebo lékárníkem a bez porady s ním ho neužívejte. Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte Paramax Rapid 250 mg.
Přípravek je určen hlavně pro děti, a proto je značně nepravděpodobný výskyt níže uvedených interakcí s jinými léčivými přípravky. Tento výčet přichází v úvahu hlavně u dospělých pacientů, kteří by chtěli užívat Paramax Rapid 250 mg.
Současné užívání přípravku Paramax Rapid 250 mg a léků na spaní, léků proti epilepsii (fenobarbital) nebo některých antibiotik (rifampicin) může způsobit poškození jater.
Dále může dojít ke vzájemnému působení při současném užívání chloramfenikolu, metoklopramidu a probenecidu. Pokud chcete současně s přípravkem Paramax Rapid 250 mg užívat jiné léky proti bolesti a nachlazení, poraďte se s lékařem.
Současné dlouhodobé užívání přípravku PARAMAX Rapid 250 mg s kyselinou acetylsalicylovou nebo dalšími nesteroidními protizánětlivými léky může vést k poškození ledvin.
Užívat Paramax Rapid 250 mg současně s antikoagulancii (léky proti srážení krve) lze pouze pod lékařským dohledem.
O současném užívání přípravku PARAMAX Rapid 250 mg a cholestyraminu se poraďte s lékařem.
Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku Paramax Rapid 250 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Užívání přípravku PARAMAX Rapid 250 mg s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. U dětí tato situace je nepravděpodobná , ale je zde uvedena pro případ, že by přípravek chtěla užívat dospělá osoba.

Těhotenství a kojení
Přípravek je určen hlavně pro děti. Informace jsou zde uvedeny pro případ, že by přípravek chtěla užívat dospělá osoba.

Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem.
V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U přípravku Paramax Rapid 250 mg je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné. Vzhledem k tomu, že přípravek je určen dětem, tato informace je zde uvedena pro případ, že by přípravek chtěla užívat dospělá osoba.

3. JAK SE PARAMAX RAPID 250 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování u dětí:
U dětí se dávkování přípravku určuje podle tělesné hmotnosti:
Jednotlivá dávka paracetamolu je 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti.
Děti s hmotností 17 – 32 kg: užívá se 1 tableta (tj. 250 mg) po 4 – 6 hodinách.
Děti s hmotností 32 - 40 kg: užívá se 1-2 tablety (tj. 250 mg – 500 mg) po 4 – 6 hodinách.
Maximální denní dávka paracetamolu u dětí je 60 mg/kg/den rozdělená do 4 až 6 denních dávek, tj. užívá se přibližně 15 mg/kg po 6 hodinách nebo 10 mg/kg po 4 hodinách.
Bez porady s lékařem se přípravek nepodává dětem déle než 3 dny.
Přípravek není určen pro děti mladší než 3 roky.
Dětem může být tableta rozdrcena a rozpuštěna.
Dávkování pro dospívající od 15 let a dospělé:
Užívají se 2-4 tablety (tj. 500 mg - 1000 mg ) 1-4 krát denně.
Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s hmotností do 60 kg je vhodná dávka 1⁄2 tablety tj. 500mg paracetamolu.
Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.
Maximální denní dávka paracetamolu u dospívajících a dospělých je 4 g, tj. 16 tablet přípravku PARAMAX Rapid 250 mg.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku PARAMAX
Rapid 250 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Upozornění:
Pokud nedojde u horečnatých onemocnění do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte proti bolesti nejdéle 7 dnů, u dětí 3 dny, neurčí-li lékař jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 250 mg, než jste měl(a):
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tento leták, případně zbylé tablety vezměte sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 250 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i PARAMAX Rapid 250 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:
Vzácně se mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (nauzea, zvracení).
Velmi vzácně může dojít k výskytu alergické reakce ve formě kožního exantému (zánětlivá kožní reakce) nebo bronchospazmu (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktického šoku.
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí. Vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (thrombocytopénie – snížení počtu krevních
destiček, leukopénie – chorobné snížení počtu bílých krvinek, pancytopénie – současný pokles počtu všech typů krevních buněk /červených a bílých krvinek, krevních destiček/, neutropénie - abnormální snížení počtu neutrofilních bílých krvinek v krvi, agranulocytóza – nedostatek bílých krvinek /granulocytů/ v krvi a kostní dřeni), které jsou však obvykle revezibilního (vratného) charakteru.
Vzácně byly zaznamenány případy snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anémie) při léčbě paracetamolem.
Vzácně se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Velmi vzácně může dojít k poškození jater již při užití terapeutických dávek paracetamolu.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PARAMAX RAPID 250 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co PARAMAX Rapid 250 mg obsahuje
Léčivou látkou je paracetamolum 250 mg v jedné tabletě
Pomocnými látkami jsou: povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová, magnesium-stearát.
PARAMAX Rapid 250 mg tablety neobsahují laktózu ani cukr.
4Jak PARAMAX Rapid 250 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Paramax Rapid 250mg jsou bílé bikonvexní tablety z jedné strany s půlicí rýhou. Průměr tablety je 10 mm. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení
10 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko


Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 17.6.2015


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Vitabalans CZ, s.r.o.
Na sádce 446/2
149 00 Praha 4
Česká republika

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.