Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták SINGULAIR 10

Humánní léčivý přípravek

SINGULAIR 10

potahované tablety
montelukastum


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Singulair a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Singulair užívat
 3. Jak se přípravek Singulair užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Singulair uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Singulair a k čemu se používá

Přípravek Singulair je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky zvané leukotrieny.
Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích a rovněž vyvolávají příznaky alergie.
Blokováním leukotrienů přípravek Singulair zmírňuje příznaky astmatu, pomáhá zvládat astma a zmírňuje příznaky sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma).
Váš lékař Vám předepsal přípravek Singulair k léčbě astmatu, k prevenci denních a nočních příznaků astmatu.
Přípravek Singulair se používá k léčbě pacientů, jimž jejich léky odpovídajícím způsobem nepomáhají a kteří potřebují další léčbu.
Přípravek Singulair rovněž pomáhá zabránit zúžení dýchacích cest navozenému námahou.
U těch astmatických pacientů, u kterých je přípravek Singulair indikován při astmatu, může rovněž poskytnout úlevu od příznaků sezónní alergické rýmy. Váš lékař určí, jak přípravek Singulair používat v závislosti na příznacích a závažnosti astmatu.

Co je astma?
Astma je dlouhodobé onemocnění.
Astma zahrnuje:

 • potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se
 • zhoršuje a zlepšuje v reakci na různé stavy.
 • citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl, studený vzduch nebo námaha.
 • otok (zánět) výstelky dýchacích cest.

Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.

Co jsou sezónní alergie?
Sezónní alergie (rovněž známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou odpovědí často způsobovanou polétavým pylem ze stromů, trav a bylin. Příznaky sezónních alergií mohou typicky zahrnovat: ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose; kýchání; slzící, opuchlé, červené, svědící oči.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Singulair užívat

Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, které máte nyní nebo jste měl(a) v minulosti.
Neužívejte přípravek Singulair

 • jestliže jste alergický(á) na montelukast nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření

 • Pokud se astma nebo dýchání zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře.
 • Perorální přípravek Singulair není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám dal lékař. Vždy u sebe mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci.
 • Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě užíval(a)(o) všechny antiastmatické léky, které Vám lékař předepsal. Přípravek Singulair se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Vám předepsal Váš lékař.
 • Pokud užíváte antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u Vás vyvine kombinace příznaků připomínajících chřipku, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře.
 • Nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika), pokud zhoršují Vaše astma.

Děti a dospívající
Pro děti ve věku 2 až 5 let je k dispozici přípravek Singulair 4 Mini, žvýkací tablety a přípravek Singulair 4 mg granule.
Pro děti ve věku 6 až 14 let je k dispozici přípravek Singulair 5 Junior, žvýkací tablety.

Další léčivé přípravky a přípravek Singulair
Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Singulair, případně přípravek Singulair může mít vliv na působení jiných léků, které užíváte.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Předtím, než začnete přípravek Singulair užívat, informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

 • fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)
 • fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)
 • rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí)
 • gemfibrozil (používaný k léčbě vysokých hladin tuků v plazmě)

Přípravek Singulair s jídlem a pitím
Přípravek Singulair 10 lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Těhotné ženy nebo ženy plánující těhotenství se musí před zahájením užívání přípravku Singulair obrátit na lékaře. Váš lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Singulair užívat.

Kojení
Není známo, zda se přípravek Singulair vylučuje do mateřského mléka. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Singulair obrátit na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neočekává se, že by přípravek Singulair ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a ospalost), které byly u přípravku Singulair velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Singulair obsahuje laktózu
Přípravek Singulair 10, potahované tablety obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Singulair užívá

 • Musíte užívat pouze jednu tabletu přípravku Singulair jednou denně podle předpisu lékaře.
 • Přípravek je nutno užívat i když nemáte žádné příznaky nebo i když máte akutní záchvat astmatu.
 • Vždy užívejte přípravek Singulair podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Užívá se ústy.


Dospělí a dospívající ve věku 15 let a starší
Užívá se jedna 10mg tableta večer. Přípravek Singulair 10 lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Pokud užíváte přípravek Singulair, přesvědčte se, že neužíváte žádné jiné přípravky obsahující stejnou účinnou látku, montelukast.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Singulair, než jste měl(a)
Ihned se obraťte na svého lékaře se žádostí o radu.
Většina hlášení o předávkování neobsahuje žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Singulair
Snažte se přípravek Singulair užívat podle předpisu. Pokud dávku vynecháte, prostě pokračujte podle obvyklého schématu jednu tabletu jednou denně.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže přestanete přípravek Singulair užívat
Přípravek Singulair může léčit astma, pouze pokud jej užíváte trvale.
Je důležité, abyste přípravek Singulair užíval(a) tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To pomůže při zvládání astmatu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V klinických studiích s přípravkem Singulair 10, potahované tablety byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (objevující se u alespoň 1 ze 100 pacientů a u méně než 1 z 10 pacientů), u nichž se mělo za to, že souvisí s přípravkem Singulair, následující:

 • bolest břicha
 • bolest hlavy

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených přípravkem
Singulair, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).
Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována takto:
Velmi časté (vyskytuje se u více než 1 uživatele z 10)
Časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 100)
Méně časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 1 000)
Vzácné (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 10 000)
Velmi vzácné (vyskytuje se u méně než 1 uživatele z 10 000)

Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • infekce horních cest dýchacích (velmi časté)
 • zvýšený sklon ke krvácení (vzácné)
 • alergické reakce zahrnující otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s dýcháním nebo polykáním (méně časté)
 • změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, rozrušení včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese (méně časté), třes, porucha pozornosti, porucha paměti (vzácné), halucinace, dezorientace, sebevražedné myšlenky a jednání (velmi vzácné)];
 • závrať, ospalost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí (méně časté)
 • bušení srdce (vzácné)
 • krvácení z nosu (méně časté), otok (zánět) plic (velmi vzácné)
 • průjem, nevolnost, zvracení (časté), sucho v ústech, poruchy trávení (méně časté)
 • zánět jater (hepatitida) (velmi vzácné)
 • vyrážka (časté); tvorba modřin, svědění, kopřivka (méně časté), jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema nodosum), závažné kožní reakce (erythema multiforme), jež se
 • mohou objevit bez varování (velmi vzácné)
 • bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče (méně časté)
 • horečka (časté), slabost/únava, pocit nepohody, otok (méně časté)

U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy kombinace příznaků podobných chřipce, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou, zhoršení plicních
příznaků a/nebo vyrážka (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vás vyskytne jeden nebo více z
těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat svého lékaře.
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o více informací o nežádoucích účincích. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Singulair uchovávat

 Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru šesti číslicemi za EXP. První dvě číslice označují měsíc; poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Singulair obsahuje
Léčivou látkou je montelukastum. Jedna tableta obsahuje montelukastum natricum odpovídající
montelukastum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou:
mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy (89,3 mg), sodná sůl kroskarmelózy, hyprolóza (E 463) a magnesium-stearát.
Potah tablety: hypromelóza, hyprolóza (E 463), oxid titaničitý (E 171), červený a žlutý oxid
železitý (E 172) a karnaubský vosk.

Jak přípravek Singulair vypadá a co obsahuje toto balení
10mg tablety přípravku Singulair jsou béžové, čtverhranné se zakulacenými rohy, potahované tablety
s vyraženým „SINGULAIR“ na jedné straně a „MSD 117“ na straně druhé.
Blistry v baleních po: 7, 28 a 98 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko
Informace podává
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Evropská 2588/33a
160 00 Praha 6
Tel: + 420 233 010 111
Česká republila

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 4.3.2015

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.