Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PRONTOFLEX 10%

Humánní léčivý přípravek

PRONTOFLEX 10%

kožní sprej, roztok

(Ketoprofenum)


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek PRONTOFLEX 10% a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PRONTOFLEX 10% používat
 3. Jak se přípravek PRONTOFLEX 10% používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek PRONTOFLEX 10% uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PRONTOFLEX 10 % A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PRONTOFLEX 10% je roztok ve spreji, který vytváří na povrchu kůže tenký, gelu podobný film.
Přípravek PRONTOFLEX 10% patří do skupiny látek nazývaných nesteroidní antirevmatika. Používá se k léčbě bolesti a otoku.
PRONTOFLEX 10% je určen k místní léčbě bolesti měkkých tkání a zánětů způsobených namožením, podvrtnutím, vymknutím a zhmožděním.
PRONTOFLEX 10% je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PRONTOFLEX 10 % POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Prontoflex 10 %:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ketoprofen nebo na kteroukoliv další složku přípravku, tiaprofenovou kyselinu, fenofibrát (látka snižující cholesterol), kyselinu
 • acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika. Alergická reakce se může projevit nejčastěji jako rýma nebo záchvat průduškového astmatu, kožní reakce;
 • pokud máte zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření;
 • pokud jste někdy měl(a) kožní alergickou reakci na ketoprofen, tiaprofenovou kyselinu,
 • fenofibrát, krémy na opalování nebo parfémy
 • jestliže máte poraněnou kůži (oděrky, otevřené rány), infekční postižení kůže, akné nebo ekzémy;
 • během posledních 3 měsíců těhotenství.

V průběhu léčby a 2 týdny po ní se nesmí léčená místa vystavovat slunečnímu záření (ani za polojasného či mírně podmračeného počasí) ani ultrafialovému záření solária.
Okamžitě přerušte používání přípravku PRONTOFLEX 10%, jestliže zpozorujete výskyt jakékoli kožní reakce včetně reakce po současném podání s přípravky obsahujícími oktokrylen (oktokrylen je jedna z pomocných látek různých kosmetických a hygienických produktů jako jsou šampony, vody po holení, sprchové a koupelové gely, pěny do koupele, pleťové krémy, rtěnky, krémy proti vráskám, odličovače, laky na vlasy, které mají zabraňovat degradaci způsobené světelným zářením-fotodegradaci).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku PRONTOFLEX 10% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
Pokud trpíte onemocněním srdce, jater nebo ledvin
Pokud máte průduškové astma kombinované s chronickou rýmou, chronickým zánětem vedlejších nosních dutin nebo nosními polypy, protože v těchto případech hrozí vyšší riziko vzniku alergické reakce
Nepřekrývejte ošetřované místo po nastříkání sprejem náplastí nebo neprodyšným obvazem. PRONTOFLEX 10% nesmí přijít do kontaktu se sliznicemi (orální, genitální nebo anální), do uší nebo blízko očí.
Vystavení ploch léčených přípravkem PRONTOFLEX 10% slunečnímu záření (i za polojasného či mírně podmračeného počasí) nebo ultrafialovému záření může způsobit potenciálně závažné kožní reakce (fotosensibilizaci). Proto je nutné:

 • v průběhu léčby a 2 týdny po jejím ukončení chránit léčenou plochu volným oděvem, aby se zabránilo riziku fotosensibilizace.
 • po každé aplikaci přípravku PRONTOFLEX 10% je nutné důkladně si umýt ruce.

Nepřekračujte doporučenou délku léčby, zvyšuje se tím riziko rozvoje nežádoucích kožních reakcí (kontaktní dermatitidy a fotosenzitivních reakcí).
Nevystavujte sprej otevřenému ohni a nespalujte.
Pokud musíte z nějakého důvodu navštívit lékaře, zubaře nebo jste-li hospitalizován/a, informujte jej, že požíváte PRONTOFLEX 10%.
Při vzniku jakékoli kožní reakce po použití přípravku PRONTOFLEX 10% musí být léčba okamžitě přerušena.

Děti a dospívající
PRONTOFLEX 10% není určen pro děti a mladistvé do 15 let.
Další léčivé přípravky a Prontoflex 10 %.
Před zahájením aplikace PRONTOFLEX 10% informujte svého lékárníka nebo lékaře o všech lécích, které užíváte, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky (např. methotrexat) mohou změnit působení přípravku PRONTOFLEX 10%.

Těhotenství a kojení
PRONTOFLEX 10% nesmí používat ženy během posledních 3 měsíců těhotenství. Pouze na doporučení lékaře mohou přípravek používat ženy do 6. měsíce těhotenství.
Kojící matky by přípravek neměly používat vzhledem k chybějícím informacím o bezpečnosti léčby u kojících žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Používání přípravku nemá vliv na pozornost.
Přípravek PRONTOFLEX 10 % obsahuje propylenglykol
PRONTOFLEX 10 % obsahuje propylenglykol. Může způsobit podráždění kůže.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK PRONTOFLEX 10% POUŽÍVÁ

Dávkování a instrukce pro správné používání:
Vždy používejte přípravek PRONTOFLEX 10% přesně podle pokynů svého lékaře. 

PRONTOFLEX 10% se nanáší na ošetřované místo 2 až 3 krát denně. Nenanášejte více, než je třeba k pokrytí postiženého místa, průměrně 3 až 6 střiků. Denně může být použito maximálně 18 střiků (odpovídá 360 mg ketoprofenu).
PRONTOFLEX 10% je určen pouze ke kožnímu podání. Po nastříkání spreje na postižené místo a jeho okolí se sprej jemně vmasíruje do kůže a nechá se oschnout. Při zánětu žil se přípravek pouze nastříká. Po vmasírování si umyjte ruce.

Návod k použití:
1. Používejte lahvičku v kolmé poloze.
2. Při prvním použití spreje nasměrujte trysku spreje mimo obličej a stlačte píst pevně dolů 3-4 krát, dokud se neobjeví jemný sprej. Pumpička je nyní připravena k použití.
3. Namiřte trysku na poraněné místo a stlačte píst opět dolů. Jedno stlačení uvolňuje jeden střik.
4. Po nanesení odpovídajícího počtu střiků otřete trysku spreje kapesníčkem, čímž zabráníte jejímu ucpání.
5. Nezkoušejte strkat cokoliv do konce pístu. Pokud dojde k ucpání trysky, vraťte sprej svému lékárníkovi.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Prontoflex 10 %, než jste měl(a)
Pokud jste použil/použila více než byla předepsaná dávka přípravku PRONTOFLEX 10%, měl/měla byste ošetřené místo umýt vodou a poradit se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Prontoflex 10 %
Pokud zapomenete použít dávku PRONTOFLEX 10%, naneste ji co nejdříve a pak pokračujte tak, jak bylo předepsáno.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě požijete přípravek Prontoflex 10 %
Pokud vy nebo dítě náhodně požijete PRONTOFLEX 10%, kontaktujte nejbližší lékařskou pohotovost nebo to neprodleně oznamte svému lékaři.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky: postihují až 1 pacienta ze 100
Místní kožní reakce jako je erytém, ekzém, pruritus a pocit pálení

Vzácné nežádoucí účinky: postihují až 1 pacienta z 1000
Fotosenzitivní reakce a kopřivka.
Vzácně se vyskytly závažnější reakce typu šířícího se až generalizovaného bulózního nebo flyktenózního ekzému (onemocnění kůže s puchýřky nebo vřídky).

Velmi vzácné nežádoucí účinky: postihují až 1 pacienta z 10 000
Případy zhoršení předchozí renální insuficience
Další možné nežádoucí účinky: frekvence nemůže být z dostupných dat určena
Anafylaktický šok, angioedém, hypersensitivní reakce
Může dojít ke vzniku záchvatu průduškového astmatu, hlavně u pacientů, kteří jsou alergičtí na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5.JAK PŘÍPRAVEK PRONTOFLEX 10 % UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
PRONTOFLEX 10% lze používat jeden rok po prvním otevření a uchovávání při teplotě do 25 °C (fyzikální, chemická a mikrobiologická stabilita po prvním otevření doložena na 1 rok při teplotě do 25 °C, uchovávat lahvičku v krabičce).
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Prontoflex 10 % obsahuje
Léčivou látkou je ketoprofenum
Pomocnými látkami jsou Makrogol-15-hydroxystearát, isopropylalkohol, propylenglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
hydroxid sodný, silice máty peprné, čištěná voda. 1 střik (0,2 ml) obsahuje 20 mg ketoprofenu.

Jak přípravek Prontoflex 10 % vypadá a co obsahuje toto balení
PRONTOFLEX 10% je nažloutlý čirý roztok ve spreji s vůní po isopropylalkoholu a silici máty peprné,
Je dodáván v 15ml nebo 30ml lahvičce z hnědého skla, s dávkovací mechanickou pumpičkou s rozprašovačem (bílý PP, POM, LDPE, nerez ocel) a ochranným krytem (bezbarvý průhledný PP), v krabičce.
Velikost balení: 15ml lahvička obsahující 12,5 ml přípravku 30ml lahvička obsahující 25 ml přípravku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobce
Pharbil Waltrop GmbH, Waltrop, Německo
Temmler Italia S.r.l., Via delle Industrie, 2, 20061 Carugate (Mi), Itálie
Držitel rozhodnutí o registraci
CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Vídeň, Rakousko

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 23.10.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.