Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták STALORAL 300

Humánní léčivý přípravek

Staloral 300


Allergenorum extractum purificatum mixtum
sublingvální roztok

10 IR/ml, 300 IR/ml


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. (viz bod 4).


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je Staloral 300 a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Staloral 300 užívat
  3. Jak se přípravek Staloral 300 užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Staloral 300 uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Staloral 300 a k čemu se používá

Staloral 300 je sublinvální roztok extraktů alergenů určený k alergenové imunoterapii alergií typu I (podle Gellovy a Coombsovy klasifikace) projevujících se především rýmou, zánětem spojivek, sezónní alergickou rýmou (rinokonjuktivitida) nebo astmatem (mírné až střední intenzity) sezónní nebo celoroční povahy.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Staloral 300 užívat

Neužívejte přípravek Staloral 300:
- jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže užíváte beta-blokátory (včetně očních kapek a mastí)
- jestliže trpíte závažným nebo nekontrolovaným astmatem
- jestliže je Váš imunitní systém velmi oslabený nebo trpíte onemocněním, které Váš imunitní systém napadá
- jestliže máte maligní onemocnění nebo maligní nádor (rakovina)
- jestliže máte zánět v ústech se závažnými příznaky, např. ústní lichen planus s vřídky nebo ústní mykózu

Upozornění a opatření
- Před zahájením léčby by měly být v případě nutnosti příznaky alergie stabilizovány vhodnou symptomatickou léčbou.
- Zahájení léčby by mělo být odloženo v případě výskytu významných klinických příznaků alergického onemocnění.
- Informujte lékaře, pokud máte po užití přípravku Staloral 300 alergické příznaky. Může být nutné použít léčbu, např. kortikosteroidy, H1-antihistaminika a beta-2-mimetika.
- Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás po léčbě vyskytnou následující příznaky: intenzivní svědění dlaní nebo chodidel, kopřivka, otok úst nebo hrdla způsobující problémy při polykání a dýchání nebo změna hlasu (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Při výskytu závažných alergických reakcí může být nutné použití adrenalinu.
- Informujte svého lékaře, pokud máte v ústech mykózu, afty, léze sliznice, vypadl Vám zub nebo Vás čeká operace v dutině ústní, včetně vytrhnutí zubu.
- Informujte svého lékaře, pokud dodržujete dietu s přísným omezením sodíku, jelikož přípravek sodík obsahuje (viz bod Staloral 300 obsahuje sodík)
- Informujte svého lékaře o každém nedávném onemocnění a jakémkoli zhoršení alergického onemocnění.

Další léčivé přípravky a Staloral 300
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.
- Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud užíváte tricyklická antidepresiva nebo inhibitory monoaminooxidázy (MAOI). Riziko nežádoucích účinků adrenalinu (užitého v případě závažné alergické reakce) může být zvýšeno, s možným úmrtím.
- Vakcinace by měla proběhnout bez přerušení léčby přípravkem Staloral 300 po lékařském zhodnocení Vašeho celkového stavu.


Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli přípravek.
S užíváním přípravku Staloral 300 během těhotenství a kojení nejsou zkušenosti. Proto byste neměla s léčbou přípravkem Staloral 300 začínat v těhotenství a při kojení, pokud lékař nerozhodne jinak.
Jestliže během léčby přípravkem Staloral 300 otěhotníte, informujte lékaře, který rozhodne, zda v léčbě pokračovat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Staloral 300 nemá žádný vliv na schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.
Staloral 300 obsahuje sodík.
Staloral 300 obsahuje 590 mg chloridu sodného v lahvičce (v 10 ml roztoku). To musí být zváženo pokud dodržujete dietu s přísným omezením sodíku (viz bod Upozornění a opatření).


3. Jak se přípravek Staloral 300 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Lékař uváží výhody časného zahájení alergenové imunoterapie při rozvoji onemocnění.
Dávkování se upraví v závislosti na Vašem stavu a prostředí.
U sezónních alergií je doporučeno zahájit léčbu přibližně 2 - 3 měsíce před očekávaným nástupem pylové sezóny a měla by pokračovat až do konce pylové sezóny.
U celoročních alergií je doporučena udržovací léčba po celý rok.


Léčba je rozdělena do dvou fází:
- iniciální fáze, ve které je dávka postupně zvyšována a
- udržovací fázi, ve které je užívána konstantní dávka.
Iniciální fáze: vzestupné dávky
Dávka se zvyšuje každý den až do dosažení optimální dávky (udržovací dávka).
Příklad režimu léčby je následující:
Dny
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
Koncentrace v
lahvičce
10 IR/ml
(modrý uzávěr)
300 IR/ml
(fialový uzávěr)
Počet aplikací
1
2
4
6
8
10
1
2
4
6
8
Udržovací fáze: konstantní dávky
Po ukončení iniciální fáze je užívána udržovací dávka:
- buď denně: 120 až 240 IR odpovídajících 4 až 8 dílčím dávkám roztoku s koncentrací 300 UR/ml nebo
- 3x týdně: 240 IR odpovídajících 8 dílčím dávkám roztoku s koncentrací 300 UR/ml
Klinické studie s přípravkem Staloral 300 potvrdily, že denní dávky 300 IR jsou dobře snášeny.
Doba léčby
Alergenová imunoterapie by měla pokračovat po dobu 3-5 let.
Pokud se neprojevilo významné zlepšení příznaků, lékař léčbu přehodnotí po 1 roku (u celoroční alergie) nebo po první pylové sezóně (u sezónní alergie).


Způsob podání
Užívejte Staloral 300 během dne, s prázdnými ústy, bez jídla a nápojů.
Před každým použitím léku zkontrolujte datum spotřeby, a zda lahvička odpovídá Vašemu předpisu.
Roztok aplikujte pomocí pumpičky přímo pod jazyk, nechejte jej tam 2 minuty, pak jej spolkněte.
Při užívání přípravku Staloral 300 dětmi je třeba dohled dospělé osoby.
Lahvičky jsou z důvodů bezpečnosti a neporušenosti obalu pevně uzavřeny plastovým a hliníkovým uzávěrem.


Při prvním použití přípravku z lahvičky postupujte následovně:
1. Sundejte barevnou plastovou část víčka
2. Zatáhněte za kovové ouško a sundejte hliníkový uzávěr
3. Odstraňte šedou zátku
4. Vyjměte dávkovací pumpičku z ochranného obalu. Postavte lahvičku na rovný povrch, jednou rukou ji pevně držte a upevněte pumpičku na lahvičku silným tlakem směrem dolů.
5. Sejměte oranžový bezpečnostní kroužek.
6. 5x pevně pumpičku stiskněte, tak ji naplníte. (Po pěti stiscích pumpička dávkuje plnou jednotlivou dávku přípravku.)
7. Vložte náustek do úst pod jazyk. Pevně stiskněte dávkovač, aby se uvolnila požadovaná dávka. Postup opakujte tolikrát, aby bylo dosaženo celkové denní dávky předepsané lékařem. Přípravek nechejte působit pod jazykem 2 minuty a pak jej spolkněte.
8. Náustek po použití očistěte a znovu nasaďte na dávkovací pumpičku oranžový ochranný kroužek.
Při dalších použitích lahvičky s nainstalovanou pumpičkou sejměte oranžový ochranný kroužek a dále postupujte podle bodů 7 a 8.

Užití u dětí
Alergenová imunoterapie není doporučena pro děti do 5 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Staloral 300, než jste měl(a)
Pokud užijete více přípravku Staloral 300 než máte, prosím, kontaktujte svého lékaře. Může být zvýšeno riziko výskytu nežádoucích účinků a jejich závažnosti.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Staloral 300
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou.
Je doporučeno pokračovat v léčbě obvyklou dávkou následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Staloral 300
Pokud léčbu přípravkem Staloral 300 přerušíte na dobu kratší než 1 týden, můžete pokračovat s poslední dávkou. Při přerušení léčby na dobu delší než 1 týden se, prosím, poraďte se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při léčbě přípravkem Staloral 300 budete vystaven(a) alergenům, které mohou vyvolat alergickou reakci v místě aplikace a/nebo příznaky alergie ovlivňující celé tělo.
Snášenlivost požité dávky se u Vás může lišit v závislosti na Vašem stavu a prostředí.
- Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás po léčbě vyskytnou následující příznaky: intenzivní svědění dlaní nebo chodidel, kopřivka, otok úst a hrdla způsobující problémy při polykání a dýchání nebo změna hlasu.
Možné nežádoucí účinky zahrnují:
Časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10)
Svědění v ústech, otok úst, otok jazyka, nepříjemné pocity v ústech a hrdle, poruchy slinné žlázy, pocit nemoci, bolest žaludku, zvracení, průjem.
Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100)
Zčervenání a podráždění očí, rýma (ucpaný nos, výtok z nosu, kýchání, svědění nosu), astma (zúžení dýchacích cest v plicích komplikující dýchání).


Vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000)
Reakce podobná sérové nemoci, bolest hlavy, ekzém, bolest kloubů, bolest svalů, pocit slabosti, otok lymfatických žláz, horečka.
Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky jako kopřivka, otok hrdla, závažná alergická reakce s otokem tváře nebo hrdla (angioedém), závažná život ohrožující alergická reakce s dýchacími potížemi nebo mdlobami (anafylaktický šok).


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Staloral 300 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v chladničce při teplotě 2°- 8 °C.
Nepoužívejte přípravek Staloral 300 déle než 4 měsíce po prvním otevření.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Při přenášení lahvičky musí být lahvička vždy udržována ve svislé poloze.
Při transportu lahvičky Staloral 300 s nasazenou dávkovací pumpičkou je třeba lahvičku uložit zpět do plastové krabičky a zajistit ochranným kroužkem.
Při cestování letadlem neponechávejte lahvičky Staloral 300 s nasazenou dávkovací pumpičkou v zavazadlovém prostoru.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Staloral 300 obsahuje
Léčivou látkou je extrakt alergenů.
PLEVELY PYLY
(Pollen)
TRÁVY DŘEVINY
( Allergena mucorum pollen ) (Allergena graminis pollen) (Allergena arboris pollen)
Ambrosie peřenolistá
(Ambrosia elatior)
Drnavec lékařský
(Parietaria officinalis)
Pelyněk obecný
(Artemisia vulgaris)
Slanobýl draselný
(Salsola kali)
Bojínek luční
(Phleum pratense)
Jílek vytrvalý
(Lolium perenne)
Lipnice luční
(Poa pratensis)
Srha laločnatá
(Dactylis glomerata)
Tomka vonná
(Anthoxanthum odoratum)
Troskut prstnatý
(Cynodon dactylon)
Žito seté
(Secale cereale)
3 trávy (srha, jílek, bojínek)
5 trav (srha, lipnice, jílek,
tomka, bojínek)
4 obilniny (ječmen, kukuřice,
oves, pšenice)
5 trav/4 obilniny
Bříza bělokorá
(Betula alba)
Habr obecný
(Carpinus betulus)
Jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior)
Líska obecná
(Coryllus avelana)
Olivovník evropský
(Olea europea)
Olše lepkavá
(Alnus glutinosa)
Jalovec
(Juniperus ashei)
Břízovité
(olše, bříza, líska, habr)ROZTOČI
(A LLERGENA ACARORUM )
D ERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
D ERMATOPHAGOIDES FARINAE
B LOMIA TROPICALIS
D ERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS ,
D ERMATOPHAGOIDES FARINAE
Pomocné látky jsou chlorid sodný, glycerol, mannitol, voda na injekce.


Jak přípravek Staloral 300 vypadá a co obsahuje toto balení
Hnědá skleněná lahvička typu I, pryžová zátka, hliníkový uzávěr „Tear-off“ s barevně odlišeným plastikovým víčkem:
- modrým pro koncentraci 10 IR/ml,
- fialovým pro koncentraci 300 IR/ml,
Balení obsahuje dávkovací pumpičku (jednu pro každou lahvičku), příbalovou informaci.
Velikost balení
Iniciální léčba:
1 lahvička s modrým víčkem (10 IR/ml)
2 lahvičky s fialovým víčkem (300 IR/ml)
3x1 dávkovací pumpička
Udržovací léčba:
2 lahvičky s fialovým víčkem (300 IR/ml)
2x1 dávkovací pumpička
Iniciální léčba se zahajuje balením obsahujícím různé lahvičky a různou koncentrací.
Udržovací léčba je založena na optimální dobře snášená dávce / koncentraci.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Stallergenes S.A.
6, rue Alexis de Tocqueville
F-92183 Antony Cedex
Francie


Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 4.2.2015


Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici u místního zastoupení výrobce.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.