Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták ISOPTIN 80 MG

Humánní léčivý přípravek

Isoptin 80 mg

(Verapamili hydrochloridum)
Potahovaná tableta

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo

Složení

Léčivá látka: Verapamili hydrochloridum 40 mg resp. 80 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, sodná sůl karmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6000, hypromelosa 2910, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, mastek, oxid titaničitý.

Indikační skupina

Blokátor vápníkového kanálu, antiarytmikum, antihypertenzivum

Charakteristika

Léčivá látka přípravku – verapamil – omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév, svalových buněk, ale i srdečního převodního systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení vzruchu v srdci.
Již první den léčení nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě zachováno. Isoptin je vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) všech stupňů závažnosti: k samostatnému podání při lehčí a středně těžké hypertenzi, v kombinaci s jinými léky proti vysokému krevnímu tlaku při těžších formách.
Verapamil má výrazný antiarytmický účinek (ovlivňuje poruchy srdečního rytmu).

Indikace

Přípravek se užívá k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu), dále k léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností a k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Přípravek se dále užívá k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let věku.

Kontraindikace

Přípravek nesmí být užíván při známé přecitlivělosti na verapamil nebo pomocné látky přípravku, při srdečně-oběhovém šoku, po akutním srdečním infarktu s komplikacemi, při zjevném srdečním selhání, při těžkých poruchách vedení vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého sinu), kromě pacientů s kardiostimu­látorem, při kmitání a míhání síní (flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom, nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom.
Při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, při nízkém krevním tlaku, při těžké poruše funkce jater je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta. V době těhotenství a kojení může být přípravek užíván jen pokud je to nezbytně nutné.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání verapamilu těhotným ženám, z tohoto důvodu by tento přípravek neměl být v těhotenství užíván, pokud to není nutné.

Kojení:
Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku u kojících žen, které naznačují, že poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání verapamilu při kojením je tedy možné. Nicméně, z důvodu možného rizika nežádoucích účinků u kojených dětí, by verapamil neměl být při kojení užíván, pokud to není nutné.

Nežádoucí účinky

U pacientů užívajících Isoptin se mohou objevit nežádoucí účinky postihující vedení srdečního vzruchu (AV blok) a srdeční frekvenci. Příležitostně se může objevit srdeční selhání nebo může dojít ke zhoršení přítomného srdečního selhávání či poklesu krevního tlaku. Ojediněle bylo popsáno zrychlení srdeční činnosti a bušení srdce (palpitace). Příležitostně se může objevit bolest hlavy, zvonění v uších, závrať, lehká otupělost nebo ospalost, únava, brnění a mravenčení, poruchy citlivosti, třes, zčervenání kůže a pocit tepla.
Ojediněle se může objevit svalová slabost a/nebo bolesti svalů a kloubů, periferní otoky, případy krvácení z kůže a sliznic a případy kožních reakcí podobných spálení od slunce nebo vypadávání vlasů.
Často se vyskytuje nevolnost, nadýmání nebo zácpa, zřídka zvracení či neprůchodnost střev.
Rovněž byly zaznamenány alergické reakce (vyrážka, svědění, kopřivka), izolované případy angioneurotického edému (otok vznikající na různých místech organismu), Stevens – Johnsonova syndromu projevujícího se těžkou zánětlivou reakcí na sliznicích a reverzibilní zvýšení jaterních enzymů.
Zřídka byl popsán výskyt erektilní dysfunkce, u starších pacientů bylo ve velmi vzácných případech pozorováno po dlouhodobém užívání přípravku zduření prsních žláz u mužů, které podle dosavadních zkušeností po vysazení léku mizí. Bylo popsáno zvýšení hladiny laktačního hormonu (prolaktinu).
Vzácně se může při delším užívání vyskytnout zduření dásní, které po vysazení léku mizí.

Interakce

Účinky Isoptinu 40 mg nebo Isoptinu 80 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Isoptin 40 mg nebo 80 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Při současném podání Isoptinu s přípravky, které působí tlumivě na srdečně cévní systém, popř. blokují vznik nebo vedení vzruchů, jako např. beta-blokátory (léčiva užívaná k léčbě srdečních onemocnění) a antiarytmika (přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu) může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku a zhoršení vedení vzruchu v srdci.
U pacientů s onemocněním srdeční svaloviny v důsledku jejího zbytnění (hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií) byly po podání Isoptinu v kombinaci s chinidinem (léčivo užívané k léčbě některých poruch srdečního rytmu) popsány ojedinělé případy výrazného poklesu krevního tlaku a plicního otoku. Isoptin může zesilovat účinek jiných přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku (antihypertenziv), močopudných léků (diuretik) a léků užívaných pro rozšíření cév (vasodilatancií).
Při současném užívání verapamilu se může vyskytnout zvýšení plazmatické hladiny digoxinu (léčivo užívané k léčbě srdečního selhání) a tím zvýšení rizika jeho nežádoucích účinků.

Dále se mohou vyskytnout interakce při současném užívání verapamilu s karbamazepinem, lithiem (léčivo užívané k léčbě některých duševních onemocnění), simvastatinem, lovastatinem, atorvastatinem (léčiva užívaná ke snížení hladiny cholesterolu v krvi), cyklosporinem (léčivo užívané k potlačení imunitní reakce po transplantacích), theofylinem (léčivo užívané k léčbě průduškového astmatu), rifampicinem (léčivo užívané k léčbě tuberkulózy), fenobarbitalem (léčivo určené k léčbě křečí, bolesti a k navození spánku), prazosinem (léčivo užívané k léčbě vysokého krevního tlaku), midazolamem (léčivo k léčbě nespavosti) a cimetidinem nebo ranitidinem (léčiva tlumící tvorbu žaludeční šťávy).
Během anestezie (narkózy) může být zesílen účinek myorelaxancií (přípravky používané při operacích k uvolnění svalů).
Kyselina salicylová zvyšuje náchylnost ke krvácení.
Léky s obsahem klarithromycinu mohou zvyšovat hladiny verapamilu.
Isoptin zesiluje účinek alkoholu.
Současné užívání verapamilu s přípravky, obsahujícími kolchicin, se nedoporučuje.
Během léčby by neměly být užívány potraviny a nápoje obsahující grapefruit a přípravky s obsahem třezalky tečkované.

Dávkování a způsob podání

Dávkování Isoptinu je individuální. Dávku určí lékař s přihlédnutím ke stavu pacienta.
Pokud lékař nepředepíše jinak, je doporučovaná denní dávka:
Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností nad 50 kg: 1 – 2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg 3 – 4 krát denně.
Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg verapamilu (krátkodobé překročení této dávky je možné pouze na výslovné doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře).

Děti (pouze u poruch srdečního rytmu):
do 6 let věku: 1 tableta Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně (80 – 120 mg za 24 hod)
6 – 14 let: 1 – 3 tablety Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně (maximální denní dávka do 360 mg).
U pacientů s omezenou funkcí jater může být, v závislosti na závažnosti tohoto onemocnění, zpomaleno vylučování léku a tím zvýšen a prodloužen účinek verapamilu. V těchto případech musí lékař nastavit dávkování zvlášť pečlivě a léčbu začít nízkými dávkami verapamilu (např. u pacientů s cirhózou jater dávkou 1 tableta Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně).
Tablety se polykají celé, bez cucání nebo žvýkání, s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe při jídle nebo krátce po něm.

Upozornění

Léčba přípravkem Isoptin by měla být v pravidelných intervalech monitorována lékařem (zejména u pacientů v konečném stádiu selhání ledvin). V závislosti na individuálních vlastnostech pacienta může přípravek ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat za zvýšených bezpečnostních podmínek. To platí zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky nebo při změně léčby a rovněž při současné konzumaci alkoholu.
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20, 50 a 100 potahovaných tablet.

Datum poslední revize textu
5.3.2013

Isoptin 40 mg

(Verapamili hydrochloridum)
Potahovaná tableta

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo

Složení

Léčivá látka: Verapamili hydrochloridum 40 mg resp. 80 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, sodná sůl karmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6000, hypromelosa 2910, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, mastek, oxid titaničitý.

Indikační skupina

Blokátor vápníkového kanálu, antiarytmikum, antihypertenzivum

Charakteristika

Léčivá látka přípravku – verapamil – omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév, svalových buněk, ale i srdečního převodního systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení vzruchu v srdci.
Již první den léčení nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě zachováno. Isoptin je vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) všech stupňů závažnosti: k samostatnému podání při lehčí a středně těžké hypertenzi, v kombinaci s jinými léky proti vysokému krevnímu tlaku při těžších formách.
Verapamil má výrazný antiarytmický účinek (ovlivňuje poruchy srdečního rytmu).

Indikace

Přípravek se užívá k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu), dále k léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností a k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Přípravek se dále užívá k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let věku.

Kontraindikace

Přípravek nesmí být užíván při známé přecitlivělosti na verapamil nebo pomocné látky přípravku, při srdečně-oběhovém šoku, po akutním srdečním infarktu s komplikacemi, při zjevném srdečním selhání, při těžkých poruchách vedení vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého sinu), kromě pacientů s kardiostimu­látorem, při kmitání a míhání síní (flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom, nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom.
Při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, při nízkém krevním tlaku, při těžké poruše funkce jater je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta. V době těhotenství a kojení může být přípravek užíván jen pokud je to nezbytně nutné.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání verapamilu těhotným ženám, z tohoto důvodu by tento přípravek neměl být v těhotenství užíván, pokud to není nutné.

Kojení:
Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku u kojících žen, které naznačují, že poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání verapamilu při kojením je tedy možné. Nicméně, z důvodu možného rizika nežádoucích účinků u kojených dětí, by verapamil neměl být při kojení užíván, pokud to není nutné.

Nežádoucí účinky

U pacientů užívajících Isoptin se mohou objevit nežádoucí účinky postihující vedení srdečního vzruchu (AV blok) a srdeční frekvenci. Příležitostně se může objevit srdeční selhání nebo může dojít ke zhoršení přítomného srdečního selhávání či poklesu krevního tlaku. Ojediněle bylo popsáno zrychlení srdeční činnosti a bušení srdce (palpitace). Příležitostně se může objevit bolest hlavy, zvonění v uších, závrať, lehká otupělost nebo ospalost, únava, brnění a mravenčení, poruchy citlivosti, třes, zčervenání kůže a pocit tepla.
Ojediněle se může objevit svalová slabost a/nebo bolesti svalů a kloubů, periferní otoky, případy krvácení z kůže a sliznic a případy kožních reakcí podobných spálení od slunce nebo vypadávání vlasů.
Často se vyskytuje nevolnost, nadýmání nebo zácpa, zřídka zvracení či neprůchodnost střev.
Rovněž byly zaznamenány alergické reakce (vyrážka, svědění, kopřivka), izolované případy angioneurotického edému (otok vznikající na různých místech organismu), Stevens – Johnsonova syndromu projevujícího se těžkou zánětlivou reakcí na sliznicích a reverzibilní zvýšení jaterních enzymů.
Zřídka byl popsán výskyt erektilní dysfunkce, u starších pacientů bylo ve velmi vzácných případech pozorováno po dlouhodobém užívání přípravku zduření prsních žláz u mužů, které podle dosavadních zkušeností po vysazení léku mizí. Bylo popsáno zvýšení hladiny laktačního hormonu (prolaktinu).
Vzácně se může při delším užívání vyskytnout zduření dásní, které po vysazení léku mizí.

Interakce

Účinky Isoptinu 40 mg nebo Isoptinu 80 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Isoptin 40 mg nebo 80 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Při současném podání Isoptinu s přípravky, které působí tlumivě na srdečně cévní systém, popř. blokují vznik nebo vedení vzruchů, jako např. beta-blokátory (léčiva užívaná k léčbě srdečních onemocnění) a antiarytmika (přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu) může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku a zhoršení vedení vzruchu v srdci.
U pacientů s onemocněním srdeční svaloviny v důsledku jejího zbytnění (hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií) byly po podání Isoptinu v kombinaci s chinidinem (léčivo užívané k léčbě některých poruch srdečního rytmu) popsány ojedinělé případy výrazného poklesu krevního tlaku a plicního otoku. Isoptin může zesilovat účinek jiných přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku (antihypertenziv), močopudných léků (diuretik) a léků užívaných pro rozšíření cév (vasodilatancií).
Při současném užívání verapamilu se může vyskytnout zvýšení plazmatické hladiny digoxinu (léčivo užívané k léčbě srdečního selhání) a tím zvýšení rizika jeho nežádoucích účinků.

Dále se mohou vyskytnout interakce při současném užívání verapamilu s karbamazepinem, lithiem (léčivo užívané k léčbě některých duševních onemocnění), simvastatinem, lovastatinem, atorvastatinem (léčiva užívaná ke snížení hladiny cholesterolu v krvi), cyklosporinem (léčivo užívané k potlačení imunitní reakce po transplantacích), theofylinem (léčivo užívané k léčbě průduškového astmatu), rifampicinem (léčivo užívané k léčbě tuberkulózy), fenobarbitalem (léčivo určené k léčbě křečí, bolesti a k navození spánku), prazosinem (léčivo užívané k léčbě vysokého krevního tlaku), midazolamem (léčivo k léčbě nespavosti) a cimetidinem nebo ranitidinem (léčiva tlumící tvorbu žaludeční šťávy).
Během anestezie (narkózy) může být zesílen účinek myorelaxancií (přípravky používané při operacích k uvolnění svalů).
Kyselina salicylová zvyšuje náchylnost ke krvácení.
Léky s obsahem klarithromycinu mohou zvyšovat hladiny verapamilu.
Isoptin zesiluje účinek alkoholu.
Současné užívání verapamilu s přípravky, obsahujícími kolchicin, se nedoporučuje.
Během léčby by neměly být užívány potraviny a nápoje obsahující grapefruit a přípravky s obsahem třezalky tečkované.

Dávkování a způsob podání

Dávkování Isoptinu je individuální. Dávku určí lékař s přihlédnutím ke stavu pacienta.
Pokud lékař nepředepíše jinak, je doporučovaná denní dávka:
Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností nad 50 kg: 1 – 2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg 3 – 4 krát denně.
Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg verapamilu (krátkodobé překročení této dávky je možné pouze na výslovné doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře).

Děti (pouze u poruch srdečního rytmu):
do 6 let věku: 1 tableta Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně (80 – 120 mg za 24 hod)
6 – 14 let: 1 – 3 tablety Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně (maximální denní dávka do 360 mg).
U pacientů s omezenou funkcí jater může být, v závislosti na závažnosti tohoto onemocnění, zpomaleno vylučování léku a tím zvýšen a prodloužen účinek verapamilu. V těchto případech musí lékař nastavit dávkování zvlášť pečlivě a léčbu začít nízkými dávkami verapamilu (např. u pacientů s cirhózou jater dávkou 1 tableta Isoptinu 40 mg 2 – 3 krát denně).
Tablety se polykají celé, bez cucání nebo žvýkání, s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe při jídle nebo krátce po něm.

Upozornění

Léčba přípravkem Isoptin by měla být v pravidelných intervalech monitorována lékařem (zejména u pacientů v konečném stádiu selhání ledvin). V závislosti na individuálních vlastnostech pacienta může přípravek ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat za zvýšených bezpečnostních podmínek. To platí zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky nebo při změně léčby a rovněž při současné konzumaci alkoholu.
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20, 50 a 100 potahovaných tablet.

Datum poslední revize textu
5.3.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.