Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták DIPROSALIC

Humánní léčivý přípravek

DIPROSALIC

mast
(betamethasoni dipropionas/acidum salicylicum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Diprosalic a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diprosalic používat
 3. Jak se přípravek Diprosalic používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Diprosalic uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Diprosalic a k čemu se používá

Přípravek Diprosalic obsahuje dvě léčivé látky, betamethason-dipropionát a kyselinu salicylovou.
Betamethason-dipropionát je kortikosteroid, který má dlouhodobé protizánětlivé a protisvědivé účinky a zužuje cévy. Kyselina salicylová při místním použití působí měknutí zrohovatělé vrstvy a olupování ztvrdlé pokožky, má účinek tlumící růst baktérií (bakteriostatický účinek) a ničící houby (fungicidní účinek).
Přípravek Diprosalic se používá k léčbě zánětlivých projevů nadměrně zrohovatělých (hyperkeratických) a suchých dermatóz reagujících na kortikosteroidy, jako jsou lupénka (psoriáza), chronické alergické kožní záněty (chronická atopická dermatitida), svědivý zánět kůže (lichen simplex chronicus), kožní onemocnění neznámého původu (lichen planus), povrchové záněty kůže (včetně numulárního ekzému, ekzému rukou a ekzematózní dermatitidy), dishydróza (pomfolyx), zánět kůže hlavy se zvýšenou tvorbou kožního mazu (seboroická dermatitida kštice), běžná kožní onemocnění (ichthyosis vulgaris a ostatní typy ichtyóz).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diprosalic používat

Nepoužívejte přípravek Diprosalic

 • jestliže jste alergický(á) na betamethason, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při infekčních onemocněních bakteriálního, virového či mykotického původu a při postvakcinační reakci,
 • u dětí do 1 roku věku.

Upozornění a opatření

 • Před použitím přípravku Diprosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diprosalic je zapotřebí:

 • jestliže se při léčbě přípravkem Diprosalic vyskytne podráždění nebo zvýšená citlivost kůže,
 • měla by být léčba přerušena,
 • v případě infekce je třeba zahájit odpovídající léčbu,
 • při místní aplikaci přípravků, které obsahují kortikosteriody, se může, zejména u malých dětí,
 • objevit kterýkoli z nežádoucích účinků pozorovaný při jejich podávání přímo do krevního
 • oběhu,
 • v případech, kdy jsou léčeny větší plochy kůže nebo je podáván okluzivní obvaz, se zvyšuje
 • celkové vstřebávání kortikosteroidů nebo kyseliny salicylové do krevního oběhu,
 • při déletrvající léčbě, zejména u dětí, je nutná pravidelná kontrola u lékaře,
 • pokud kůže nadměrně vysychá nebo se vyvine zvýšené podráždění, musí se léčba přerušit,
 • přípravek není určen pro použití v očním lékařství, nesmí se dostat do kontaktu s očima
 • a sliznicemi.

Děti a dospívající
Přípravek Diprosalic se nesmí používat u dětí do 1 roku věku.
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Diprosalic
U přípravku Diprosalic nejsou dosud interakce známé.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
U žen v průběhu těhotenství by se měl přípravek používat v menších dávkách, po krátkou dobu, a to pouze tehdy, když prospěch léčby převýší potenciální riziko pro plod.
Při kojení je nutno buď ukončit používání léku, nebo přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Diprosalic nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

3. Jak se přípravek Diprosalic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tenká vrstva přípravku Diprosalic se nanáší na kůži dvakrát denně (ráno a večer) tak, aby byla pokryta celá postižená oblast. U některých nemocných lze dosáhnout vyhovujícího účinku i při méně častém podávání.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Diprosalic, než jste měl(a)

Přípravek Diprosalic by měl být používán v dávkách předepsaných lékařem. Pokud omylem aplikujete větší množství léku nebo jej budete používat po delší dobu, než je předepsáno, kontaktujte svého lékaře. Pokud omylem přípravek Diprosalic polknete, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Diprosalic
Pokud zapomenete použít dávku léku tak, jak je předepsáno, aplikujte ji ihned, jakmile je to možné, a pak se opět vraťte k pravidelnému dávkovacímu schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Diprosalic
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při léčbě se mohou vyskytnout, stejně jako při místní aplikaci jiných přípravků obsahujících kortikosteroidy, následující nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu: svědění, podráždění a suchost kůže, zvýšené ochlupení (hypertrichóza), trudovitost (akneformní erupce), snížená pigmentace (hypopigmentace), zánět kůže v okolí úst (periorální dermatitida) a alergická kontaktní dermatitida, macerace (změknutí) kůže, úbytek kůže (kožní atrofie), trhlinky v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), pupínky obsahující zrohovatělou kůži (potničky, miliaria) pálení v místě aplikace zánět vlasového míšku (folikulitida), infekce.
Při aplikaci uzavřených (okluzivních) obvazů se zvyšuje pravděpodobnost výskytu změknutí (macerace) kůže, sekundární infekce, úbytku kůže (kožní atrofie), trhlinek v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), a pupínků obsahujících zrohovatělou kůži (potničky, miliaria).


Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Děti a dospívající, kteří užívají Diprosalic, musí být pod pravidelnou kontrolou lékaře, protože léčivá látka betamethason-dipropionát se vstřebává kůží do krevního oběhu a může ovlivnit růst a následně vést k porušení funkce nadledvin.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Diprosalic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Diprosalic obsahuje
Léčivými látkami jsou betamethasoni dipropionas 0,64 mg (betamethasonum 0,5 mg) v 1 g
masti a acidum salicylicum 30 mg v 1 g masti.
Pomocnými látkami jsou tekutý parafin a bílá vazelína.


Jak přípravek Diprosalic vypadá a co obsahuje toto balení
Hladká, homogenní téměř bílá mast bez cizorodých částic.
Velikost balení: 15 g, 30 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
Nizozemsko


Výrobce
Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den Berg, Belgie

Tento příbalový leták byl naposledy revidován 25.6.2014.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.