Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták DIACORDIN 240 SR

Humánní léčivý přípravek

DIACORDIN 240 SR


(Diltiazemi hydrochloridum)
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Diacordin 240 SR a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 240 SR užívat
 3. Jak se přípravek Diacordin 240 SR užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Diacordin 240 SR uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek DIACORDIN 240 SR a k čemu se používá

Hlavní účinek diltiazem hydrochloridu (účinné látky přípravku Diacordin 240) spočívá v rozšíření tepen zásobujících srdeční sval, což má za následek lepší zásobení srdce kyslíkem a zpomalení srdeční akce. Diltiazem hydrochlorid rovněž snižuje krevní tlak.
Přípravek Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky.
Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě vysokého krevního tlaku.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIACORDIN 240 SR užívat

Neužívejte přípravek DIACORDIN 240 SR:

 • jestliže jste alergický(á) na diltiazem nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud máte příliš nízký krevní tlak (horní hodnota tlaku nižší nežli 90).
 • pokud trpíte jakýmkoliv srdečním onemocněním spojeným s poruchami rytmu (tzv. arytmie), které nemáte
 • léčeno zavedeným kardiostimulátorem.
 • při komplikovaném srdečním infarktu.
 • při srdečním selhání (stav, kdy srdce není schopno dostatečně pumpovat krev).
 • v těhotenství nebo při kojení.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.


Upozornění a opatření:
Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin, budete muset během léčby v pravidelných intervalech podstoupit laboratorní vyšetření funkcí ledvin a jater.
Děti a dospívající
Přípravek DIACORDIN 240 SR by neměly užívat děti do 18 let věku, neboť s užíváním přípravku u dětí nejsou zkušenosti.


Další léčivé přípravky a přípravek Diacordin 240 SR
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užíva, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Diacordin 240 SR.


Přípravek Diacordin 240 SR může ovlivnit účinek

 • některých léků na poruchy srdeční činnosti (léky obsahující diisopyramid, prokainamid, chinidin, digoxin)
 • některých leků na vysoký krevní tlak, protože může dojít k nebezpečnému poklesu krevního tlaku,
 • některých léků určených k léčbě vředů žaludku a dvanácterníku (léky obsahující cimetidin a ranitidin),
 • některých léků používaných při angině pectoris,
 • některých léků používaných při zvýšené hladině krevních tuků (lovastatin, sivmastatin, atrovastatin)

Přípravek DIACORDIN 240 SR s jídlem a pitím
Přípravek DIACORDIN 240 SR se může užívat nezávisle na jídle a pití.
Tobolky polykejte celé, zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny.


Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek DIACORDIN 240 SR se nesmí podávat během těhotenství a kojení.
Pokud je nezbytné podat přípravek DIACORDIN 240 SR kojící matce, je nutné kojence před zahájením léčby převést na náhradní výživu.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek DIACORDIN 240 SR může ovlivnit Vaši pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).
Tuto činnost byste měli vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.


Přípravek DIACORDIN 240 SR obsahuje sacharosu
Tento přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek DIACORDIN 240 SR užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.
Přesné dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Dávkování se přizpůsobuje individuálně každému nemocnému.
Obvykle se užívá 1 tobolka (240 mg) jednou denně.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku DIACORDIN 240 SR je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Jestliže jste užil(a) více přípravku DIACORDIN 240 SR, než jste měl(a)
Neužívejte víc tablet, než kolik Vám předepsal lékař.
Známky předávkování jsou zpomalení srdeční akce, pokles krevního tlaku provázený mdlobami, srdeční selhání, často doprovázené pocitem dušnosti.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DIACORDIN 240 SR
Jestliže zapomenete užít přípravek DIACORDIN 240 SR, užijte obvyklou dávku hned, jakmile si vzpomenete.
Následující dávku užijte v obvyklém čase. V případě, že se blíží čas užití další předepsané dávky, opomenutou dávku vynechejte a užijte až následující běžnou dávku (danou dávku nezvyšujte!). Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DIACORDIN 240 SR
Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku DIACORDIN 240 SR, i když se budete cítit lépe.


4. Možné nežádoucí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Diacordin 240 SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání léčivé látky diltiazem (léčivá látka přípravku Diacordin 240 SR) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Časté (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100): bolesti hlavy, závratě, pocity na zvracení, zácpa, průjem, sucho v ústech, kožní vyrážky, otoky kotníků nebo nohou, zvýšení jaterních testů, periferní edém (otok nohy, edém kotníku).


Méně časté (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000): nespavost, slabost, únava.
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): zpomalení srdeční činnosti pod 50 úderů za minutu, poruchy srdečního rytmu až zástava srdce, srdeční selhání, zvětšení dásní (po vysazení léku obvykle odezní), mapovité červené skvrny na kůži.
Během léčby musíte být pod pravidelným lékařským dohledem.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek DIACORDIN 240 SR uchovávat:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. Obsah balení a další informace:

Co přípravek DIACORDIN 240 SR obsahuje:
Léčivou látkou je: Diltiazemi hydrochloridum 240 mg v 1 tvrdé tobolce s prodlouženým uvolňováním.
Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr, povidon, sacharosa, ethylcelulosa, mastek, disperze ethylcelulosy 30%, dibutyl-sebakát, oxid titaničitý, želatina, žlutý oxid železitý.


Jak přípravek DIACORDIN 240 SR vypadá a co obsahuje toto balení:
Želatinové tobolky se žlutou vrchní částí a bílou spodní částí, obsahující bílý nebo téměř bílý mikrogranulát.
Velikost balení: 30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika


Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
30.7.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.