Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták NEOSEPTOLETE DUO MENTHOL

Humánní léčivý přípravek

Neoseptolete duo menthol

pastilky
benzocainum a cetylpyridinii chloridum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovým letákem nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Neoseptolete duo menthol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete duo menthol užívat
 3. Jak se přípravek Neoseptolete duo menthol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Neoseptolete duo menthol uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Neoseptolete duo menthol a k čemu se používá

Otorinolaryngologikum – přípravek k léčením ušních, nosních nebo krčních onemocnění.
Pastilky působí jako lokální anestetikum (místně zmírňují bolest) a mají antimikrobiální účinek (ničí některé mikroorganismy).
Pastilky obsahují antiseptikum cetylpyridinium-chlorid, který ničí některé druhy bakterií a kvasinek a rovněž zabraňuje v určité míře množení virů. Tím zmírňuje záněty dutiny ústní a hltanu a zabraňuje rozvoji závažnějších zánětů způsobených bakteriemi. Protože cetylpyridinium-chlorid je dobře rozpustný a má malé povrchové napětí, proniká snadno i do těch částí sliznice hltanu, které jsou hůře dostupné, a zabraňuje růstu bakterií.
Benzokain je lokální anestetikum vhodné pro zmírnění bolesti při polykání, která doprovází infekce a záněty dutiny ústní a hltanu.
Pastilky neobsahují cukr, který bakterie potřebují ke svému růstu. Pastilky Neoseptolete duo menthol jsou vhodné pro diabetiky, nepůsobí vznik zubního kazu a díky složení bez cukru mají větší antiseptický účinek.


Přípravek se užívá ke zmírnění bolesti a dezinfekci:

 • při mírných infekcích ústní dutiny a hltanu (faryngitida, laryngitida),
 • při zánětech dásní a sliznice dutiny ústní (stomatitida, gingivitida),
 • pro úlevu od bolestí v krku při chřipce a nachlazení.
 • Přípravek může být užíván na doporučení lékaře ke zmírnění bolestí v krku na počátku léčby angíny.
 • Přípravek mohou užívat dospělí a děti starší než 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete duo menthol užívat

Neužívejte přípravek Neoseptolete duo menthol

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření
Podávání přípravku dětem mladším než 6 let se nedoporučuje.
Užívání vyšších než předepsaných dávek se nedoporučuje.
Diabetici by měli vzít v úvahu, že každá pastilka obsahuje 1 g maltitolu. Díky pomalému rozkladu a vstřebávání v trávicím traktu má maltitol malý vliv na hladinu cukru v krvi.

Energetická hodnota
(10 kJ/g neboli 2,4 kcal/g) maltitolu je nižší než u sacharózy.
Přípravek neužívejte bezprostředně před jídlem a současně s mlékem.
Pastilky by se neměly používat při otevřených rankách v dutině ústní, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení.
Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží během 3 dnů, obraťte se na lékaře.
Přípravek není určen pro dlouhodobou léčbu, neměl by být užíván déle než 5 dní.


Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete duo menthol
Vzájemné ovlivňování účinku přípravku Neoseptolete duo menthol a jiných přípravků není známo.
Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky.
Pokud Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že používáte Neoseptolete duo menthol.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se neužívá v těhotenství a při kojení.
Přípravek Neoseptolete duo menthol obsahuje glycerol, maltitol a mannitol, roztok maltitolu
Pastilky obsahují glycerol, který ve větším množství může vyvolat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost a průjem.
Pastilky obsahují polyoly maltitol a mannitol, které mohou ve vyšších dávkách, zvláště u dětí, vyvolat průjem.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Neoseptolete duo menthol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.


Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí a děti starší než 12 let obvykle užívají až 8 pastilek denně. Pastilka se nechá volně rozpustit v ústech každé 2 až 3 hodiny.
Děti ve věku 6 - 12 let obvykle užívají až 4 pastilky denně. Pastilka se nechá volně rozpustit v ústech každé 4 hodiny.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Neoseptolete duo menthol, než jste měl(a)
Díky nízkému obsahu léčivých látek v každé pastilce je pravděpodobnost předávkování minimální. Při požití velkého množství pastilek se mohou vyskytnout obtíže v oblasti trávicího ústrojí: nevolnost, zvracení a průjem.
V případě předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem je třeba ihned vyhledat lékaře. Před příchodem lékaře je vhodné vypít větší množství vody nebo mléka.

4. Možné nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, nežádoucí účinky se vyskytují velmi vzácně. U citlivých osob se po užití vyšších dávek, než jsou doporučené, mohou vyskytnout obtíže z podráždění žaludeční a střevní sliznice (nevolnost a zvracení).
U nemocných přecitlivělých na kteroukoli složku přípravku se může vyskytnout reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, svědění, kopřivka).
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Neoseptolete duo menthol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Neoseptolete duo menthol obsahuje
Léčivými látkami jsou benzocainum 5 mg a cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,05 mg (odp. cetylpyridinii chloridum 1 mg) v jedné pastilce.
Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, menthol, roztok maltitolu, maltitol, mannitol, glycerol, ricinový olej, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, voskové leštidlo, oxid titaničitý, patentní modř V.


Jak přípravek Neoseptolete duo menthol vypadá a co obsahuje toto balení 18 a 30 pastilek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko


Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 4.12.2013.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.