Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták ESCAPELLE

Humánní léčivý přípravek

Escapelle


1500 mikrogramů, tableta
Levonorgestrelum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

- Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékárníka.
- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Escapelle a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Escapelle užívat
 3. Jak se přípravek Escapelle užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Escapelle uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Escapelle a k čemu se používá

Přípravek Escapelle je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce.
Jedná se o tyto případy:
- Při pohlavním styku nebyla použita žádná metoda antikoncepce.
- Antikoncepční prostředek byl použit nesprávně, jako např. při protržení, sklouznutí či nesprávném použití kondomu, při prasknutí, zlomení, předčasném vynětí nebo změně polohy pesaru či diafragmy, při chybně ukončeném přerušovaném pohlavním styku (např. s výronem semene do pochvy nebo na zevní pohlavní orgány).
Přípravek Escapelle obsahuje syntetickou léčivou látku podobnou hormonu, která se jmenuje levonorgestrel. Zabraňuje početí asi 85% očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne.


Přípravek Escapelle působí pravděpodobně tak, že:

 • zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku;
 • zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno; nebo
 • zabraňuje zahnízdění již oplodněného vajíčka v děloze.


Přípravek Escapelle může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud ho užijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku Escapelle (i když se tak stane během téhož menstruačního cyklu), tableta neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Escapelle užívat

Neužívejte přípravek Escapelle

 • jestliže jste alergická na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření
Jestliže se Vás týká kterýkoli z níže uvedených stavů, poraďte se s lékařem dříve, než užijete přípravek Escapelle jako nouzový antikoncepční přípravek, protože nouzová antikoncepce pro Vás nemusí být vhodná. Váš lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce.

 • jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není účinný, pokud již těhotná jste. Jestliže již těhotná jste, přípravek Escapelle nemůže těhotenství přerušit.

Přípravek Escapelle není „potratová pilulka“.


Můžete být již těhotná, jestliže:
- se Vám menstruace opozdila o více než 5 dnů nebo jste měla neobvyklé krvácení v době očekávané menstruace
- jste měla nechráněný pohlavní styk před více než 72 hodinami, a to v průběhu téhož menstruačního cyklu.


Užití přípravku Escapelle se nedoporučuje, jestliže:

 • máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které snižuje vstřebávání léku;
 • máte závažnou poruchu jater;
 • jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu);
 • máte v anamnéze salpingitidu (zánět vejcovodu).

Předchozí mimoděložní těhotenství nebo předchozí zánět vejcovodu zvyšují riziko dalšího vzniku mimoděložního těhotenství.
Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, není pro Vás přípravek Escapelle vhodný a musíte kontaktovat svého lékaře, protože pro Vás bude vhodnější jiný typ nouzové antikoncepce.


Pokud máte obavy z pohlavním stykem přenosných onemocnění
Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem.
Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom.
Pokud z toho máte obavy, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru, personál kliniky pro plánování rodičovství nebo lékárníka o radu.


Další léčivé přípravky a přípravek Escapelle
Informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.


Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit správný účinek přípravku Escapelle, patří sem:
- barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin);
- léčivé přípravky určené k léčbě tuberkulózy (například rifampicin a rifabutin);
- léčivý přípravek k léčbě HIV infekce (ritonavir);
- léčivý přípravek k léčbě plísňových infekcí (griseofulvin);
- rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum);
- léčivý přípravek cyklosporin (potlačuje imunitní systém).


Pokud užíváte některý z výše uvedených léčivých přípravků, konzultujte užití přípravku Escapelle s lékařem nebo lékárníkem.


Jak často můžete přípravek Escapelle užít
Přípravek Escapelle užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce.
Pokud přípravek Escapelle použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).
Přípravek Escapelle nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo personál kliniky pro plánování rodičovství Vám může podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než tento přípravek užijete.


Těhotenství
Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná.
Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.
Nejsou důkazy o tom, že by přípravek Escapelle mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud přípravek Escapelle užijete tak, jak je zde popsáno. Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud se u Vás po užití přípravku Escapelle objeví silná bolest břicha nebo pokud se u Vás již dříve mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve.


Kojení
Velmi malé množství léčivé látky tohoto přípravku se může objevit v mateřském mléce. To není považováno pro kojence za škodlivé, ale pokud máte obavy, můžete užít tabletu ihned po kojení, vyvarovat se kojení po užití levonorgestrelu, poté odsávat mléko odsávačkou následujících 6 hodin po užití přípravku Escapelle a toto mléko znehodnotit. Tímto způsobem můžete snížit množství léčivé látky, které dítě může požít s mateřským mlékem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Escapelle ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně, pokud pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje.


Přípravek Escapelle obsahuje laktosu
V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (latkosy) je třeba vzít v úvahu, že jedna tableta přípravku Escapelle obsahuje 142,5 mg monohydrátu laktosy.
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než tento léčivý přípravek užijete.


3. Jak se přípravek Escapelle užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tabletu užijte co nejdříve, nejlépe do 12 hodin, ale ne později než do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku. Přípravek Escapelle můžete užít kdykoli během menstruačního cyklu za předpokladu, že již nejste těhotná nebo si myslíte, že nemůžete být těhotná. Tabletu nežvýkejte, ale polkněte tabletu celou a zapijte ji vodou. S užitím tablety neotálejte. Tableta je tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete.
Pokud již užíváte pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, můžete pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu..
Pokud máte další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku Escapelle (i když ho budete mít během stejného menstruačního cyklu), tableta neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění.


Použití u dětí a dospívajících
Použití tohoto přípravku se nedoporučuje u dětí. Jsou dostupné velmi omezené údaje u žen do 16 let věku.
Pokud je Vám méně než 16 let, musíte navštívit svého lékaře nebo kliniku pro plánování rodičovství, abyste získala nouzovou antikoncepci.


Co dělat v případě zvracení
V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití tablety zvracela, musíte ihned užít další tabletu.


Po užití přípravku Escapelle
Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Escapelle a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby příští menstruace užít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek Escapelle nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat.
Po užití přípravku Escapelle se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby zjistil, zda přípravek Escapelle fungoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.
Váš lékař Vás může také informovat o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější v zabránění otěhotnění.
Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se v období bez tablet menstruace, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná.


Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Escapelle
Po užití přípravku Escapelle bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí, nebo se v době očekávané menstruace dostaví “neobvyklé“ krvácení nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem.


Jestliže jste užila více přípravku Escapelle, než jste měla
Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat nevolnost, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 10):
Nevolnost (nauzea);
Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení;
Můžete mít bolest v podbřišku;
Únava;
Bolest hlavy.


Časté (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10):
Zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě zvracení“.
Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo špinění během dalšího menstručního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře.
Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem, závrať.


Velmi vzácné účinky (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10000):
Vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, pánevní bolest, bolestivá menstruace.Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Escapelle uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Escapelle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použit. do“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Escapelle obsahuje
Léčivou látkou je levonorgestrel. Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1 500 mikrogramů.
Pomocnými látkami jsou:
Kukuřičný škrob,
Bramborový škrob,
Koloidní bezvodý oxid křemičitý,
Magnesium-stearát,
Mastek,
Monohydrát laktosy.


Jak přípravek Escapelle vypadá a co obsahuje toto balení
Tableta: téměř bílé, ploché, tablety o průměru 8 mm, na jedné straně vyraženo „G00“.
Balení jedna tableta v PVC/Al blistru a papírové krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103, Budapešť,
Maďarsko


Výrobci
Bayer Weimar GmbH und Co KG,
Döbereinerstrasse 20, D-99427 Weimar, Německo
Stránka 6 z 7nebo
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103, Budapešť,
Maďarsko

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 03/2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.