Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták STREPSILS COOLING MINT

Humánní léčivý přípravek

STREPSILS COOLING MINT

STREPSILS COOLING MINT

Pastilky

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Strepsils Cooling Mint musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Strepsils Cooling Mint a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Cooling Mint užívat
 3. Jak se Strepsils Cooling Mint užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Strepsils Cooling Mint uchovávat
 6. Další informace

 

 

1. CO JE STREPSILS COOLING MINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivé látky obsažené v pastilkách Strepsils Cooling Mint, dichlórbenzenmetanol a amylmetakresol, mají antiseptické účinky a ničí bakterie způsobující bolesti v krku a záněty v ústní dutině.

Přípravek obsahuje xylitol, který potáhne sliznici hrdla a poskytuje chladivý mentolový pocit a významný tišící účinek zmírňující bolest. Zaručí po celém hrdle, v nose a ústech okamžitý chladivý pocit ihned po rozpuštění v ústech.

Pastilky Strepsils Cooling Mint se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPSILS COOLING MINT UŽÍVAT

Neužívejte Strepsils Cooling Mint

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku Strepsils Cooling Mint.

Přípravek není určen dětem do 12 let.

 

Zvláštní opatrnosti při použití Strepsils Cooling Mint je zapotřebí

- jestliže máte cukrovku, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku se svým lékařem.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současném užívání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Další interakce (tj. ovlivnění účinků současně užívaných léků) nejsou známy.

 

Užívání Strepsils Cooling Mint s jídlem a pitím

Nedoporučuje se užívat pastilky během jídla.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy.

 

Důležité informace o některých složkách Strepsils Cooling Mint

Jedna pastilka Strepsils Cooling Mint obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy. Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy. Pastilky Strepsils Cooling Mint nejsou vhodné pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktosy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).

 

3. JAK SE STREPSILS COOLING MINT UŽÍVÁ

Vždy užívejte Strepsils Cooling Mint přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

každé 2-3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Děti od 12 let:

každé 2-3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Maximálně 8 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti:

Není nutné snížit dávkování.

 

Přípravek není určen dětem do 12 let.

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Přípravky jsou určeny ke krátkodobé léčbě, léčba by neměla trvat déle než 2-3 týdny (při delším užívání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflory a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů).

 

Jestliže jste užil(a) více Strepsils Cooling Mint, než jste měl(a)

Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Strepsils Cooling Mint nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pastilky jsou obvykle dobře snášeny, v ojedinělých případech se mohou vyskytnout bolestivé projevy na jazyku.

Ve výjimečných případech se objevuje přecitlivělost, která se může projevovat jako kožní vyrážka, pocit pálení v ústech, horečka, průjem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK STREPSILS COOLING MINT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.

Strepsils Cooling Mint nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Strepsils Cooling Mint obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg a amylmetacresolum 0,6 mg.

 • Pomocnými látkami jsou: xylitol, blahovičníková silice, složené tekuté mátové aroma, levomenthol, tekuté mátové aroma, prostý sirup 67 % (sušina), tekutá glukosa (sušina).

 

Jak Strepsils Cooling Mint vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až světle žluté pastilky s charakteristickou chladivou chutí mentolu a s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky, uložené v blistru a krabičce nebo v tubě.

Velikost balení: 10, ,16, 24 a 36 pastilek

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velká Británie

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 3.3.2010

 

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.