Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PENTOMER RETARD 400 MG

Humánní léčivý přípravek

PENTOMER RETARD 400 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním
(Pentoxifyllinum)
Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek PENTOMER RETARD a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PENTOMER RETARD užívat
  3. Jak se přípravek PENTOMER RETARD užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Uchovávání přípravku PENTOMER RETARD
  6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PENTOMER RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pentoxifylin, léčivá látka přípravku, zlepšuje průtokové vlastnosti krve tím, že zvyšuje deformabilitu (schopnost měnit tvar) červených krvinek, potlačuje shlukování červených krvinek a krevních destiček a snižuje vazkost krve. Tím se zlepší krevní oběh a vyživování tkání v místech zhoršeného průtoku krve. Při léčbě poruch prokrvení dolních končetin se zmírňují klidové bolesti a noční křeče v lýtkách, při chůzi pak ujde pacient bez bolesti delší vzdálenost.
Přípravek užívají dospělí a mladiství s tělesnou hmotností nad 50 kg při léčbě ischemické choroby dolních končetin, t.j. jejich nedostatečného prokrvení vzniklého na podkladě obliterující aterosklerózy (kornatění tepen s ucpáváním jejich průsvitu), cukrovky nebo zánětu cév, a to ve stadiu klaudikací (kulhání) i poškození tkání z nedostatku jejich výživy. Dále se přípravek užívá k léčbě angioneuropatií (funkčně podmíněných onemocnění cév se zúžením jejich průsvitu) jako jsou Raynaudova choroba a akrocyanóza (modravé zbarvení končetin) a při léčbě poruch prokrvení mozku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PENTOMER RETARD UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PENTOMER RETARD, jestliže jste přecitlivělý(á) na pentoxifylin, nebo na jiné metylxantiny (např. kofein, teofylín) nebo na další složky přípravku PENTOMER RETARD.
Přípravek rovněž nesmějí užívat nemocní s čerstvým srdečním infarktem a s výraznými krvácivými stavy.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PENTOMER RETARD je zapotřebí, jestliže trpíte těžkou sklerózou koronárních (srdečních) nebo mozkových tepen nebo sníženou funkcí ledvin. V takových případech můžete přípravek užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů, které posoudí lékař.

Užívání přípravku PENTOMER RETARD s jídlem a pitím
Tablety se polykají nerozkousané po jídle a zapíjejí se sklenicí vody.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Během těhotenství se smí přípravek užívat pouze, pokud je to nezbytně nutné a pokud jeho přínos pro matku převáží nad případným rizikem pro plod.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V období kojení lze přípravek užívat pouze, pokud je to nezbytně nutné, protože léčivá látka přípravku přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku PENTOMER RETARD:
Po vstřebání léčivé látky může dojít k vyloučení potahu tablety stolicí. Uvolňování léčivé látky tím není ovlivněno. Přípravek PENTOMER RETARD 600 mg obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku PENTOMER RETARD a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte PENTOMER RETARD. Než začnete současně s užíváním přípravku PENTOMER RETARD užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem.

Pentoxifylin může zesílit účinky léčiv snižujících srážlivost krve a léčiv snižujících krevní tlak. U diabetiků léčených inzulínem nebo perorálními antidiabetiky může dojít ke zvýšení jejich hypoglykemizujícího účinku (schopnosti snižovat hladinu cukru v krvi).

3. JAK SE PENTOMER RETARD UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí a mladiství s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg obvykle 1 tabletu přípravku PENTOMER RETARD 400 mg 3krát denně nebo 1 tabletu přípravku PENTOMER RETARD 600 mg 2krát denně. Pokud trpíte výrazně sníženou funkcí ledvin nebo nízkým či kolísavým krevním tlakem, lékař Vám upraví dávkování podle potřeby. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku PENTOMER RETARD je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku PENTOMER RETARD, než jste měl(a),
nebo při náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PENTOMER RETARD,
nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i PENTOMER RETARD nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Níže jsou nežádoucí účinky rozděleny podle toho, který orgánový systém postihují.

Gastrointestinální poruchy:
Při léčbě pentoxifylínem se mohou často vyskytnout nežádoucí účinky v oblasti trávicího traktu (např. nevolnost, zvracení, pocit plnosti, tlak v žaludku, průjem).

Poruchy nervového systému:
Příležitostně se mohou vyskytnout závratě a bolesti hlavy.

Srdeční poruchy:
Zřídka dochází k poklesu krevního tlaku, angině pectoris, srdečním arytmiím a návalům

Poruchy imunitního systému:
Zřídka dochází k alergickým reakcím, jako je svědění, zarudnutí kůže a kopřivka.
Ojediněle byly pozorovány velmi těžké alergické reakce vyskytující se několik minut po podání (angioneurotický edém, spazmus bronchů, anafylaktický šok).

Poruchy jater a žlučových cest:
Ojediněle může dojít k městnání žluči (intrahepatální cholestáza) a k vzestupu jaterních enzymů (transamináz a alkalických fosfatáz).

Poruchy krve a lymfatického systému:
Ojediněle byl pozorován výskyt krvácení (kůže, sliznice, žaludek, střevo).
Ojediněle byla také pozorována trombocytopénie (snížení počtu krevních destiček, které jsou zodpovědné za srážení krve) a aplastická anémie (snížení počtu červených krvinek z útlumu kostní dřeně). Proto by měl být pravidelně kontrolován krevní obraz.

Jestliže se u vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků: otok obličeje, rtů, víček, výrazné dýchací obtíže, mdloby nebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě kontaktujte lékaře.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PENTOMER RETARD

Pentomer retard 400 mg:
Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Pentomer retard 600 mg:
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PENTOMER RETARD obsahuje
Léčivou látkou přípravku je pentoxifyllinum 400 mg nebo 600 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Pomocné látky

PENTOMER RETARD 400 mg:
Povidon 360, granulovaný methakrylátový kopolymer RS, mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, makrogol 6000, polyakrylátová disperze 30%, oxid titaničitý (E171).

PENTOMER RETARD 600 mg:
Mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6000, polyakrylátová disperze 30% ftalát hypromelosy, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek PENTOMER RETARD vypadá a co obsahuje toto balení

PENTOMER RETARD 400 mg
Bílé, oválné, podlouhlé, potahované tablety s rýhou na obou stranách, délka 18,4 mm, šířka 7,8 mm, uvnitř bílé jádro. Rýha není určena k dělení tablet.

PENTOMER RETARD 600 mg
Bílé, oválné, podlouhlé, potahované tablety s rýhou na obou stranách, délka 20 mm, šířka 9,5 mm, uvnitř bílé jádro. Rýha není určena k dělení tablet.

Velikost balení: 20, 50 nebo 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo.

Datum poslední revize textu:
27.7.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.