První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ACCUPRO 5 - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

ACCUPRO 5

potahované tablety
quinaprilum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek ACCUPRO a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACCUPRO užívat
 3. Jak se přípravek ACCUPRO užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ACCUPRO uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ACCUPRO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku ACCUPRO – chinapril patří do skupiny tzv. ACE inhibitorů. Chinapril potlačuje v těle tvorbu látek, které se podílejí na zvyšování krevního tlaku. Usnadňuje srdeční činnost, brání zesílení srdeční stěny, a tím zlepšuje zásobování srdečního svalu kyslíkem.
Přípravek ACCUPRO se užívá při léčbě zvýšeného krevního tlaku a srdeční slabosti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ACCUPRO UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ACCUPRO

 • Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
 • Jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe vyvarovat se užívání chinaprilu v časném období těhotenství – viz část těhotenství).
 • Jestliže trpíte stavem zvaným angioedém v souvislosti s dřívější léčbou jinými ACE inhibitory.
 • Jestliže trpíte stavem, kdy je zhoršen výtok krve z Vašeho srdce do těla.
 • Jestliže máte diabetes (cukrovku) a užíváte aliskiren.
 • Jestliže trpíte poškozením ledvin a užíváte aliskiren

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ACCUPRO je zapotřebí
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět.
Lékař vám doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku ACCUPRO není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek ACCUPRO nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod těhotenství.

 • Jestliže trpíte alergií nebo průduškovým astmatem.
 • Jestliže trpíte nízkým krevním tlakem. Jestliže trpíte zhoršenou funkcí jater.
 • Jestliže docházíte na hemodialýzu, odlišná hemodialyzační membrána může být potřebná.
 • Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.
 • Jestliže se u Vás vyskytl otok podkožní tkáně či střevní sliznice.
 • Jestliže máte desenzibilizační léčbu k prevenci alergie na vosy, mravence a včely.
 • Jestliže máte cévní onemocnění kolagenu – např. systémový lupus erytematodes.
 • Jestliže máte neslanou dietu.
 • Jestliže trpíte přetrvávajícím kašlem.

Informujte svého lékaře u plánovaných operací či anestézie, že užíváte přípravek ACCUPRO. Neužívejte potravinové doplňky s obsahem draslíku nebo náhrady soli obsahující draslík.
Informujte svého lékaře o lécích, které také užíváte: tetracyklin (antibiotikum), protože chinapril může snižovat jeho účinnost; diuretika (močopudné tablety), které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku; přípravky obsahující draslík (včetně náhražek soli, které často nahrazují draslík), protože draslík může zvýšit výše uvedenou očekávanou hladinu; lithium (pomáhá léčit výkyvy nálad a těžké deprese), protože může být zvýšena hladina lithia; nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen, piroxikam, protože mohou snižovat účinnost chinaprilu; injekční zlato, protože může způsobit snížený krevní tlak, či zvracení; alopurinol (užívaný k léčbě dny), který zvyšuje riziko výskytu poruchy krve – leukopenie (snížení počtu bílých krvinek); prokainamid (užívaný k léčbě nepravidelného srdečního tepu) a cytostatika, např. merkaptopurin, protože zvyšují riziko leukopenie; imunosupresivní léky, např. azathioprin, cyklosporin a kortikoidy, např. prednizolon, hydrokortizon, protože zvyšují riziko leukopenie; alkohol a barbituráty (léky na spaní), např.fenobarbital, tricyklická antidepresiva, např. amitryptylin nebo neuroleptika, např. haloperidol, které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku; narkotika (používaná k léčbě středně silné nebo silné bolesti), např. diamorfin, morfin, pethidin, protože mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku; antacida (užívaná k léčbě špatného trávení a pálení žáhy) např. hydroxid hlinitý, dimetikon, protože mohou snižovat účinnost chinaprilu. aliskiren u diabetických pacientů (s cukrovkou) a pacientů s poškozením ledvin, protože by mohlo dojít ke změnám funkce ledvin

Užívání přípravku ACCUPRO s jídlem a pitím
Během léčby není vhodné požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Těhotenství Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku ACCUPRO není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek ACCUPRO nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem ACCUPRO vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí Váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek ACCUPRO může, zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě a závrati, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Důležité informace o některých složkách přípravku ACCUPRO
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PŘÍPRAVEK ACCUPRO UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a podle informací uvedených na obalu přípravku. Pokud nerozumíte pokynům nebo pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety se polykají a zapíjí se vodou.

Obvyklé dávkovací schéma je uvedeno níže:
Vysoký krevní tlak – doporučená zahajovací dávka je 10 nebo 20 mg jedenkrát denně. V případě potřeby může lékař tuto dávku zvýšit na 20 – 40 mg, obvykle podávané jako jedna dávka nebo rozděleně ve dvou dávkách. U pacientů léčených diuretiky (močopudné tablety) je doporučená počáteční dávka 5 mg jedenkrát denně. Poté může být dávka přípravku postupně zvýšena.
Městnavé srdeční selhání – obvyklá zahajovací dávka je 5 mg jedenkrát nebo dvakrát denně. Poté Vám lékař zvýší dávku na (maximálně) 40 mg denně, podávanou jako jednu nebo dvě dávky. Příležitostně někteří pacienti potřebují vyšší dávkování než je uvedeno výše.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin
Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg nebo 5 mg podle závažnosti poškození ledvin. O změně dávky rozhodne lékař.

Použití u dětí
Dětem se podávání chinaprilu nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACCUPRO, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a (nebo kdokoli jiný) více tablet přípravku ACCUPRO, než Vám lékař doporučil, vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ACCUPRO
Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezměte si ji okamžitě, jakmile si to uvědomíte, pokud nenastal čas pro další dávku. Nikdy neužívejte dvojitou dávku. Pokračujte v následující dávce ve stanovený čas.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ACCUPRO
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i přípravek ACCUPRO vyvolat nežádoucí účinky, i když se nemusí projevit u každého.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z uvedených nežádoucích účinků, vysaďte přípravek a okamžitě to sdělte lékaři nebo vyhledejte příjmové oddělení nejbližší nemocnice.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou bolest hlavy, závratě, kašel, únava, rýma, nevolnost, zvracení a bolest svalů.
Hlášené nežádoucí účinky dle četnosti výskytu
Časté nežádoucí účinky ( postihují 1–10 pacientů ze 100) zahrnují: zvýšená hladina draslíku, nespavost, závratě, bolest hlavy, pocit brnění, nízký krevní tlak, kašel, zánět nosohltanu, dušnost, rýma, průjem, zvracení, nevolnost, porucha trávení, bolesti břicha, bolesti zad, bolesti svalů, bolest na prsou, únava, laboratorní změny
Méně časté nežádoucí účinky ( postihují 1–10 pacientů z 1000) zahrnují: nervozita, deprese, zmatenost, nespavost, mozková příhoda, tupozrakost, závratě, hučení v uších, bušení srdce, angina pectoris, zvýšení tepové frekvence, infarkt myokardu, rozšíření cév, zánět nosních dutin, infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, sucho v ústech nebo krku, nadýmání, vyrážka, zvýšené pocení, otok podkoží, porucha funkce ledvin, infekce močových cest, impotence, horečka, otoky
Vzácné nežádoucí účinky ( postihují 1–10 pacientů z 10000) zahrnují: porucha rovnováhy, krátkodobá ztráta vědomí, zápal plic, změna chuti, zácpa, zánět jazyka, kopřivka, závažná kožní reakce, zánětlivé onemocnění kůže
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují: rozmazané vidění, neprůchodnost střev, otok střevní sliznice, vyrážka podobná lupénce
Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: změny laboratorních výsledků cévní mozková příhoda pokles krevního tlaku při změně polohy zůžení průdušek zánět slinivky porucha žlučových cest závažné kožní reakce citlivost na světlo ztráta vlasů
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ACCUPRO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek ACCUPRO nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACCUPRO obsahuje
Léčivou látkou je quinaprilum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5, 10 nebo 20 mg quinaprilum ve formě quinaprili hydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou Těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, monohydrát laktosy, želatina, krospovidon, magnesium-stearát, oxid titaničitý (E171), hyprolosa, hydroxypropyl­methylcelulosa, makrogol 400, kandelilový vosk.

Jak přípravek ACCUPRO vypadá a co obsahuje balení
Accupro 5 – bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách a vyraženým kódem „5“ na obou stranách v opačném směru.
Accupro 10 – bílé, trojúhelníkovité, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým kódem „10“ na jedné straně a půlicí rýhou na obou stranách.
Accupro 20 – bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým kódem „20“ na druhé straně.
Půlící rýha slouží k dělení tablety na dvě stejné dávky.
Velikosti balení: 10 (pouze Accupro 10), 30, 50, 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer, spol s r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
3.7.2013

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.