První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

STOPEX 30 MG TABLETY - příbalový leták

STOPEX 30 MG TABLETY Humánní léčivý přípravek

Stopex 30 mg tablety

tablety
dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší během 7 dnů od začátku léčby u dospělých nebo 3 dnů od začátku léčby u dětí ve věku 6–12 let, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Stopex a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stopex užívat
 3. Jak se Stopex užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Stopex
 6. Další informace

1. CO JE STOPEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Stopex se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle. Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek.
Přípravek Stopex mohou užívat děti od 6 let a dospělí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPEX UŽÍVAT

Neužívejte Stopex:

 • jestliže jste přecitlivělý(á), alergický(á) na léčivou látku dextromethorphan nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Stopex
 • jestliže máte kašel s hojným odkašláváním hlenu
 • jestliže trpíte rizikem rozvoje selhání dýchacího systému ( dušnost, sípavé dýchání)
 • jestliže máte průduškové astma
 • jestliže pro léčbu deprese užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) a 2 týdny po skončení této léčby
 • u dětí mladších 6-ti let
 • jestliže máte závažné onemocnění jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stopex je zapotřebí:

 • jestliže trpíte jaterním onemocněním, můžete přípravek užívat pouze na základě výslovného doporučení lékaře

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.
Přípravek Stopex neužívejte v posledních třech měsících těhotenství. O užívání přípravku v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství se vždy poraďte s lékařem. Přípravek Stopex neužívejte během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Stopex může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stopex a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Jde především o jiné léky proti kašli (přípravky podporující vykašlávání hlenů, tzv. expektorancia), léky se zklidňujícím či tlumivým účinkem (např. diazepam) a léky na deprese.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE STOPEX UŽÍVÁ

Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:

Dospělí a děti starší 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 6 – 8 hodin.
Maximální denní dávka jsou 4 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety rovnoměrně rozdělených do 3–4 jednotlivých dávek.
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dnů. Pokud se Vaše příznaky během této doby nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte svého lékaře.

Děti od 6-ti do 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 12 hodin.
Maximální denní dávka jsou 2 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety rovnoměrně rozdělených do 2 jednotlivých dávek.
Bez porady s lékařem nepodávejte dítěti déle než 3 dny. Pokud se příznaky během této doby nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) větší dávku, než jste měl(a):
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku je nutné se poradit s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopex:
Pokud zapomenete užít (podat dítěti) dávku ve stanovenou dobu, vezměte ji (podejte ji dítěti) okamžitě, jakmile si vzpomenete, interval mezi dávkami ale nezkracujte a neměňte dávku (tj. nezvyšujte počet tablet).

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je při doporučeném dávkování obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky jsou vzácné. Mohou se vyskytovat závratě, ospalost, trávící problémy, bronchospasmus (zúžení průdušek projevující se ztíženým dýcháním nebo dechovými obtížemi) a alergické kožní reakce (kožní vyrážka, zčervenání, otok).
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPEX

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Stopex obsahuje:
Stopex 30 mg tablety: léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 30 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, mannitol, mikrokrystalická celulosa.

Jak přípravek Stopex vypadá a co obsahuje toto balení:
Stopex 30 mg tablety: bílá až téměř bílá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné a s vyraženým označením D 30 na druhé straně.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky. Stopex: jedno balení obsahuje 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 9.11.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.