První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FLORSALMIN - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Florsalmin

Koncetrát pro přípravu kloktadla

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Florsalmin musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Florsalmin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Florsalmin používat
 3. Jak se přípravek Florsalmin používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Florsalmin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLORSALMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek pro symptomatickou léčbu zánětlivých onemocnění dutiny ústní, dásní a hltanu, a k potlačení zápachu z úst. Přípravek se dále může užívat jako podpůrná léčba při antibiotické léčbě angíny (ve formě kloktání) a po chirurgických výkonech v dutině ústní (ve formě výplachů dutiny ústní)..
Přípravek mohou používat dospělí.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLORSALMIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Florsalmin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na šalvěj nebo na kteroukoli další složku přípravku Florsalmin.

Zvláštní opatrnosti při použiti Florsalminu je zapotřebí
Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje a je třeba poradit se s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
O vhodnosti současného používání přípravku Florsalmin s jinými léky se poraďte s lékařem..
Přípravek Florsalmin neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti).

Používání přípravku Florsalmin s jídlem a pitím
Nepoužívejte přípravek před jídlem!

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Vzhledem k nedostatku údajů se přípravek nedoporučuje používat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu podání je možnost ovlivnění při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů nepravděpodobná.
Důležité informace o některých složkách přípravku Florsalmin
Přípravek obsahuje 60% ethanol.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLORSALMIN POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Florsalmin přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nedoporučí-li lékař jinak, přípravek se používá ke kloktání nebo vyplachování ústní dutiny 3krát (případně vícekrát) denně se zředěným roztokem (1/2 čajové lžičky = 2,5 ml přípravku se přidá do 150 ml teplé vody). Nepoužívejte před jídlem.
Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)
Poraďte se s lékařem, pokud jste užil(a) větší množství přípravku vnitřně. Předávkování se projevuje pocitem tepla, zrychlenou srdeční činností, závratí a epileptickými křečemi (záchvaty) při požití dávky odpovídající více než 15 g šalvějových listů.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Florsalmin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLORSALMIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Florsalmin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo na krabičce
za EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Florsalmin obsahuje

 • Léčivou látkou je Salviae tinctura (1 : 6,6), extrahováno ethanolem 60% (V/V) (šalvějová tinktura).
 • Pomocnou látkou je ethanol 60% obj.

Jak přípravek Florsalmin vypadá a co obsahuje toto balení
Tmavozelená kapalina silně aromatické vůně a nahořklé chuti.
Obsah 1 originálního balení přípravku: 50 ml šalvějové tinktury (1 : 6,6).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
27. 4. 2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.