Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták BLESSIN PLUS H 160/12,5 MG

Humánní léčivý přípravek

Blessin Plus H 160/12,5 mg

potahované tablety
valsartanum/hy­drochlorothia­zidum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Blessin Plus H a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Blessin Plus H užívat
 3. Jak se Blessin Plus H užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Blessin Plus H uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Blessin Plus H a k čemu se používá

Blessin Plus H obsahuje dvě léčivé látky nazývané valsartan a hydrochlorothiazid.
Obě tyto látky pomáhají léčit vysoký krevní tlak (hypertenzi).

 • Valsartan patří do skupiny léčivých přípravků známých jako „antagonisté receptoru pro angiotensin II“, které pomáhají upravit vysoký krevní tlak. Angiotensin II je látka v lidském těle, která způsobuje zúžení cév, a tím způsobuje zvýšení krevního tlaku. Valsartan působí tím, že blokuje účinek angiotensinu II. Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního tlaku.
 • Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčiv známých jako thiazidová diuretika (také známé jako léky na odvodnění). Hydrochlorothiazid zvyšuje výdej moči, čímž též snižuje krevní tlak.

Přípravek Blessin Plus H se používá na léčbu vysokého krevního tlaku, který není dostatečně upraven, pokud jsou léčivé látky užívány samostatně.
Vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž na srdce a tepny. Pokud není léčen, může poškodit krevní cévy v mozku, srdci a ledvinách a může způsobit mrtvici, srdeční selhání nebo selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko výskytu infarktu myokardu. Snížení Vašeho krevního tlaku na normální hladinu sníží riziko rozvoje těchto onemocnění.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Blessin Plus H užívat

Neužívejte Blessin Plus H:

 • jestliže jste alergický/á na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (sloučeniny chemicky příbuzné hydrochlorothi­azidu), sójový olej, arašídový olej či na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je také doporučeno vyvarovat se užívání přípravku Blessin Plus H v časném stádiu těhotenství – viz bod Těhotenství).
 • jestliže máte závažné onemocnění jater, zničené žlučovody v játrech (biliární cirhóza), vedoucí k zadržování žluči v játrech (cholestáza).
 • jestliže máte závažné onemocnění ledvin.
 • jestliže nemůžete močit (anurie).
 • jestliže jste léčeni dialýzou.
 • jestliže je hladina draslíku či sodíku ve Vaší krvi nižší než normální, či pokud je hladina vápníku ve Vaší krvi zvýšená navzdory léčbě.
 • jestliže máte dnu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte Blessin Plus H a poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Blessin Plus H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem .

 • jestliže užíváte draslík šetřící léky, draslíkové doplňky, náhradu soli obsahující draslík či jiné léky, které zvyšují hladinu draslíku v krvi, jako je například heparin. Může být potřeba, aby Váš lékař pravidelně kontroloval hladinu draslíku ve Vaší krvi.
 • jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi.
 • jestliže máte průjem či závažné zvracení.
 • jestliže užíváte vysoké dávky léků na odvodnění (diuretik).
 • jestliže máte závažné srdeční onemocnění.
 • jestliže máte nebo jste měl(a) srdeční selhání nebo jestliže jste prodělal(a) srdeční příhodu.

Dodržujte pečlivě pokyny svého lékaře. Váš lékař může také kontrolovat funkci ledvin.

 • jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny.
 • jestliže jste nedávno podstoupil(a) transplantaci ledviny.
 • jestliže trpíte hyperaldostero­nismem. To je onemocnění, při kterém tvoří nadledviny nadměrné množství hormonu aldosteronu. Pokud se Vás toto týká, není užívání přípravku Blessin Plus H doporučeno.
 • jestliže trpíte onemocněním jater či ledvin.
 • jestliže se u Vás při podávání jiných léčivých přípravků (včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu) vyskytly otoky jazyka a obličeje způsobené alergickou reakcí zvanou angioedém. Pokud se objeví tyto příznaky během užívání přípravku Blessin Plus H, přestaňte Blessin Plus H užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Přípravek Blessin Plus H už nesmíte nikdy znovu užívat. Viz bod 4 Možné nežádoucí účinky.
 • jestliže máte horečku, vyrážku či bolest kloubů, což mohou být známky systémového lupus erythematodes (SLE, což je autoimunitní choroba).
 • jestliže máte cukrovku, dnu, vysoké krevní hladiny cholesterolu nebo tuků.
 • jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na jiné léky na krevní tlak z této skupiny (antagonisté receptoru pro angiotensin II) či máte alergie nebo astma.
 • jestliže se objeví zhoršené vidění či bolest očí. To by mohly být příznaky zvýšení tlaku v oku, ke kterému může dojít po několika hodinách až týdnech užívání přípravku Blessin Plus H.

Pokud to není léčeno, může to vést až k trvalému poškození zraku. Jestliže se u Vás v minulosti projevila alergická reakce na penicilin nebo sulfonamidy, může být riziko vzniku tohoto nežádoucího účinku vyšší.

 • přípravek může způsobit zvýšenou citlivost kůže na slunci.

Děti a dospívající
Použití přípravku Blessin Plus H u dětí a dospívajících (mladších 18 let) se nedoporučuje.
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět). Podávání přípravku Blessin Plus H se nedoporučuje v časném těhotenství a po třetím měsíci těhotenství se nesmí užívat, protože může způsobit závažné poškození dítěte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Další léčivé přípravky a Blessin Plus H
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Strana 2 (celkem 9)Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je Blessin Plus H užíván společně s určitými dalšími léky.
Může být nezbytné změnit dávku, učinit jiná opatření nebo v některých případech přestat užívat jeden z léků. To se týká především následujících léků:

 • lithium, lék užívaný k léčbě některých psychiatrických chorob;
 • léky, které ovlivňují hladiny draslíku v krvi nebo jimi mohou být ovlivněny, například digoxin,
 • léčivé přípravky na kontrolu srdečního rytmu, některá antipsychotika;
 • léky, které mohou zvýšit množství draslíku ve Vaší krvi, jako jsou náhrady draslíku, náhrady
 • soli s obsahem draslíku, draslík šetřící léky, heparin;
 • léky, které mohou snížit množství draslíku ve Vaší krvi, jako jsou kortikosteroidy a některá projímadla;
 • léčivé přípravky používané k léčbě HIV/AIDS (ritonavir). Tyto přípravky mohou zvýšit účinek přípravku Blessin Plus H;
 • léky, které mohou vyvolat „torsades de pointes“ (nepravidelný srdeční rytmus), jako jsou antiarytmika (léky používané k léčbě srdečních poruch) a některá antipsychotika;
 • léky, které mohou snižovat množství sodíku v krvi, jako jsou některá antidepresiva, antipsychotika a léky na léčbu epilepsie;
 • diuretika (léky na odvodnění), léky na léčbu dny, jako je alopurinol, léčba vitamínem D a náhradou vápníku, léky pro léčbu diabetu (perorální látky či inzulín);
 • jiné léky na snížení krevního tlaku, jako jsou betablokátory či methyldopa, či léky na zúžení krevních cév či podporu srdeční činnosti, jako je noradrenalin či adrenalin;
 • léky na zvýšení krevní hladiny cukru, jako je diazoxid;
 • léky na léčbu rakoviny, jako je methotrexát či cyklofosfamid;
 • léky proti bolesti jako jsou nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID), včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2 (COX-2 inhibitory) a kyseliny acetylsalicylové >3 g;
 • léky na artritidu;
 • léky na uvolnění svalů, jako je například tubokurarin;
 • anticholinergní léky, jako je například atropin či biperiden;
 • amantadin (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby a k prevenci chřipky);
 • cholestyramin a kolestipol (léky na léčbu vysokých hladin tuků v krvi);
 • cyklosporin, lék užívaný u transplantací k prevenci odmítnutí orgánu některá antibiotika (tetracykliny, rifampicin);

alkohol, anestetika a sedativa;

 • karbamazepin, lék používaný na léčbu epilepsie;
 • jodové kontrastní látky (přípravky používané pro zobrazovací metody).

Přípravek Blessin Plus H s jídlem, pitím a alkoholem
Blessin Plus H můžete užívat s jídlem i bez něho.
Vyvarujte se požívání alkoholu, aniž byste to sdělil(a) svému lékaři. Alkohol může způsobit výraznější pokles Vašeho krevního tlaku a/nebo zvýšit riziko toho, že se Vám zatočí hlava či se budete cítit slabý/á.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná.
Lékař Vám poradí ukončit léčbu přípravkem Blessin Plus H, předtím, než otěhotníte či jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívání jiného léku místo přípravku Blessin Plus H. Podávání přípravku Blessin Plus H se v časném těhotenství nedoporučuje a po třetím měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození dítěte.
Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit.
Blessin Plus H není doporučen pro matky, které kojí, a lékař by měl předepsat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Předtím, než budete řídit dopravní prostředek, používat nářadí nebo obsluhovat stroje nebo provádět jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak na Vás Blessin Plus H působí.
Podobně jako mnoho dalších léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku může Blessin Plus H v ojedinělých případech způsobit závratě a ovlivnit schopnost soustředit se.

Blessin Plus H obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek na svého lékaře.

Blessin Plus H obsahuje sójový olej
Jestliže jste alergický/á na burské oříšky nebo sóju, tento léčivý přípravek neužívejte. Blessin Plus H 160/12,5 mg obsahuje rovněž oranžovou žluť (E110), která může způsobovat alergické reakce.

3. Jak se Blessin Plus H užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), , poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Lidé s vysokým krevním tlakem často nezaznamenávají žádné projevy tohoto onemocnění. Mnoho lidí se může cítit zcela bez obtíží. Proto je velmi důležité dodržovat pravidelné lékařské prohlídky, i když se cítíte dobře.
Váš lékař Vám řekne, kolik tablet přípravku Blessin Plus H máte přesně užívat. V závislosti na tom, jak budete na léčbu reagovat, může Váš lékař doporučit vyšší či nižší dávku.
Doporučená dávka přípravku Blessin Plus H je jedna tableta denně.
Neměňte svou dávku ani nepřestaňte tablety užívat bez toho, že byste se poradil(a) se svým lékařem.
Tento lék by měl být užíván vždy ve stejnou denní dobu, většinou ráno.
Blessin Plus H můžete užívat s jídlem i bez něho.
Tablety zapijte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Blessin Plus H, než jste měl(a)
Jestliže se u Vás projeví závažné závratě a/nebo mdloby, lehněte si a kontaktujte ihned svého lékaře.
Jestliže jste omylem užili mnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Blessin Plus H
Jestliže jste zapomněl(a) užít Blessin Plus H, vezměte si jej, jakmile si vzpomenete. V případě, že se ovšem blíží doba užití další dávky, tak dávku, na kterou jste zapomněl(a), vynechejte.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Blessin Plus H
Ukončení léčby přípravkem Blessin Plus H může způsobit zhoršení Vašeho vysokého tlaku.
Neukončujte užívání léku, pokud Vám to Váš lékař nedoporučí.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definovány následovně:

 • velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10
 • časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100
 • méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000
 • vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000
 • velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000
 • není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost

Některé vedlejší účinky mohou být závažné a vyžadují neodkladný lékařský zásah:
Navštivte svého lékaře okamžitě, pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako jsou:

 • otok obličeje, jazyka nebo hltanu
 • problémy s polykáním
 • kopřivka a dušnost

Jestliže se u Vás projeví kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte Blessin Plus H užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Další nežádoucí účinky zahrnují:
Méně časté

 • kašel
 • nízký krevní tlak
 • pocit točení hlavy
 • dehydratace (s příznaky jako je žízeň, sucho v ústech a na jazyku, méně časté močení, tmavá moč, suchá kůže)
 • bolesti svalů
 • únava
 • mravenčení či ztráta citu
 • rozmazané vidění
 • hluk v uších (např. syčení, hučení)

Velmi vzácné

 • závrať
 • průjem
 • bolesti kloubů

Není známo

 • potíže s dechem
 • výrazně snížený výdej moči
 • nízké hladiny sodíku v krvi (někdy s nevolností, únavou, zmateností, slabostí, křečemi)
 • nízké hladiny draslíku v krvi (někdy se slabostí svalů, křečemi svalů, abnormálním srdečním rytmem)
 • nízký počet bílých krvinek v krvi (s příznaky jako je horečka, kožní infekce, bolest v krku či vředy v ústech v důsledku infekce, slabost)
 • zvýšení hladiny bilirubinu v krvi (který může, v závažných případech, způsobit žluté zbarvení kůže a očí)
 • zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi (které mohou ukazovat na abnormální funkci ledvin)
 • zvýšení hladiny kyseliny močové (která může v závažných případech způsobit dnu)
 • synkopa (ztráta vědomí)

Vedlejší účinky popisované u samostatného valsartanu či hydrochlorothi­azidu:
Méně časté

 • pocit točení se
 • bolesti břicha

Není známo

 • kožní vyrážka se svěděním či bez něj spolu s některými z následujících známek či příznaků: horečka, bolest kloubů, bolest svalů, oteklé uzliny a/nebo chřipkové příznaky
 • vyrážka, fialově-červené skvrny, horečka, svědění (příznaky zánětu cév)
 • nízký počet krevních destiček (někdy s neobvyklým krvácením či tvorbou modřin)
 • vysoká hladina draslíku v krvi (někdy s křečemi svalů, abnormálním srdečním rytmem)
 • alergické reakce (s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem či polykáním, závratě)
 • otok obličeje a hrdla, vyrážka, svědění
 • zvýšení hladin jaterních enzymů
 • snížení hladiny hemoglobinu a počtu červených krvinek v krvi (což obojí může, v závažných případech, způsobit chudokrevnost)
 • poruchy funkce ledvin
 • snížení hladiny sodíku v krvi (někdy nevolnost, únava, zmatenost, malátnost, křeče) Hydrochlorothiazid

Velmi časté

 • nízká hladina draslíku v krvi
 • zvýšení hladiny tuků v krvi

Časté

 • nízká hladina sodíku v krvi
 • nízká hladina hořčíku v krvi
 • vysoká hladina kyseliny močové v krvi
 • svědící vyrážka či jiné typy vyrážky
 • snížená chuť k jídlu
 • mírná nevolnost a zvracení
 • slabost, pocit na omdlení při vstávání
 • impotence

Vzácné

 • otok a puchýře na kůži (v důsledku zvýšené citlivosti ke slunci)
 • vysoké hladiny vápníku v krvi
 • vysoká hladina cukru v krvi
 • cukr v moči
 • zhoršení metabolického stavu diabetiků
 • zácpa, průjem, nepříjemný pocit v žaludku či střevech, jaterní poruchy, které se mohou vyskytnout se žlutou kůží a žlutým očním bělmem
 • nepravidelná srdeční činnost
 • bolest hlavy
 • poruchy spánku
 • smutná nálada (deprese)
 • nízký počet krevních destiček (někdy s krvácením či tvorbou podlitin pod kůží)
 • závratě
 • brnění nebo znecitlivění
 • poruchy vidění

Velmi vzácné Strana 6 (celkem 9)

 • zánět krevních cév s příznaky, jako je vyrážka, fialově-červené skvrny a horečka (vaskulitida)
 • vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem nebo polykáním, závratě (alergické reakce)
 • těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech,
 • olupování kůže a horečku (toxická epidermální nekrolýza)
 • vyrážka na obličeji, bolest kloubů, svalové onemocnění, horečka (lupus erythematodes)
 • závažná bolest horní části břicha (možné příznaky zánětu slinivky)
 • potíže s dechem s horečkou, kašel, pískoty, dušnost (dechová tíseň včetně pneumonie a plicního edému)
 • horečka, bolest v krku, častější infekce (možné příznaky agranulocytózy)
 • bledá kůže, únava, dušnost, tmavě zbarvená moč (možné příznaky hemolytické anémie)
 • horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech z důvodu infekce (možné příznaky leukopenie)
 • zmatenost, únava, svalové záškuby a křeče, zrychlené dýchání (možné příznaky hypochloremické alkalózy)

Není známo

 • slabost, modřiny a časté infekce (možné příznaky aplastické anémie)
 • výrazně snížený výdej moči (možné příznaky onemocnění ledvin nebo selhání ledvin)
 • snížené vidění nebo bolest v očích kvůli zvýšenému tlaku (možné příznaky glaukom s uzavřeným úhlem)
 • vyrážka, rudá kůže, puchýře na rtech, očích a ústech, olupování kůže a horečka (možné příznaky erythema multiforme)
 • svalové křeče
 • horečka (pyrexie)
 • slabost (astenie)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Blessin Plus H uchovávat

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Lahvička na potahované tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte Blessin Plus H, pokud si všimnete, že je balení poškozené nebo vykazuje známky poškození.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace
Co Blessin Plus H obsahuje
Léčivými látkami jsou valsartan a hydrochlorothiazid.
Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothi­azidum 12,5 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro potahované tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, povidon K30, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý;
potah tablety: polyvinylalkohol, makrogol 3350, mastek, lecithin (obsahuje sójový olej) (E322), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).
Potah tablet přípravku Blessin Plus H 160/12,5 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak přípravek Blessin Plus H vypadá
Blessin Plus H 160/12,5 mg: červené, oválné, bikonvexní potahované tablety, 15×6 mm, označené písmenem „V“ na jedné straně a „H“ na druhé.

Obsah balení
Blistr:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 potahovaných ta­blet

Lahvička na potahované tablety:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30–38.
Maďarsko

Výrobce
Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN3000
Malta
Tel.: +356 2169 3533, fax: +356 2169 3604
E-mail: info@actavis.com.mt
a
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118–120.
Maďarsko
a
Balkanpharma – Dupnitsa AD
3 Samokovsko Schosse Str.
Dupnitsa 2600
Bulharsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:
Strana 8 (celkem 9)Island
Bulharsko
Česká republika
Maďarsko
Lotyšsko
Litva
Polsko
Slovenská republika
Almertan
Sarteg HCT
BLESSIN PLUS H 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg
Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg tabletta
Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg apvalkotās tabletes
Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg plévele dengtos tabletés
Tensart HCT
VASOPENTOL HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg

Tento příbalový leták byl naposledy revidován 12.3.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.