Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták BISTON

Humánní léčivý přípravek

Biston

tablety (carbamazepinum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Biston a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biston užívat
 3. Jak se přípravek Biston užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Biston uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Biston a k čemu se používá

Biston je přípravek určený k léčbě různých druhů epilepsie (padoucnice). Odstraňuje křeče, tlumí podrážděnost a agresivitu, odstraňuje strach a depresi. Má též analgetický (bolest tlumící) a myorelaxační (svalové napětí uvolňující) účinek. Při léčbě epilepsie se může užívat samostatně nebo v kombinaci s jinými antiepileptiky (přípravky proti epilepsii).
Přípravek se používá při léčbě různých druhů epilepsie (padoucnice) s poruchami psychických a fyzických funkcí, bolestivých stavů při poškození periferních nervů následkem cukrovky (diabetická neuropatie) a jiných metabolických onemocnění, u zánětu trojklaného nervu, a při prevenci a léčbě záchvatů při abstinenčním syndromu u alkoholiků.
Používá se také k prevenci vzniku další epizody bipolární afektivní poruchy (psychiatrické onemocnění, při kterém se střídá euforická povznesená nálada s chorobným smutkem).
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biston užívat

Neužívejte přípravek Biston

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karbamazepin (léčivá látka přípravku Biston) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • pokud máte poruchy funkce jater, kostní dřeně, těžké poruchy ledvin, poruchy převodního systému srdce
 • současně s inhibitory monoaminooxidázy (skupina léků proti depresi) ani 2 týdny po jejich vysazení.
 • k léčbě epileptických záchvatů typu absencí, atonických a myoklonických záchvatů (tyto pojmy vám vysvětlí váš lékař).
 • jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na tricyklická antidepresiva (léky proti depresi)
 • užíváte-li současně lithium.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého lékaře. Přípravek se nesmí podávat dětem do 3 let.

Upozornění a opatření Před užitím přípravku Biston se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • pokud trpíte systémovým onemocněním lupus erytematodes (porucha imunitního systému)
 • pokud trpíte onemocněním srdce a cévního systému, při poruchách funkce jater, ledvin a při zeleném zákalu.
 • v těhotenství a při kojení

Během léčby budete muset v pravidelných intervalech podstupovat některá vyšetření (např. krevní obraz, jaterní testy).
Užívání Bistonu nesmí být náhle přerušeno!
Biston může snižovat účinnost kontraceptiv (léky proti početí). Antikoncepce by měla být po poradě s lékařem zajištěna jiným způsobem.
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je Biston trpěli představami, že si ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Při užívání karbamazepinu byly hlášeny závažné kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Příznaky těchto kožních vyrážek často mohou být vředy v ústech, krku, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Často jim předchází chřipkovité příznaky jako je horečka, bolest hlavy a bolest těla. Vyrážka může vyústit v rozsáhlé puchýře a olupování kůže. Nejvyšší riziko výskytu je v prvních měsících léčby.
Tyto závažné kožní vyrážky mohou být častější v některých asijských zemích. Jejich riziko u pacientů čínského (Han) nebo thajského původu lze předpovědět testováním krevních vzorků pacientů. Váš lékař by Vám měl být schopen poradit, jestli je krevní test před nasazením karbamazepinu nutný. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo ostatní uvedené kožní příznaky, přestaňte užívat karbamazepin a okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Při užívání přípravku Biston (a ostatních léků s obsahem karbamazepinu) se vzácně mohou objevit závažné kožní nežádoucí účinky. Toto riziko může být určeno u pacientů čínského a thajského původu vyšetřením krevního vzorku. Pokud jste čínského či thajského původu, poraďte se před užitím přípravku Biston se svým lékařem.

 • Po použití přípravku Biston byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.
 • Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči).
 • Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění.

Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.

 • Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.
 • Pokud se u Vás po použití přípravku Biston vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Biston nikdy znovu zahájit.
 • Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Další léčivé přípravky a přípravek Biston
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky Bistonu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Než začnete současně s užíváním přípravku Biston užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Biston se nesmí užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (skupina léků proti depresi) ani 2 týdny po jejich vysazení.
Biston snižuje účinek současně užívaných kontraceptiv, některých léků proti srážení krve, některých antibiotik, kortikoidů a některých přípravků užívaných k léčbě depresí (tricyklická antidepresiva). Naproti tomu některé přípravky (verapamil, diltiazem, erytromycin) zvyšují účinek i nežádoucí účinky Bistonu.
Současné užívání Bistonu a některých jiných léků proti epilepsii (fenytoin, primidon, kyselina valproová) může zvyšovat nežádoucí účinky Bistonu.
Biston snižuje toleranci alkoholu.

Přípravek Biston s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek užívejte během jídla, zapijte dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe čisté vody).
Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkohol.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Užívání léku v průběhu těhotenství je možné jen v nevyhnutelných případech a v co nejnižší dávce.
Při plánování těhotenství se poraďte se svým lékařem. Lékař rozhodne i o vhodnosti podávání přípravku kojícím ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání tohoto přípravku se nesmí řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.

3. Jak se přípravek Biston užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař.

Léčba epilepsie
Dospělí a mladiství obvykle užívají 3krát denně 1 nebo 2 tablety.
U pacientů ve věku 12–15 let nesmí denní dávka karbamazepinu překročit 5 tablet (1000 mg).
U pacientů ve věku 16–18 let nesmí denní dávka karbamazepinu překročit 6 tablet (1200 mg).
Pro dospělé nesmí denní dávka karbamazepinu překročit 8 tablet (1600 mg).

Děti
Děti od 3 do 6 let užívají obyčejně 1–2 tablety (200–400 mg) karbamazepinu denně.
Děti ve věku 6 až 12 let užívají obyčejně 2–4 tablety (400–800 mg) karbamazepinu denně.
Na počátku léčby je většinou dávka nižší, kterou v průběhu léčby lékař zvyšuje na obvyklé dávky. Léčba je vždy dlouhodobá. Odstup mezi dávkami je alespoň 4 hodiny.

Ostatní onemocnění
Dospělí obvykle užívají 1–4 tablety denně.
Starší nemocní a pacienti s onemocněním ledvin užívají na doporučení lékaře dávky nižší.
Přípravek užívejte během jídla, zapijte dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe čisté vody).
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Biston, než jste měl(a)
Předávkování se projevuje rozčílením, zvracením, poruchou močení, vidění, dýchání a bezvědomím. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biston
Biston je nutné užívat pravidelně. Nezdvojnásobujte následjící dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji co nejdříve. Další dávky se potom užívají podle pravidelného rozvrhu.

Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek Biston
Užívání Bistonu nesmí být náhle přerušeno.
Pokud si zapomenete vzít více dávek, vyhledejte svého ošetřujícího lékaře a dále pokračujte podle jeho rady.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem, ale bez jeho souhlasu léčbu nepřerušujte.

Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny ve skupinách dle četnosti výskytu:
Velmi často (u více než u 1 z 10 léčených pacientů): zvýšení jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, závrať, nevolnost, zvracení, únava, malátnost, alergická reakce (včetně kožní).
Často (u 1–10 ze 100 léčených pacientů): poruchy krvetvorby, bolest hlavy, sucho v ústech, snížení hladiny sodíku v krvi.
Méně často (u 1– 10 z 1000 léčených pacientů): kmitavý pohyb očí, mimovolné pohyby, vyrážka, zánět kůže celého těla (kůže zčervenalá a zhrubělá).
Vzácně (u 1 –10 z 10 000 léčených pacientů): změny krevního tlaku, postižení nervových vláken (poruchy citlivosti- např. pocit mravenčení v orgánu a funkce orgánu), svalová slabost, syndrom podobný lupusu (zánětlivé autoimunní onemocnění), ztráta chuti k jídlu, opožděná přecitlivělostní reakce s horečkou, vyrážkou, zánětem cév, zvětšením lymfatických uzlin, jater a sleziny a bolestí kloubů, zánět jater, silné rozrušení, halucinace.
Velmi vzácně (u méně než u 1 z 10 000 l­éčených pacientů): poruchy srdečního rytmu, zhoršení projevů ischemické choroby srdeční, poruchy chuti, zánět spojivek, poruchy funkce ledvin, snížené množství moči, bílkoviny v moči, zadržování moči, zánětlivá vyrážka kůže a sliznic, zvýšená citlivost na světlo, poruchy plodnosti, schopnosti pohlavního styku či sexuální žádostivosti
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): snížení hladiny vápníku v krvi, poruchy rovnováhy, poruchy hybnosti trávicího ústrojí, zvýšené vypadávání vlasů, poruchy myšlení.
Při poruchách krvetvorby spojených s alergickými kožními projevy a zvýšenou teplotou musí být léčba ukončena.
Byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2).
Frekvence: velmi vzácné
Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Biston uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Biston obsahuje
Léčivou látkou je carbamazepinum 200 mg v 1 tabletě
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, želatina, kyselina stearová, glycerol 85%, magnesium-stearát.

Jak přípravek Biston vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílé, kulaté tablety dělené půlicí rýhou
Velikost balení: 50 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován
30.1.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.