Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták METFORMIN-TEVA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Humánní léčivý přípravek

Metformin – Teva 1000 mg potahované tablety

Metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Metformin – Teva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metformin – Teva užívat
 3. Jak se Metformin – Teva užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Metformin – Teva uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK METFORMIN – TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je přípravek Metformin-Teva
Metformin, léčivá látka přípravku Metformin-Teva, se používá k léčbě cukrovky. Patří do skupiny léků označovaných jako biguanidy,.
Inzulín je hormon vytvářený ve slinivce břišní, který umožní, aby Vaše tělo vychytávalo glukózu (cukr) z krve. Vaše tělo využívá glukózu k tvorbě energie nebo ji ukládá pro budoucí použití.
Pokud máte diabetes, nevytváří Vaše slinivka dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno správně využívat inzulín, který vytváří. Tak vzniká vysoká hladina glukózy ve Vaší krvi. Metformin – Teva pomáhá snižovat hladinu Vaší glukózy v krvi na normální hodnotu.
Pokud máte nadváhu, může dlouhodobé užívání přípravku Metformin – Teva také pomoci snižovat riziko komplikací spojených s diabetem.
V klinických studiích bylo užívání metforminu spojeno buď se stabilní tělesnou hmotností nebo s mírným snížením hmotnosti.

Na co se přípravek Metformin – Teva používá
Metformin-Teva se používá k léčbě pacientů s diabetem typu 2 (označovaný také jako „diabetes nezávislý na inzulínu“), kdy samotná dieta a cvičení nejsou dostatečné pro kontrolu hladin glukózy ve Vaší krvi. Používá se zvláště u pacientů s nadváhou.
Dospělí užívají přípravek Metformin-Teva samotný nebo spolu s léky pro léčbu diabetu (léky užívané ústy nebo inzulín).

Děti ve věku 10 let a starší a dospívající mohou užívat přípravek Metformin – Teva samotný nebo spolu s inzulínem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE METFORMIN – TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Metformin – Teva:

 • pokud jste alergický/á (přecitlivělý) na metformin nebo na jakoukoli složku přípravku (viz „Co přípravek Metformin-Teva obsahuje“ viz bod 6);
 • pokud máte problémy s ledvinami nebo játry
 • pokud máte nekontrolovanou cukrovku, jako je např.se závažnou hyperglykémií (vysoká hladina glukosy v krvi, nevolnost, zvracení, dehydratace, rychlý úbytek hmotnosti) nebo ketoacidózou. Ketoacidóza je onemocnění, při kterém se hromadí látky označované jako „ketolátky“ v krvi a může vést k diabetickému pre-komatu (stavu blížícímu se úplné ztrátě vědomí).Mezi příznaky ketoacidózy patří bolest žaludku, rychlý a prohloubený dech, ospalost nebo neobvyklý zápach z úst po ovoci
 • Pokud jste ztratil/a příliš mnoho vody z těla (dehydratace), například v důsledku dlouhodobého nebo závažného průjmu nebo opakujícího se zvracení; dehydratace může vést k poruchám ledvin, což může vyvolat riziko laktátové acidózy (viz „Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Metformin – Teva“ níže).
 • Pokud máte závažnou infekci, jako je například infekce Vašich plic nebo systému průdušek nebo infekce ledvin; závažné infekce mohou vést k poruchám ledvin, což může vyvolat riziko laktátové acidózy (viz „Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Metformin – Teva“ níže).
 • pokud jste léčen/a pro selhání srdce nebo jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat či máte závažné problémy s krevním oběhem nebo máte dechové potíže; to může vést k nedostatečnému zásobení tkání kyslíkem, což vytváří riziko laktátové acidózy (viz „Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Metformin – Teva“ níže).
 • pokud konzumujte příliš mnoho alkoholu

Jestliže se Vás výše uvedené stavy týkají, informujte před zahájením užívání tohoto léku svého lékaře.

Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem, pokud

 • je třeba provést vyšetření, jako je RTG nebo snímek zahrnující injekci kontrastních látek, které obsahují jod do krevního oběhu;
 • musíte podstoupit větší chirurgický zákrok.
 • Přípravek Metformin – Teva musíte přestat užívat po určitou dobu před a po vyšetření nebo chirurgickým výkonem. Váš lékař se rozhodne, zda budete po tuto dobu potřebovat nějakou další léčbu. Je důležité, abyste přesně dodržoval/a instrukce svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metformin-Teva je zapotřebí

 • Metformin může vyvolat vzácné, ale závažné komplikace označované jako laktátová acidóza, zvláště v případě, pokud Vaše ledviny nepracují správně. Riziko laktátové acidosy se také zvyšuje u nekontrolované cukrovky (diabetu), dlouhodobého hladovění nebo příjmu alkoholu. Mezi příznaky laktátové acidózy patří zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, může být nutná okamžitá léčba v nemocnici, protože laktátová acidosa může vést ke ztrátě vědomí (komatu). Přerušte okamžitě užívání přípravku Metformin – Teva a kontaktujte rychle svého lékaře nebo přímo nejbližší nemocnici.
 • Samotný Metformin nevyvolává hypoglykémii (velmi nízká hladina cukru v krvi). Pokud však užíváte přípravek Metformin – Teva s dalšími léky pro léčbu diabetu, které mohou vyvolat hypoglykémii (jako jsou deriváty sulfonylurey, inzulín, glinidy), existuje riziko hypoglykémie. Pokud se u Vás objeví příznaky hypoglykémie, jako je slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku nebo potíže s koncentrací, pomůže obvykle, když sníte nebo vypijete něco s obsahem cukru.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Pokud je u Vás nutné provést aplikaci kontrastní látky s obsahem jodu do krevního oběhu, například pro rentgenové nebo jiné zobrazovací vyšetření, musíte přerušit užívání přípravku Metformin-Teva na určitou dobu před a po vyšetření (viz „Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem, pokud“ výše).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků současně s přípravkem Metformin-Teva. Možná bude nutné provádět častější vyšetření hladiny glukózy v krvi nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Metformin – Teva:

 • diuretika (používaná pro odstranění vody z těla prostřednictvím vyšší tvorby moči);
 • beta-2 agonisté, jako je salbutamol nebo terbutalin (používané pro léčbu astmatu);
 • kortikosteroidy (používané pro léčbu různých onemocnění, jako je závažný zánět kůže nebo astma).
 • další léky užívané k léčbě cukrovky

Informujte, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Metformin – Teva s jídlem a pitím
Pří užívání tohoto léku nepožívejte alkohol. Alkohol může zvyšovat riziko laktátové acidózy, zvláště pokud máte onemocnění jater nebo podvýživu. To se týká také léků, které obsahují alkohol.

Těhotenství a kojení:
Během těhotenství budete potřebovat inzulín pro léčbu svého diabetu. Informujte svého lékaře, pokud si myslíte, že jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, aby mohl provést změnu Vaší léčby. Užívání metforminu není doporučeno při kojení nebo pokud plánujete kojit své dítě. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Samotný Metformin – Teva nevyvolává hypoglykémii (velmi nízká hladina cukru v krvi). To znamená, že neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Zvláštní opatrnost je však nutná, pokud užíváte přípravek Metformin-Teva s dalšími léky pro léčbu diabetu, které mohou vyvolat hypoglykémii (jako jsou deriváty sulfonylurey, inzulín, metiglinidy). Mezi příznaky hypoglykémie patří slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku a potíže s koncentrací. Pokud začnete pociťovat tyto příznaky, neřiďte vozidla a neobsluhujte stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK METFORMIN – TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Metformin – Teva nemůže nahradit přínosy zdravého životního stylu. Dodržujte doporučení svého lékaře týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení.

Obvyklá dávka
Děti ve věku 10 let a starší a dospívající užívají obvykle úvodní dávku 500 mg nebo 850 mg přípravku Metformin – Teva jednou denně. Maximální denní dávka je 2 000 mg užívaná ve 2 nebo 3 dílčích dávkách. Léčba dětí ve věku mezi 10 a 12 lety je doporučena pouze na základě specifického doporučení Vašeho lékaře, protože zkušenosti s léčbou u této věkové skupiny jsou omezené.

Dospělí užívají obvykle na začátku léčby 500 mg nebo 850 mg přípravku Metformin – Teva dvakrát nebo třikrát denně. Maximální denní dávka je 3 000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách.

Pokud užíváte také inzulín, Váš lékař vám řekne, jakým způsobem bude Vaše léčba přípravkem Metformin – Teva zahájena. Sledování Váš lékař Vám bude pravidelně stanovovat glukosu v krvi a upraví dávkování přípravku Metformin – Teva podle Vašich hladin glukózy v krvi. Ujistěte se, že budete pravidelně se svým lékařem konzultovat svůj stav. To je zvláště důležité pro děti a dospívající nebo pokud jste ve vyšším věku. Váš lékař bude také jednou za rok kontrolovat funkci Vašich ledvin. Bude možná nutné provádět častější kontroly, pokud jste ve vyšším věku nebo pokud máte onemocnění ledvin.

Jak se přípravek Metformin – Teva užívá
Užívejte tablety s jídlem nebo po jídle. Tím zabráníte nežádoucím účinkům na trávení.
Tablety nedrťte nebo nekousejte. Tablety se polykají a zapíjejí se sklenicí vody. Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani). Pokud užíváte dvě dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani) a druhou večer (při večeři). Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne (při obědě) a třetí večer (při večeři)
Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Metformin-Teva příliš silné nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Metformin – Teva, než jste měl(a):
Pokud jste užil/a více přípravku Metformin – Teva, než jste měl/a, může se u Vás vyskytnout laktátová acidóza. Mezi příznaky laktátové acidózy patří zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Jestliže se Vám toto stane, budete potřebovat okamžitou léčbu v nemocnici, protože laktátová acidoza může vést ke ztrátě vědomí (komatu). Kontaktujte ihned svého lékaře nebo přímo nejbližší nemocnici..

Jestliže jste zapomněl(a) užít Metformin – Teva:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku v obvyklou dobu. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Metformin – Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (u více než 1 z 10 osob): poruchy trávicího ústrojí jako je nevolnost (nauzea), zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji po zahájení léčby přípravkem Metformin-Teva. Pomůže, pokud rozložíte dávky v průběhu dne a pokud užíváte tablety s jídlem nebo těsně po jídle. Pokud příznaky přetrvávají, ukončete užívání přípravku Metformin-Teva a informujte svého lékaře.
Časté nežádoucí účinky (méně než u 1 z 10 osob) změny chuti.
Velmi vzácné (méně než u 1 z 10 000 osob) laktátová acidóza. Jedná se o velmi vzácnou, ale závažnou komplikaci, zvláště v případě, že Vaše ledviny nepracují správně. Pokud se u Vás tato komplikace objeví, bude nutná okamžitá léčba. Mezi příznaky laktátové acidózy patří zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Pokud k tomu dojde, budete potřebovat okamžitou léčbu v nemocnici, protože laktátová acidosa může vést ke ztrátě vědomí (komatu). Ukončete okamžitě užívání přípravku Metformin-Teva a kontaktujte rychle svého lékaře nebo přímo nejbližší nemocnici. kožní reakce jako je začervenání kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka). nízké hladiny vitamínu B12 v krvi. abnormality testů jaterních funkcí nebo hepatitida (zánět jater; může vyvolat únavu, ztrátu chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti s nebo bez zežloutnutí kůže nebo bělma očí). Pokud se tyto příznaky objeví, přerušte užívání tohoto léku a informujte svého lékaře.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících jsou k dispozici omezené údaje. Tyto údaje ukazují, že nežádoucí účinky byly podobné co do povahy a závažnosti jako u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK METFORMIN – TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na blistru a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Metformin-Teva obsahuje
Léčivou látkou je metformini hydrochloridum.
Metformin-Teva 1000 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 1000 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 780 mg metforminu.

Pomocné látky jsou:
Jádro tablety: povidon 40, povidon 360, koloidní bezvodý oxid křemičitý,magnesium-stearát,
Potahová vrstva: hypromelosa (E464), makrogol 400 a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Metformin-Teva vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, tablety oválného tvaru s půlící rýhou , s vyraženým „9/3“ na jedné straně a „72/14“ na druhé straně.

Velikosti balení:
Metformin – Teva 1000 mg potahované tablety: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 600 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být zastoupeny všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha 5, Radlická 3185/1c, 150 00
Česká republika

Výrobce:
TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park,
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Velká Británie

Nebo

Pharmachemie B.V
Swensweg 5, Postbus 552
2003 RN Haarlem
Nizozemsko

Nebo

Teva Santé
Rue Bellocier
89107 Sens
Francie

Nebo

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company
Pallagi út 13
4042Debrecen
Maďarsko

Nebo

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Mogilska 80
Krakow
Polsko

Tento léčivý přípravek byl schválen v členských státech evropského ekonomického prostoru pod následujícími jmény:
Francie: Metformine TEVA 1000 mg comprimé pélliculé
Rakousko: Metformin Teva 1000 mg Filmtabletten
Belgie: Metformine TEVA 1000 mg filmomhulde tabletten
Německo: Metfor-Teva 1000mg Filmtabletten
Dánsko: Metformin TEVA
Estonsko: Metformin-TEVA
Řecko: Metformin Teva 1000 mg Εpικaλυμμένa μe λeptό υμένιο dιsκίa
Finsko: Metformin TEVA 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Maďarsko: Adimet 1000 mg filmtabletta
Litva: Metformin-Teva 1000 mg plevele dengtos tabletes
Lucembursko: Metformine TEVA 1000 mg Comprimés pelliculés
Lotyšsko: Metformin-Teva
Norsko: Metformin-Teva 1000 mg tablett, frilmdrasjert
Polsko: Metformax 1000
Portugalsko: Metformina Teva
Slovenská republika: Metformin-TEVA 1000 mg filmom obalené tablety
Velká Británie: Metformin 1000 mg Film-Coated Tablets

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 11.2.2013.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.