Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON

Humánní léčivý přípravek

Neoseptolete Duo med a citron

pastilky
benzocainum/ce­tylpyridinii chloridum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Neoseptolete Duo med a citron musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Neoseptolete Duo med a citron a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete Duo med a citron používat
 3. Jak se přípravek Neoseptolete Duo med a citron užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Neoseptolete Duo med a citron uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pastilky Neoseptolete Duo med a citron vykazují místní analgetické (zmírňující bolest) a antimikrobiální (potlačující infekci) působení.
Poskytují tak místní desinfekci úst a hrdla a zmírnění bolesti. Tyto pastilky obsahují antiseptický prostředek cetylpyridinium-chlorid, který ničí četné bakterie a houby a rovněž do určité míry potlačuje vývoj virů. Díky tomu zmírňují záněty v ústech a krku a navíc brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů. Vzhledem k dobrým smáčivým vlastnostem a snížení povrchového napětí cetylpyridinium-chlorid rovněž proniká do vrstev sliznic úst a krku, které jsou obtížně dosažitelné, a potlačuje růst bakterií.
Benzokain je místní anestetický (znecitlivující) prostředek vhodný pro zmírnění bolesti při polykání, která často doprovází infekce, a zánětu v ústech a krku.
Pastilky Neoseptolete Duo med a citron obsahují polyoly, maltitol a mannitol. Jsou prosté cukru, který potřebují bakterie pro svůj růst. Pastilky Neoseptolete Duo med a citron jsou vhodné pro diabetiky, nezpůsobují poškozování zubů a antiseptický účinek je v nepřítomnosti cukru vyšší.
Pastilky Neoseptolete Duo med a citron se doporučují pro zmírnění bolesti a desinfekci:

 • při mírných infekcích v ústech a krku, (zánět hltanu, zánět hrtanu, počínající angína);
 • při zánětu dásní a sliznice v ústech (gingivitida, stomatitida);
 • pro úlevu od bolestí v krku při nachlazení a chřipce.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Neoseptolete Duo med a citron

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzokain, cetylpyridinium-chlorid nebo na jakékoliv další složky přípravku Neoseptolete Duo med a citron.

Zvláštní pozornosti při použití Neoseptolete Duo med a citron je zapotřebí

 • jestliže máte v ústech otevřená poranění, neužívejte Neoseptolete Duo med a citron, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran.
 • jestliže máte některou závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením, navštivte svého lékaře, zejména pokud se Vaše příznaky nezlepší po 3 dnech.
 • jestliže máte cukrovku (diabetes), měl(a) byste vědět, že každá pastilka obsahuje 1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze (štěpení vodou) a absorpci (vstřebávání) v zažívacím ústrojí má maltitol malé účinky na hladinu cukru v krvi.

Pastilky Neoseptolete Duo med a citron se nedoporučují pro děti mladší než 6 let.
Nedoporučuje se užívání vyšších než předepsaných dávek.
Bez porady s lékařem lze přípravek Neoseptolete Duo med a citron užívat po dobu 5 dnů. Pokud Vaše obtíže přetrvávají, navštivte Vašeho lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Není známo, že by pastilky Neoseptolete Duo med a citron ovlivňovaly účinky jiných léků.

Užívání přípravku Neoseptolete Duo med a citron s jídlem a pitím
Neužívejte přípravek Neoseptolete Duo med a citron bezprostředně před jídlem a spolu s mlékem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Protože údaje o bezpečnosti během těhotenství a kojení jsou omezené, nedoporučuje se užívání tohoto léku během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by pastilky Neoseptolete Duo med a citron ovlivňovaly schopnost řídit vozidla a provozovat strojní zařízení.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Neoseptolete Duo med a citron
Přípravek Neoseptolete Duo med a citron obsahuje maltitol a roztok maltitolu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Pastilky Neoseptolete Duo med a citron obsahují barvivo červeň Allura AC (E129), které může způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON UŽÍVÁ

Přípravek Neoseptolete Duo med a citron užívejte vždy přesně tak, jak Vám Váš lékař řekl. Pokud si nejste jistý(á), měl(a) byste se zeptat svého lékaře či lékárníka.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti starší než 12 let je až 8 pastilek denně. Ponechte rozpustit v ústech 1 pastilku každé 2 až 3 hodiny.
Doporučená dávka pro děti od 6 do 12 let je až 4 pastilky denně. Ponechte rozpustit v ústech 1 pastilku každé 4 hodiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neoseptolete Duo med a citron, než jste měl(a)
Vzhledem k množství účinných látek v každé pastilce je pouze minimální riziko předávkování. Požití většího počtu pastilek může vést k zažívacím problémům, nevolnosti, zvracení a průjmu. V takovém případě přestaňte lék užívat, vypijte velké množství vody nebo mléka a oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neoseptolete Duo med a citron
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neoseptolete Duo med a citron nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté Vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů Časté Vyskytující se u 1 až 10 ze 100 pacientů Méně časté Vyskytující se u 1 až 10 z 1000 pacientů Vzácné Vyskytující se u 1 až 10 z 10 000 p­acientů Velmi vzácné Vyskytující se u méně než 1 z 10 000 pacientů Není známo Z dostupných údajů nelze určit

Vzácné:

 • zažívací problémy.

Velmi vzácné:

 • reakce z přecitlivělosti.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEOSEPTOLETE DUO MED A CITRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Neoseptolete Duo med a citron nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Neoseptolete Duo med a citron obsahuje

 • Léčivými látkami jsou benzokain a cetylpyridinium-chlorid. Jedna pastilka obsahuje 5 mg benzokainu a 1 mg cetylpyridinium-chloridu.
 • Pomocnými látkami jsou aroma citroníku lime, levomenthol, mannitol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572), maltitol (E965), oxid titaničitý (E171), barvivo chinolinová žluť (E104), karamelové barvivo (E150a), červeň Allura AC (E129), povidon K25, tekuté medové aroma (obsahuje propylenglykol (E1520)), silice máty peprné, roztok maltitolu, glycerol (E422), panenský ricinový olej a voskové leštidlo (farmaceutické vosky (bílý vosk (E901), karnaubský vosk (E903), šelak (E904)).

Jak přípravek Neoseptolete Duo med a citron vypadá a co obsahuje toto balení
Pastilky jsou tmavě žluté, kulaté, hladké, bikonvexní.
Pastilky se dodávají v krabičkách po 18 pastilkách v obalech blistr. Jeden blistr obsahuje 9 pastilek.

Informace o předepisování
Dostupný bez lékařského předpisu v lékárnách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
24.2.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.