Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták NEO-ANGIN TŘEŠEŇ

Humánní léčivý přípravek

NEO-ANGIN TŘEŠEŇ

Pastilky
Dichlorbenzen­methanolum , Amylmetacresolum , Levomentholum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Neo-angin třešeň musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4–5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň užívat.
  3. Jak se Neo-angin třešeň užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Neo-angin třešeň uchovávat
  6. Další informace

1.CO JE NEO-ANGIN TŘEŠEŇ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neo-angin třešeň je vyráběn ve formě červených plochých, mírně průsvitných, kulatých pastilek. Jedna pastilka obsahuje dichlorbenzen­methanolum 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum 5,9 mg.
Neo-angin třešeň má antiseptické účinky, zasahují široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích.

Indikační skupina
Otorinolaryngo­logikum
Neo-angin pastilky bez cukru třešeň se užívá k:
prevenci a k léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění ústní a krční dutiny a hltanu. Užívá se při bolestech v krku, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině (stomatitis, soor, afty), dásní (gingivitis), zánětu hltanu (faryngitis) a jako podpůrná léčba u angíny.
Při potížích s polykáním, je vždy třeba navštívit lékaře, kvůli možné angíně.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-ANGIN BEZ CUKRU TŘEŠEŃ UŽÍVAT

Neužívejte Neo-angin třešeň
Jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Neo-angin třešeň.
Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí specifických typů cukrů.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neo-angin třešeň je zapotřebí
Přípravek není vhodný pro děti do 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Neo-angin třešeň s jídlem a pitím
Neo-angin třešeň může být užíván nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Užívání se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů nebo sladidel (např.glukóza, sukróza, isomalt nebo maltitol), poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.
Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje také 2,58 g isomaltu (to odpovídá 25 kJ v jedné pastilce). To by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetes mellitus.
Neo-angin třešeň obsahuje barvivo ponceau 4R, které může vyvolat alergickou reakci.

3.JAK SE NEO-ANGIN TŘEŠEŇ UŽÍVÁ

Vždy užívejte Neo-angin třešeň podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud není jinak předepsáno, nechají si dospělí a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2–3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby
Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě akutních onemocnění.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 4–5 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neo-angin třešeň než jste měl(a)
Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neo-angin třešeň
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin třešeň, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Příležitostné alergické reakce dýchacích cest, žaludku a střev se projevují horečkou, třesavkou a průjmem.
Isomalt obsažený v tomto léku může mít mírně projímavý účinek.
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN TŘEŠEŇ UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivými látkami jsou Dichlorbenzen­methanolum (1,2 mg v 1 pastilce), Amylmetacresolum (0,6 mg v jedné pastilce), Levomentholum (5,9 mg v jedné pastilce).
Pomocnými látkami jsou isomalt, kyselina vinná, třešňové aroma, silice máty peprné, ponceau 4R, indigokarmín.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Balení
24 a 48 červených plochých, mírně průsvitných, kulatých pastilek.

Obal
Průhledný PVC/PVDC/A1 blistr, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
4LIFE Pharma CZ, s.r.o.
Ve Studeném 8a
147 00 Praha 7

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
14.3.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.