Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PARAMAX RAPID 500 MG

Humánní léčivý přípravek

PARAMAX RAPID 500 MG

PARAMAX Rapid 500 mg

(Paracetamolum tablety)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci/Vý­robce
Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko

Složení

Léčivá látka: Paracetamolum 500 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: Povidon, mikrokrystalická celulosa,, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

PARAMAX Rapid 500 mg tablety neobsahují laktózu ani cukr.

Indikační skupina

Analgetikum, antipyretikum

Charakteristika

Léčivá látka přípravku Paramax Rapid je paracetamol. Paramax Rapid tlumí bolest a snižuje tělesnou teplotu. Paramax Rapid nedráždí žaludek a nevyvolává krvácení, mohou jej tedy užít i nemocní s žaludečními a dvanáctníkový­mi vředy.

Indikace

Paramax Rapid se užívá k rychlé a účinné úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, pohybového ústrojí, při bolestivé menstruaci a ke snížení zvýšené tělesné teploty. Paramax Rapid též přináší úlevu při nachlazení a bolesti v krku.

Kontraindikace

Neužívejte přípravek Paramax Rapid, jestliže jste přecitlivělý na léčivou látku paracetamol nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním, žloutenkou nebo onemocněním ledvin a/nebo užíváte jakákoli léčiva obsahující paracetamol.
Neužívejte tento přípravek, jestliže současně užíváte léky poškozující funkci jater nebo pokud máte problémy s požíváním alkoholu.
Neužívejte tento přípravek, jestliže trpíte hemolytickou anémií (druh chudokrevnosti) nebo deficitem enzymu glukózo-6-fosfátdehydro­genázy. Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek vhodný pro děti do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití je zapotřebí:

Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů.
Při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti.
Pití nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním tablet může způsobit pocit napětí a podrážděnosti.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek není vhodné podávat během prvních tří měsíců těhotenství, v jeho dalším průběhu je podání přípravku Paramax Rapid možné, mělo by však být omezeno na minimální jednorázové dávky a pouze po poradě s lékařem.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V období kojení je podávání přípravku možné, mělo by se však omezit na minimální jednorázové dávky a pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U přípravku Paramax Rapid je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Paramax Rapid a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat. V případě, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Paramax Rapid s lékařem nebo lékárníkem a bez porady s ním ho neužívejte. Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte Paramax Rapid.
Současné užívání Paramax Rapidu a léků na spaní, léků proti epilepsii (fenobarbital) nebo některých antibiotik (rifampicin) může způsobit poškození jater.
Dále může dojít ke vzájemnému působení při současném užívání chloramfenikolu, metoklopramidu a probenecidu.
Pokud chcete současně s Paramax Rapidem užívat jiné léky proti bolesti a nachlazení, poraďte se s lékařem.
Užívat Paramax Rapid současně s antikoagulancii (léky proti srážení krve) lze pouze pod lékařským dohledem.

Dávkování a způsob použití
Dospělí, včetně starších osob, a mladiství užívají 1–2 Paramax Rapid tablety 1 – 4× denně podle potřeby s časovým odstupem nejméně 4 hodiny. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety, nejvyšší denní dávka je 8 tablet. Při dlouhodobé léčbě (déle než 10 dnů) by dávka za 24 hodin neměla překročit 5 tablet.

Děti od 6 do 12 let užívají 1/2 tablety 1 – 3× denně v časovém odstupu nejméně 6 hodin.
Děti od 12 do 15 let užívají 1 tabletu 1 – 3× denně v časovém odstupu nejméně 6 hodin.
Bez porady s lékařem se přípravek nepodává dětem déle než 3 dny.
Přípravek není určen pro děti mladší než 6 let.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku Paramax Rapid poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Dětem může být tableta rozdrcena a rozpuštěna.

Během léčby nesmíte konzumovat alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX RAPID, než jste měl(a)
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tento leták, případně zbylé tablety vezměte sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX RAPID, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v obvyklém dávkování. Nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i PARAMAX RAPID nežádoucí účinky.
Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen velmi ojediněle. Zřídka může dojít ke kožní reakci spojené se zčervenáním až vyrážkou nebo k nevolnosti a zvracení. Výjimečně může dojít ke změnám krevního obrazu nebo k bronchospazmu (náhlému zúžení průdušek) např. u osob, které trpí astmatem. V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí..
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Balení
100 tablet

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Vitabalans CZ, s.r.o.
Vinohradská 184 ,
130 52 Praha 3
Česká republika

Fax: +420 274 778 247
vitabalans@vitabalans.cz

Datum poslední revize textu :
8.11.2006

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.