Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták OLTAR 4 MG

Humánní léčivý přípravek

Oltar 4 mg, tablety

Glimepiridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Oltar 4 mg, tablety
Oltar 6 mg, tablety
Glimepiridum

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Oltar a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oltar užívat
 3. Jak se přípravek Oltar užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Oltar uchovávat
 6. Další informace

1. Co je přípravek Oltar a k čemu se používá

Oltar je lék, který snižuje hladinu cukru v krvi (perorální antidiabetikum). Oltar je určen k léčbě některých forem diabetu (diabetes mellitus typu 2), když dieta, fyzická aktivita a redukce hmotnosti nejsou dostačující.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oltar užívat

Neužívejte přípravek Oltar

 • jestliže jste přecitlivělí (alergičtí) na glimepirid nebo jiné léky ze stejné skupiny (deriváty sulfonylmočoviny a sulfonamidy) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
 • jestliže máte závažně porušenou funkci ledvin nebo jater
 • jestliže trpíte diabetem (typu 1) závislém na inzulínu
 • jestliže se hladina kyselých látek ve Vašem těle zvýšila (ketoacidóza)
 • při ospalosti nebo ztrátě vědomí kvůli velmi zvýšené hladině cukru v krvi (diabetické koma)

Při závažných funkčních poruchách ledvin nebo jater je třeba převedení na léčbu inzulínem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Oltar je zapotřebí
V průběhu léčby glimepiridem jsou nutné pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi. Váš lékař Vám může také provádět krevní testy, kterými bude sledovat hladiny krvinek a funkčnost jater.
Aby bylo dosaženo správné hladiny cukru v krvi, dodržujte plán léčby předepsaný Vaším lékařem. To znamená, že nehledě na pravidelné užívání tablet, budete dodržovat dietní režim, přiměřenou fyzickou aktivitu, a v případě potřeby, dosáhnete snížení váhy. Dbejte také na pravidelné vyšetření hladiny cukru v krvi (a eventuálně i v moči), které Vám předepíše lékař.
V prvních několika týdnech léčby může být zvýšeno riziko nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykémie), a proto je nezbytné, že jste pečlivě sledováni Vaším lékařem.

Nízká hladina cukru se může objevit, jestliže:

 • jíte nepravidelně nebo jídlo zcela vynecháte
 • držíte půst
 • jste podvyživený(á)
 • změníte stravu
 • zvýšíte fyzickou aktivitu a nezvýšíte odpovídajícím způsobem příjem sacharidů
 • konzumujete alkohol, zvláště v kombinaci s vynecháním jídla
 • užíváte současně jiné léky nebo přípravky přírodního původu
 • užíváte vysoké dávky glimepiridu
 • trpíte specifickými poruchami vyvolanými hormony (funkční poruchy štítné žlázy, podvěsku mozkového nebo kůry nadledvin)
 • funkce Vašich ledvin je snížena
 • funkce Vašich jater je závažně snížena
 • nedodržujete pokyny Vašeho lékaře nebo této příbalové informace

Prosím informujte svého lékaře o těchto rizicích, aby mohl buď upravit dávkování glimepiridu nebo přehodnotit celý léčebný plán a změnit jej tam, kde je třeba.
Jestliže máte nízkou hladinu cukru v krvi (hypoglykémii), můžete pozorovat následující příznaky:
Bolest hlavy, hlad, únava, nevolnost, zvracení, vyčerpanost, ospalost, poruchy spánku, neklid, agresivita, poruchy soustředění, snížení bdělosti a reakční doby, deprese, zmatenost, poruchy řeči a vidění, afázie (porucha tvorby a porozumění řeči), třes, částečné ochrnutí nervu nebo svalu, poruchy vnímání, závrať a bezmocnost.
Vyskytnout se mohou i následující příznaky: pocení, vlhká kůže, úzkost, zrychlený srdeční rytmus, vysoký krevní tlak, bušení srdce, náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do okolí (angina pectoris) a srdeční arytmie.
Jestliže hladina cukru v krvi stále klesá, může se objevit značná zmatenost (delirium), rozvinout cerebrální křeče a ztráta sebekontroly, dýchání může být mělké a srdeční rytmus zpomalen, můžete upadnout do bezvědomí. Klinický obraz závažného snížení hladiny cukru v krvi se může podobat cévní mozkové příhodě. Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi vymizí velmi rychle, jestliže sníte cukr v jakékoli formě, např. hroznový cukr, kostku cukru, sladkou šťávu, oslazený čaj.
Z toho důvodu byste měli neustále nosit při sobě cukr (hroznový cukr, kostku cukru). Pamatujte si, že umělá sladidla nejsou účinná. Jestliže požití cukru nepomůže nebo se příznaky opět objeví, vyhledejte prosím lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Příznaky snížené hladiny cukru v krvi mohou chybět, být méně nápadné nebo se rozvíjet velmi pomalu. Pak si nevšimnete včas, že Vaše hladina cukru v krvi klesla. K tomu může dojít u starších pacientů užívajících některé léčivé přípravky (např. takové, které působí na centrální nervový systém a beta-blokátory) a také u pacientů trpících nějakou poruchou endokrinního systému (např. nějakým funkčním onemocněním štítné žlázy a přední části podvěsku mozkového nebo nedostatečností kůry nadledvin). Zhoršená funkce jater může ovlivnit úpravu stavu.
Ve stresových situacích (např. nehoda, akutní operace, infekce s horečkou, atd.) může být vhodné dočasné převedení na inzulín.
Příznaky zvýšení hladiny cukru v krvi (hyperglykémie – ta by se mohla objevit, když glimepirid ještě nesnížil dostatečně hladinu cukru, pokud jste nedodrželi léčebný plán předepsaný lékařem nebo ve výjimečně stresových situacích) mohou zahrnovat žízeň, časté močení, sucho v ústech a suchou svědivou kůži, plísňové nebo kožní infekce a sníženou výkonnost. V takovém případě musíte vyhledat lékaře.
U pacientů postrádajících enzym glukózo-6-fosfát dehydrogenáza se může objevit snížení hladiny hemoglobinu a rozpad červených krvinek (hemolytická anémie).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek a bezpečnost této léčby může být ovlivněna, pokud je tento přípravek užíván současně s některými jinými léky. A naopak jiné léky mohou být ovlivněny současným užíváním přípravku Oltar.
Účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi může být zesílen a známky nízké hladiny cukru v krvi se mohou objevit, jestliže užíváte některý z následujících lé­ků:

 • jiná perorální antidiabetika a inzulín
 • antibiotika a chemoterapeutika (např. chloramfenikol, chinolony, tetracykliny, sulfonamidy)
 • analgetika nebo antirevmatika (deriváty pyrazolonu, např. fenylbutazon, azapropazon, oxyfenylbutazon)
 • analgetika (salicyláty)
 • léky k léčbě tuberkulózy (p-amino-salicylová kyselina)
 • produkty podporující tvorbu svalové tkáně (anabolika a mužské pohlavní hormony)
 • léky potlačující srážení krve (kumariny)
 • léky k léčbě plísňových infekcí (mikonazol, flukonazol)
 • léky snižující krevní tlak nebo upravující srdeční rytmus (ACE inhibitory, beta-blokátory, sympatolytika)
 • léky zlepšující náladu/antide­presiva (fluoxetin, inhibitory MAO)
 • léky potlačující chuť k jídlu (fenfluramin)
 • léky snižující zvýšenou hladinu tuků v krvi (fibráty)
 • některé léky k léčbě nádorových onemocnění (cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamid)
 • léky k léčbě alergií (tritoqualin)
 • infúze vysoké dávky léků zvyšujících průtok krve (pentoxifylin)
 • léky k léčbě dny (probenecid, alopurinol, sulfinpyrazon)

Účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi může být oslaben a vysoká hladina cukru v krvi se může objevit, jestliže užíváte některý z následujících lé­ků:

 • ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestageny)
 • léky podporující tvorbu moči (saluretika, thiazidová diuretika)
 • hormony štítné žlázy
 • léky tlumící zánět (glukokortikoidy)
 • léky k léčbě křečí nebo schizofrenie (fenytoin, deriváty fenothiazinu)
 • léky snižující krevní tlak (diazoxid)
 • léky k léčbě tuberkulózy (rifampicin)
 • léky k léčbě nízké hladiny cukru v krvi (glukagon)
 • léky na spaní (barbituráty)
 • léky k léčbě některých onemocnění očí (acetazolamid)
 • léky na zvýšení srdeční činnosti (adrenalin a sympatomimetika)
 • léky snižující zvýšenou hladinu tuků v krvi (deriváty nikotinové kyseliny)
 • dlouhodobé užívání projímadel (laxativ)

Alkohol může nepředvídatelným způsobem zesílit nebo oslabit schopnost přípravku Oltar snižovat hladinu cukru v krvi.
Léky k léčbě vředů v žaludku nebo dvanáctníku (antagonisté H2 receptorů) nebo léky snižující krevní tlak (beta-blokátory, klonidin a reserpin) mohou také zesílit nebo oslabit účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi.
Léky působící na centrální nervový systém (beta-blokátory, klonidin, guanethidin nebo reserpin) mohou maskovat nebo úplně potlačit příznaky nízké hladiny cukru v krvi. Glimepirid může zesílit nebo oslabit účinek léků potlačujících srážení krve (kumarinových derivátů). Než začnete užívat jiný přípravek, poraďte se s Vaším lékařem.

Těhotenství
Oltar nesmí být užíván v těhotenství. Pokud plánujete těhotenství, poraďte se o léčbě s Vaším lékařem. Pokud otěhotníte v průběhu léčby glimepiridem, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Kojení
Oltar může prostupovat do mateřského mléka. Oltar nesmí být užíván v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být narušena, jestliže se sníží hladina cukru ve Vaší krvi (hypoglykémie) nebo se hladina zvýší (hyperglykémie), nebo jestliže se objeví poruchy zraku v důsledku těchto stavů. Mějte na paměti, že byste mohl(a) ohrozit sebe nebo ostatní (např. při řízení vozidel nebo obsluze strojů). O tom, zda můžete řídit vozidla, se poraďte s Vaším lékařem, jestliže:

 • máte často hypoglykemické příhody
 • máte slabší nebo žádné varovné příznaky hypoglykémie

Důležité informace o některých složkách přípravku Oltar
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař někdy sdělil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užitím tohoto přípravku lékaře.

3. Jak se přípravek Oltar užívá

Dávkování
Dávkování určuje lékař v závislosti na hladině cukru v krvi a moči.
Změna vnějších faktorů (např. snížení hmotnosti, změna životního stylu, stres) nebo zlepšení onemocnění mohou vyžadovat úpravu dávkování glimepiridu.
Obvyklá počáteční dávka pro dospělé je 1 mg glimepiridu jednou denně. Jestliže je touto dávkou dosaženo dobré kontroly hladiny cukru v krvi, toto dávkování může být použito k udržovací léčbě. Dávkou vyšší než 4 mg glimepiridu denně je dosaženo lepších výsledků jen ve výjimečných případech. Maximální doporučená dávka je 6 mg glimepiridu denně.
Kombinace léčby glimepiridem a metforminem nebo glimepiridem a inzulínem je možná. V takových případech Vám Váš lékař stanoví vhodné dávkování glimepiridu a metforminu nebo inzulínu individuálně.
Tablety glimepiridu se zapíjejí alespoň polovinou sklenice vody. Celková denní dávka je obvykle užívána najednou přímo před nebo v průběhu snídaně. Pokud nesnídáte, užívejte přípravek přesně, jak Vám předepsal lékař. Když užíváte glimepirid, je důležité nevynechat žádné jídlo.
Vždy užívejte Oltar přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Oltar je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oltar, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho glimepiridu nebo zvýšenou dávku, existuje riziko nízké hladiny cukru (příznaky hypoglykémie viz bod 2), a proto si musíte okamžitě vzít dostatečné množství cukru (např. malý kousek hroznového cukru, kostku cukru, sladkou šťávu, oslazený čaj) a informovat okamžitě lékaře. To samé je třeba udělat, pokud někdo, např. dítě, požil nechtěně přípravek. Lidem v bezvědomí nesmí být podávána potrava ani nápoje.
Protože stav nízké hladiny cukru v krvi může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité, aby byl pacient pečlivě sledován, dokud nebezpečí nepomine. Hospitalizace v nemocnici může být nutná, a to i jako bezpečnostní opatření. Závažné případy snížení hladiny cukru v krvi doprovázené ztrátou vědomí a závažné neurologické selhání jsou mimořádně naléhavé stavy, které vyžadují okamžitou léčbu a hospitalizaci. Je třeba zajistit, aby vždy o pacientovi věděla nějaká osoba, která může v naléhavém případě zavolat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Oltar Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Oltar, neužívejte vynechanou dávku, ale užijte pouze až následující dávku. Následující dávku nezdvojujte, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Oltar
Jestliže přerušíte nebo ukončíte léčbu, uvědomte si, že žádaného snížení hladiny cukru v krvi nebude dosaženo, nebo že se onemocnění opět zhorší. Pokud je třeba jakákoli změna, je rozhodně nutné kontaktovat nejdříve svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Oltar nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Většina nežádoucích účinků přípravku Oltar je závislá na dávce a vymizí, pokud je dávka snížena nebo lék není dále užíván.
Nežádoucí účinky se objevují nejčastěji na začátku léčby.
Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné.

Četnosti výskytu nežádoucích účinků:
velmi časté: více než 1 pacient z 10
časté: více než 1 pacient ze 100 a méně než 1 pacient z 10
méně časté: více než 1 pacient z 1000 a méně než 1 pacient ze 100
vzácné: více než 1 pacient z 10000 a méně než 1 pacient z 1000
velmi vzácné: méně než 1 pacient z 10000
Velmi
časté
Časté
Méně časté
Vzácné
Velmi vzácné
Poruchy krve a lymfatického systému
Krevní změny1)
Poruchy imunitního systému
Mírné reakce z přecitlivělos­ti2), alergický zánět krevních cév,
zkřížená alergie se sulfonylmočovinou, sulfonamidy nebo příbuznými sloučeninami
Poruchy metabolismu a výživy
Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie)3)
Poruchy oka
Poruchy vidění4)
Gastrointestinální poruchy
Nevolnost, zvracení, průjem, zvětšení břicha, zažívací obtíže, bolest břicha5)
Poruchy jater a žlučových cest
Zvýšení jaterních enzymů
Abnormální funkce jater (např. obtíže s městnáním žluči a žloutenka), hepatitida a selhání jater
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Alergické reakce kůže jako svědění, vyrážka a kopřivka, přecitlivělost na světlo
Vyšetření

Pokles koncentrace sodíku v krvi

 1. Změny hodnot parametrů krve vymizí, když je léčba ukončena.
 2. V ojedinělých případech se mírné reakce (např. kůže) mohou rozvinout v život ohrožující stavy s dechovými obtížemi, poklesem krevního tlaku až šok. Proto pokud zpozorujete kožní reakci, musíte okamžitě informovat svého lékaře.
 3. Hypoglykemické reakce jsou reakce vyvolané nízkou hladinou cukru v krvi. Takové reakce se obvykle objeví okamžitě. Mohou být nebezpečné a ne vždy lehce léčitelné (viz také bod 2 a bod 3).
 4. K přechodným poruchám zraku dochází v důsledku změn koncentrace cukru v krvi a vyskytují se především na začátku léčby.
 5. Gastrointestinální obtíže vedou zřídka k přerušení léčby. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Oltar uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Oltar 4 mg (blistr i lahvička):
Uchovávejte v původním obalu.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Oltar 6 mg (blistr i lahvička):
Uchovávejte v původním obalu.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Kvůli ochraně životního prostředí a bezpečnosti musí být zbytky léčiv nebo balení s prošlou dobou použitelnosti odebrána z výdejny lékárny a uchovávána odděleně.

6. Další informace

Co Oltar obsahuje

 • Léčivou látkou je glimepirid. Jedna tableta obsahuje glimepiridum 4 mg nebo 6mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, povidon, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát a žlutý oxid železitý (E172).

Jak Oltar vypadá a co obsahuje toto balení
Oltar 4 mg
Žluté tablety podlouhlého tvaru (10,7×5,5 mm) s půlící rýhou na jedné straně.
Oltar 6 mg
Žlutétablety podlouhlého tvaru (12,5×6,5 mm) s půlící rýhou na jedné straně.
Oltar 4 mg
10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 tablet nebo nemocniční balení po 500 tabletách
Oltar 6 mg
10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100, 120 tablet nebo nemocniční balení po 500 tabletách
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1611 Luxembourg, Lucembursko

Výrobce
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie
Menarini Von Heyden GmbH, Drážďany, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 1.10.2011.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.